FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Manuel Cuenca Ais

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic del Gabinet del President i Comunicació
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Carrer Cavallers, 2 - 46001 - València
 • cuenca_josais@gva.es
 • 963424628
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica del Gabinet del President i Comunicació exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de programació i desenvolupament dels actes del president de la Generalitat; coordinació de l'agenda institucional del president, i de la de les persones integrants del Consell i dels alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat; promoció i imatge institucional de la Generalitat; política informativa; comunicació institucional de la Generalitat i relació amb els mitjans de comunicació; suport per a l'anàlisi de les polítiques del  Consell; inici i determinació dels continguts dels expedients en matèria de promoció institucional, i la gestió dels projectes estratègics per a la Comunitat Valenciana.

El personal que exercisca les seues funcions en llocs de treball de l'Agrupació de Llocs de comunicació i relacions informatives, dependrà orgànicament i funcionalment d'aquesta secretaria autonòmica, sense perjudici de l'òrgan administratiu on presten els seus serveis, segons les necessitats d'aquests. A més, li competeix la superior coordinació dels departaments amb funcions de comunicació i relacions informatives de les entitats del sector públic autonòmic.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.943,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.943,08 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.728,39 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 28.728,39 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 06/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 97.238,22 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 3.484,66 €
CAIXABANK 10.905,00 €
Total: 14.389,66 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 58.958,50 €
Total: 58.958,50 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 4.082,00 €
Total: 4.082,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
MINI COOPER 22.500,00 €
Total: 22.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 06/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 46.845,80 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 06/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTES VALENCIANAS ACTIVIDAD PARLAMENTARIA ASESOR GRUPO PARLAMENARIO DEL PARTIDO POPULAR 07/02/2023 25/07/2023 NO
STV GESTIÓN, S.L DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 23/11/2017 31/01/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 06/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO ENTRE EL CONSELL Y LA CORPORACIÓN VALENCIANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRESIDENTE 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN , APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS VOCAL 26/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA VOCAL 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 18/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/01/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos