alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Daniel González Serisola

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Sotssecretari
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 25/05/2021 DOGV
 • C/ Palau, 14. 46003. València
 • gonzalez_danser@gva.es
 • 961 613 022
Agenda gen-feb
30 31 1 2 3 4 5
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

1. La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, del Consell, en l'àmbit competencial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Així mateix, li correspon la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la separació del servei.

2. La Sotssecretaria assumeix també les competències previstes en la normativa reguladora de la Junta Superior de Contractació Administrativa, i les funcions de la Central de Compres de la Generalitat d'acord amb les competències i atribucions de les seues normes de creació i desplegament, especialment amb vista a:

a) Promoure la coordinació de la contractació pública, en el marc de la legislació bàsica, en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

b) Promoure la coordinació en matèria de contractació pública amb l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes i amb l'Administració local de la Comunitat Valenciana.

c) Impulsar la contractació electrònica en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

3. La Sotssecretaria exercirà com a oficina de supervisió de projectes de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic assumint les facultats que li assigna la normativa vigent en matèria de contractes d'obres i emetrà els estudis relacionats amb les especificitats tècniques d'unes altres modalitats de contractes.

4. Així mateix, la Sotssecretaria té les altres competències que siguen inherents respecte als serveis comuns de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i les que li siguen atribuïdes per la normativa vigent, especialment amb vista a:

a) Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració del departament, així com els que hagen de proposar-se al Consell per a la subscripció amb entitats públiques o privades.

b) Tramitar i coordinar les consultes dels òrgans superiors i directius i unitats administratives de la conselleria davant l'Advocacia General de la Generalitat que assistisca al departament.

c) Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretàries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com emetre informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, a la Presidència de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la conselleria.

d) Coordinar la tramitació de projectes normatius del departament.

e) Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.

f) Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.

g) Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans, exercint la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el procés d'elaboració.

h) Informar l'òrgan superior o centre directiu competent en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa, de transparència i participació ciutadana i de responsabilitat social, de totes les actuacions de la conselleria en aquestes matèries, coordinar-s'hi i donar-n'hi compte. Especialment, promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria en compliment del que es disposa en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i realitzar-ne el seguiment i la vigilància.

i) Realitzar totes les actuacions que siguen necessàries en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal en els tractaments dels quals és responsable la Conselleria.

j) Exercir, com a unitat d'igualtat de la Conselleria, les funcions establides per l'Acord de 28 d'agost de 2015, del Consell.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Llista completa d'obsequis

05/11/2021

LLIBRE TITULAT CUATRO SIGLOS DE INGENIERÍA ESPAÑOLA EN ULTRAMAR

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVINCO

Destinatari de l'obsequi: DANIEL GONZÁLEZ SERISOLA

Destinació: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÓMIC C/PALAU, 12 1 PIS VALENCIA

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.183,92 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.183,92 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 9.530,44 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 43.308,42 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 53.124,60 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 38,24 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Director del Gabinet del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic 03/08/2018 24/05/2021 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Interdepartamental de la Central de Compres President 25/05/2021 Pública
Junta Superior de Contractació Administrativa President 25/05/2021 Pública
Comissió de Classificació i Registres President 25/05/2021 Pública
Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics Secretari 25/05/2021 Pública
Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris vocal 25/05/2021 Pública
Comissió Interdepartamental d'Estadística Vocal 25/05/2021 Pública
Consell Valencià d'Estadística Vocal 25/05/2021 Pública
Comissió d'Estadística de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic President 25/05/2021 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement (CITEC) Vocal 25/05/2021 Pública
Comité de Seguretat de la Informació Vocal 25/05/2021 Pública
Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià Vocal 25/05/2021 Pública
Comissió Tècnica de Publicacions Vocal 25/05/2021 Pública
Comissió Interdepartamental de Coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Vocal 25/05/2021 Pública
Comissió Interdepartamental de Coordinació del Complex Logístic i Arxiu Intermedi de la Generalitat Vocal 25/05/2021 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. Vocal 25/05/2021 Pública
Comissió de seguiment del procediment d'elaboració participativa del pressupost de la Generalitat per a l'any 2022 Vocal 25/05/2021 Pública
Consejo Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria Delegación Especial AEAT Valencia Vocal 25/05/2021 Pública
Patronat de Fira València Patró 09/06/2021 Pública
Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència de Gènere Vocal 21/07/2021 Pública
Consell d'Administació de la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) Vicesecretari 02/07/2021 Pública
Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE) Vocal 11/03/2022 Pública
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) Vocal 19/11/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 03/09/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos