alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Elena Cebrián Calvo

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 14/02/2022 DOGV
 • C/ De l'Almirall, 1 - 1ª - 46003 - València
 • cebrian_elecal@gva.es
 • 963 868 228
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra el Despoblament exercirà les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'administració local, cohesió territorial i lluita contra el despoblament.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.296,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.296,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València Espanya 317.228,77 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 90.256,31 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo hipotecario 46.505,62 €
Total: 46.505,62 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BBVA 20.071,18 €
Pla pensions Administración General del Estado 1.741,42 €
Total: 21.812,60 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 64.390,36 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Administració pública Cap de Servei/Subdirectora 01/03/2021 11/02/2022 NO
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Demarcación de Costas València Administració pública Tècnica superior 28/10/2020 28/02/2021 NO
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Administración General del Estado Secretaria General para el Reto Demográfico (BOE 5/2/2020) 04/02/2020 27/10/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA Vocal 15/02/2022 Pública
MESA INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS, COVID-19 Vocal 15/02/2022 Pública
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LA FVMP Presidenta 15/02/2022 Pública
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE LA CV - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Presidenta 15/02/2022 Pública
FORO DE DIÁLOGO EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA CV Presidenta 15/02/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/03/2022
Cese 18/05/2021 Per compte d'altri Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Demarcación de Costas València
Cese 18/05/2021 Per compte d'altri Generalitat Valenciana
Cese 18/05/2021 Per compte d'altri Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Cese 18/05/2021 Per compte d'altri Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Cese 30/12/2019 Per compte d'altri Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - Demarcación de Costas València
Cese 30/12/2019 Per compte d'altri Generalitat Valenciana
Cese 30/12/2019 Per compte d'altri Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Cese 30/12/2019 Per compte d'altri Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Nomenament 19/09/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos