FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Susana Camarero Benítez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Vicepresidenta Segona i
  Consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 20/07/2023 DOGV
 • Plaça del Carme, 4 - 46003 - València
 • susana.camarero@gva.es
 • 963108838
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

S'assignen a la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge les competències en matèria de polítiques de prestació social, serveis socials, dependència, persones amb diversitat funcional, igualtat, famílies, infància i adolescència, adopcions, joventut, dona, persones migrants, cooperació al desenvolupament, voluntariat social i habitatge.

La persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge exerceix de secretària del Consell.

La persona titular de la Vicepresidència segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge és l'òrgan jeràrquic superior el departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 4 del Decret 10/2023, de 19 de juliol, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.958,20 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 29.800,51 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 29.800,51 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 19/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 248.538,78 €
Ple domini 50 Vivendes Teruel Espanya 38.575,25 €
Ple domini 50 Garatge Teruel Espanya 3.925,17 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Teruel Espanya 812,80 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 35.000,00 €
BBVA 140.288,85 €
Total: 175.288,85 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Audi Q3 12.000,00 €
Total: 12.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 13.000,00 €
Total: 13.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 29/09/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 45.064,64 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 19/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Consultoría Consultora 01/07/2020 30/08/2023 NO
LLorente y Cuenca Consultoría Directora Senior de Contexto Político 25/01/2023 20/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 29/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD VOCAL 20/07/2023 Pública
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EN EDIFICACIÓN PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA INNOVACIÓN EN LA EDIFICACIÓN Lo establecido en el DECRETO 194/2022, de 11 de noviembre, del Consell, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para la Innovación en Edificación PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
ALTO CONSEJO CONSULTIVO I+D+I asesoramiento y consulta por lo que se refiere a las políticas de I+D+I que lleva a cabo la Generalitat, contribuyendo con ello a la consecución de avances en el ámbito económico y social. VOCAL 20/07/2023 Pública
OBSERVATORIO DEL HABITAT Y SEGREGACIÓN URBANA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Las reguladas en el DECRETO 9/2019, de 1 de febrero, del Consell, de creación del Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana de la Comunitat Valenciana PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS Las reguladas en el DECRETO 167/2015, de 2 de octubre, del Consell, por el que se regula la composición, competencias y funcionamiento de la Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos. VOCAL 20/07/2023 Pública
CONSORCIO CASA DEL MEDITERRÁNEO - CONSEJO RECTOR Fomento del conocimiento mutuo y el acercamiento entre España y el resto de los países de la cuenca mediterránea, en áreas tan diversas como la cultura, la economía, el cambio climático, la igualdad de género o la innovación científica y tecnológica. VOCAL 20/07/2023 Pública
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL ESTADO-GENERALITAT VALENCIANA Mejora de la coordinación entre las respectivas Administraciones. MIEMBRO 20/07/2023 Pública
INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) defensa de los derechos sociales y las libertades de las personas jóvenes, la promoción de la participación juvenil y el apoyo a sus estructuras, impulsar la prestación de servicios a la juventud o potenciar las actividades de ocio educativo. PRESIDENTA DEL CONSEJO RECTOR 20/07/2023 Pública
FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA REGIÓN EUROPEA Promover los intereses de la Comunitat Valenciana, sus instituciones, sus empresas, sus colectivos y sus ciudadanos ante la UE. VICEPRESIDENTA 20/07/2023 Pública
ÓRGANO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA EN SERVICIOS SOCIALES Asegurar la acción coordinada de la administración de la Generalitat y de las entidades locales de la Comunitat Valenciana en materia de servicios sociales. Formular propuestas para el funcionamiento y la mejora de la calidad del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. Entre otras. PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
OBSERVATORIO VALENCIANO PARA LA IGUALDAD DE TRATO, LA NO DISCRIMINACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS DELITOS DE ODIO Analizar información que sirva para mejorar la toma de decisiones, la planificación y la evaluación de las políticas públicas en esta materia. PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO LGTBI Diseño de la estrateia LGTBIQ+ de la Comunitat Valenciana PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DEL PUEBLO GITANO Organo colegiado de participación y asesoramiento en las políticas públicas, generales y específicas, para la igualdad e inclusión de la población gitana en la Comunitat Valenciana. PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE LAS MIGRACIONES SERVICIOS SOCIALES PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
CONSEJO CONSULTIVO TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Realizar una evaluación y seguimiento de la Ley 8/2017 PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO VALENCIANO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y MACHISTA Seguimiento de las líneas estratégicas de dicho pacto PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
COMISIÓN VALENCIANA DE TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL VOCAL 20/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS Asesorar y coordinar las iniciativas y las actuaciones del Consell contra el despoblamiento, bajo una visión integrada y plurianual, y el seguimiento de las mismas. VOCAL 20/07/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE JUVENTUD Tiene como finalidad la propuesta, informe y coordinación de la programación y la ejecución de las políticas que, en juventud, promueva el Consell desde las distintas consellerias. PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES Diagnosticar las necesidades globales a atender en el ámbito de las políticas sociales, de igualdad, servicios sociales, atención sociosanitaria, educativas y de justicia. Analizar los recursos económicos y organizativos disponibles, así como proponer –en su caso– su asignación eficiente. Priorizar las políticas sociales de la Administración de la Generalitat... PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO VIVIENDA PÚBLICA PRESIDENTA 20/07/2023 Pública
INSTITUTO VALENCIANO DE SERVICIOS SOCIALES (IVASS) SERVICIOS SOCIALES PRESIDENTA 20/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 13/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 16/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos