FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Enric Juan Alcocer

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director general de Transició Ecològica
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 06/12/2022 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • dg_transicioecologica@gva.es
 • 961 248 498
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Transició Ecològica exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'investigació energètica i innovació, i d'elaboració, gestió, impuls i execució d'actuacions encaminades a la descarbonització i el desenvolupament, foment i ús de les energies renovables.

El desenvolupament d'aquestes competències per la direcció general comprén el desenvolupament de les funcions següents:

a) El foment de les energies renovables, consistent en el foment de l'ús i instal·lació d'energies renovables tant en els diferents sectors econòmics valencians, com en la mateixa administració. També millorar la normativa, desenvolupar nous mecanismes econòmics i apostar per una major formació, comunicació i suport tècnic per al foment de l'energia eòlica, solar i altres fonts renovables. L'impuls i la gestió de línies d'ajudes pròpies de la Generalitat i d'altres administracions públiques per a la implantació d'energies renovables. El foment i impuls de l'autoconsum energètic amb energies renovables i que no contribuïsquen al canvi climàtic. La col·laboració amb les entitats locals i altres organismes per a la difusió en implantació d'energies renovables. La investigació i la col·laboració amb centres d'investigació en matèria de fonts d'energia renovables. La gestió de les autoritzacions d'instal·lacions d'energies renovables i de les seues connexions en coordinació amb aquelles conselleries amb competències concurrents.

b) Eficiència energètica per a la transició ecològica, consistent en el foment de l'eficiència energètica, tant en els diferents sectors econòmics com en la mateixa administració valenciana. També impulsar la investigació relacionada amb la transició energètica i l'eficiència energètica, a més de millorar-ne la normativa, desenvolupar nous mecanismes econòmics i apostar per una major formació, comunicació i suport tècnic per al foment de l'eficiència energètica. Així mateix, treballar i col·laborar amb les polítiques que permeten afavorir una transició ecològica en el nostre model econòmic, la reducció i mitigació de la contaminació lumínica, l'impuls de la mobilitat sostenible i de l'eficiència energètica en el transport i la introducció de noves fonts d'energia i del seu subministrament en el transport, l'elaboració o plans estratègics per als principals sectors emissors, i la coordinació i col·laboració d'aquestes polítiques amb els ens locals, entitats públiques i sector privat. Regular els procediments per a evitar les pèrdues d'energia i vetlar pel seu aprofitament. El foment de l'estalvi energètic i l'eficiència energètica en edificis i processos productius. L'exercici d'aquestes funcions estarà supeditat a la necessària coordinació altres centres directius amb competències concurrents amb en aquesta matèria.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 06/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 89.055,63 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 8.994,16 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
EVO BANCO 422,62 €
BANKINTER 8.925,31 €
Wizink 40.000,00 €
Total: 49.347,93 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 56.222,94 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 247,76 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 15/12/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Mixta Seguiment i Control Acord de Cooperació entre la Generalitat i i les Universitats Públiques Valencianes Membre 06/12/2022 Pública
Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic Membre 06/12/2022 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Innovació en l'Edificació Membre 06/12/2022 Pública
Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient Membre 06/12/2022 Pública
EPSAR Vocal 06/12/2022 Pública
VAERSA Secretari Consell Administració 06/12/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 28/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 28/12/2023 Per compte d'altri Diputació de València
Cese 28/12/2023 Desocupació

Presentada el 14/09/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 14/09/2023 Desocupació
Cese 14/09/2023 Per compte d'altri Diputació de València

Presentada el 16/12/2022 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 19/12/2022

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
10/12/2022 12:00Ruta valenciana del biogásNATURGY NUEVAS ENERGIAS S.L.U.
13/12/2022 09:30Instalaciones Renovables ANPIER
22/12/2022 12:00Cooperativas energéticas locales Grupo Enercoop (Cooperativa Eléctrica de Crevillent)
30/12/2022 12:00Associació Valenciana de Comunitats Energetiques i de Sapiens Energia SAPIENS ENERGIA COOP.V.
12/01/2023 10:00Reunión con representantes de la Asociación valenciana de empresas del sector de la energía ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LA ENERGIA
11/01/2023 09:30Ruta Valenciana del BiogásPREZERO ESPAÑA, S.A.
18/01/2023 12:00Gases Renovables Association of Energy Engineers Spain Chapter
18/01/2023 01:30Projecte fotovoltaic a l'abocador d'OntinyentENERGY INVESTMENT AND CONSULTANCY, S.L.
24/01/2023 09:00Gemidan EcologiNARCIS MARGALL VON HEGYESHALMY
27/01/2023 10:30Plataforma FUNDEENFUNDEEN PLATFORM, S.L.
02/02/2023 04:30Reunión plataforma "Salvemos Godelleta"SALVEMOS GODELLETA
02/02/2023 11:00Reunión Plataforma Edificación PLATAFORMA DE EDIFICACION PASSIVHAUS
08/02/2023 10:45CIDE ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES DE ENERGIA ELECTRICACIDE ASOCIACION
13/02/2023 11:00Reunión con representantes de la Fundación renovables FUNDACIÓN RENOVABLES
02/03/2023 10:00Reunión con Think O'Clock consultora de la comercializadora Hola Luz Think o'clock, SL
15/02/2023 09:00Reunión con representantes de la Mercantil Espazyme Grupo Espazyme
27/01/2023 12:30Reunión con representantes de SAPIENS ENERGIASAPIENS ENERGIA COOP.V.
20/01/2023 10:00Reunión con representantes de la ONG "Cel Fosc"Cel Fosc, associació contra la contaminació lumínica
15/03/2023 01:00Reunión con representantes de Cruz Roja CRUZ ROJA
15/03/2023 11:00Reunión con respresentantes de la Mercantil POWERFULTREEPowerfultree SL
25/05/2023 10:00Reunión con representantes de la Asociación SLOWLIGHTASOCIACIÓN SLOWLIGHT
12/04/2023 11:00Reunión con representantes de Powerfultree/Erum GroupPowerfultree SL

Curriculum vitae

cargando datos