FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Carlos Pablo Gracia Calandín

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Sotssecretari
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 26/07/2023
 • Carrer Palau, 14 - 46003 - València
 • subsecretaria_hisenda@gva.es
 • 961613023
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Sotssecretaria, sota la dependència directa de la persona titular del departament, exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial, i l'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 
La Sotssecretaria assumeix també les competències previstes en la normativa reguladora de la Central de Compres i de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat, de conformitat amb les competències i atribucions de les seues normes de creació i desenvolupament, especialment amb vista a:
 1. Promoure la coordinació de la contractació pública, en el marc de la legislació bàsica, en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 2. Promoure la coordinació en matèria de contractació pública amb l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes i amb l'Administració local de la Comunitat Valenciana.
 3. Impulsar la contractació electrònica en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
La Sotssecretaria exercirà com a oficina de supervisió de projectes de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, assumint les facultats que li assigna la normativa vigent en matèria de contractes d'obres, i emetrà els estudis relacionats amb les especificitats tècniques d'altres modalitats de contractes.
 
Així mateix, la Sotssecretaria té aquelles altres competències que siguen inherents respecte dels serveis comuns de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, i les que li siguen atribuïdes per la normativa vigent, especialment amb vista a:
 1. Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració del departament, així com els que hagen de proposar-se al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
 2. Tramitar i coordinar les consultes dels òrgans superiors i directius i unitats administratives de la conselleria davant l'Advocacia General de la Generalitat que assistisca el departament.
 3. Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com emetre informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, a la Presidència de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la conselleria.
 4. Coordinar la tramitació de projectes normatius del departament.
 5. Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 6. Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 7. Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans, i exercir la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la conselleria que intervinguen en el seu procés d'elaboració.
 8. Coordinar, informar i donar compte a l'òrgan superior o centre directiu competent en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa, de transparència i participació ciutadana de totes les actuacions de la conselleria en aquestes matèries
 9. Promoure i coordinar el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal en relació amb els tractaments de dades de les quals la conselleria té la consideració de responsable, sense perjudici de les funcions de gestió i supervisió que corresponen als òrgans superiors i directius, en l'àmbit de les seues competències materials.
 10. Exercir, com a unitat d'igualtat de la conselleria, les funcions establides en l'Acord de 28 d'agost de 2015, del Consell.

Fuente: Funciones

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.036,36 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.616,36 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 70.652,72 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.294,34 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.942,30 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 30.236,64 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 02/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 54.692,47 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 7.173,46 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 3.931,83 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
8.003,43 €
Total: 8.003,43 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
26.201,18 €
Total: 26.201,18 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/08/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 54.017,52 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 02/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES Asamblea legislativa de la Comunitat Valenciana DIPUTADO AUTONÓMICO 16/05/2019 04/04/2023 NO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Prestación del servicio público de la educación superior mediante la docencia, el estudio y la investigación PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 10/12/2021 25/07/2023 SSEE (desde 10/12/2021 hasta 07/05/2023) SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 09/05/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Mesa Sectorial Función Pública Vocal 26/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental De Coordinación De La Ciudad Adminis 9 De Octubre Vocal 26/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Coordinación del Complejo Logístico y Archivo Intermedio de la Generalitat Vocal 26/07/2023 Pública
misión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones en La Comunitat Valenciana (CITEC) Vocal 26/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Estadística Vocal 26/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el Ámbito de la Generalitat Vocal 26/07/2023 Pública
Comsión de Interpretación, Vigilancia Y Estudio (CIVE) Vocal 06/10/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Infancia I Adolescencia Vocal 20/10/2023 Pública
Comité de Cooperación en Materia De Contratación Pública. Pleno (Ministerio de Hacienda y Función Pública) Vocal 27/10/2023 Pública
Consejo de Participación Ciudadana de la C.V Vocal 11/10/2023 Pública
Consorcio Valencia 2007 - Consejo Rector Vocal Suplente 12/09/2023 Pública
Ciudad de las Artes y de Las Ciencias S.A. (CACSA). Consejo de Administración Vocal 10/08/2023 Pública
Comisión de Control Conjunto de los Poderes Adjudicadores. TRAGSA Vocal 24/11/2023 Pública
Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la CV- TAL Patronato Vocal 16/08/2023 Pública
Comisión de Secretarios Autonómicos i Subsecretarios Vocal 26/07/2023 Pública
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Secretario 26/07/2023 Pública
Comisión de Clasificación i Registros Presidente 26/07/2023 Pública
Junta Superior de Contratación Administrativa Presidente 26/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de la Central de Compras Presidente 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 08/08/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris Vocal 26/07/2023 Pública
Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics Secretari 26/07/2023 Pública
Comissió de Classificació i Registres President 26/07/2023 Pública
Junta Superior de Contractació Administrativa President 26/07/2023 Pública
Comissió Interdepartamental de la Central de Compres President 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 01/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 01/09/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos