FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Cayetano García Ramírez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic de Presidència
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Carrer Cavallers, 2 - 46001 - València
 • garcia_cayram@gva.es
 • 963424672
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Presidència és l'òrgan que exercix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'assessorament al president i impuls de l'acció política i interdepartamental del Consell; coordinació general de la política legislativa d'este; coordinació de les secretaries autonòmiques i de les subsecretaries, especialment pel que fa a aquelles actuacions que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell; coordinació de la secretaria i el càrrec de portaveu del Consell, administració local i lluita contra la despoblació; relacions amb l'Estat; coordinació de l'acció davant de la Unió europea i de l'acció exterior i davant de les comunitats autònomes; simplificació administrativa; qualitat dels servicis públics i qualssevol altres funcions que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 659,48 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i : 11.545,56 €

El complement personal d'alt càrrec és una compensació destinada a equiparar la retribució de qui ocupa un lloc d'alt càrrec en el Consell amb la retribució que venia percebent com a personal funcionari abans d'assumir el càrrec.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I, art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

 • Retribució íntegra i: 76.285,86 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.728,39 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 279,13 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 29.007,52 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 17/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 110.983,32 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.153,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Openbank 301,00 €
Bbva 175,53 €
Bbva 45.000,00 €
Deus tche bank 454,26 €
Total: 45.930,79 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Acciones Santander 696,00 €
Total: 696,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Acciones sabadell 425,93 €
Acciones CaixaBank 354,00 €
Acciones Miquel y Costas 303,00 €
Acciones NYESA 66,96 €
Total: 1.149,89 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Deute he bank 10.425,00 €
Total: 10.425,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Clase c 25.000,00 €
Total: 25.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 17/09/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 425,65 €
Rendiment del treball 102.165,18 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -14,83 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 17/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CEF PROFESOR 15/03/2022 12/07/2023 NO
secretario de entrada del cuerpo de habilitados nacionales 10/10/2019 24/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 25/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSEJO RECTOR CONSORCIO CASA DEL MEDITERRÁNEO VOCAL SUPLENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO-GENERALITAT VOCAL 27/07/2023 Pública
FUND. INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA CV (EN PROCESO DE EXTINCIÓN) PATRONO 26/07/2023 Pública
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE DEPORTE (PENDIENTE DE CONSTITUCIÓN) VICEPRESIDENTE 26/07/2023 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ACC I+D+I VOCAL 26/07/2023 Pública
COM. PARA SEGUIMIENTO PROCESOS VENTA Y EXTERNALIZACIÓN ACTIVOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIOONAL DE LA GENERALITAT PRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN NTERDEPARTAMENTAL PARA LA REFORMA DE LAS ADMONS. PÚBLICAS VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL CENTRAL DE COMPRAS DE LA GENERALITAT VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UE VOCAL 26/07/2023 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos