alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Enric Juan Alcocer

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Director general de Transició Ecològica
  • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
  • Nomenament: 06/12/2022 DOGV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
  • dg_transicioecologica@gva.es
  • 961 248 498
Agenda gen-feb
30 31 1 2 3 4 5

La Direcció General de Transició Ecològica exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'investigació energètica i innovació, i d'elaboració, gestió, impuls i execució d'actuacions encaminades a la descarbonització i el desenvolupament, foment i ús de les energies renovables.

El desenvolupament d'aquestes competències per la direcció general comprén el desenvolupament de les funcions següents:

a) El foment de les energies renovables, consistent en el foment de l'ús i instal·lació d'energies renovables tant en els diferents sectors econòmics valencians, com en la mateixa administració. També millorar la normativa, desenvolupar nous mecanismes econòmics i apostar per una major formació, comunicació i suport tècnic per al foment de l'energia eòlica, solar i altres fonts renovables. L'impuls i la gestió de línies d'ajudes pròpies de la Generalitat i d'altres administracions públiques per a la implantació d'energies renovables. El foment i impuls de l'autoconsum energètic amb energies renovables i que no contribuïsquen al canvi climàtic. La col·laboració amb les entitats locals i altres organismes per a la difusió en implantació d'energies renovables. La investigació i la col·laboració amb centres d'investigació en matèria de fonts d'energia renovables. La gestió de les autoritzacions d'instal·lacions d'energies renovables i de les seues connexions en coordinació amb aquelles conselleries amb competències concurrents.

b) Eficiència energètica per a la transició ecològica, consistent en el foment de l'eficiència energètica, tant en els diferents sectors econòmics com en la mateixa administració valenciana. També impulsar la investigació relacionada amb la transició energètica i l'eficiència energètica, a més de millorar-ne la normativa, desenvolupar nous mecanismes econòmics i apostar per una major formació, comunicació i suport tècnic per al foment de l'eficiència energètica. Així mateix, treballar i col·laborar amb les polítiques que permeten afavorir una transició ecològica en el nostre model econòmic, la reducció i mitigació de la contaminació lumínica, l'impuls de la mobilitat sostenible i de l'eficiència energètica en el transport i la introducció de noves fonts d'energia i del seu subministrament en el transport, l'elaboració o plans estratègics per als principals sectors emissors, i la coordinació i col·laboració d'aquestes polítiques amb els ens locals, entitats públiques i sector privat. Regular els procediments per a evitar les pèrdues d'energia i vetlar pel seu aprofitament. El foment de l'estalvi energètic i l'eficiència energètica en edificis i processos productius. L'exercici d'aquestes funcions estarà supeditat a la necessària coordinació altres centres directius amb competències concurrents amb en aquesta matèria.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General deTransició Ecològica Llista completa d'obsequis

16/12/2022

Tres botellas de vino

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cheste

Destinatari de l'obsequi: ENRIC JUAN ALCOCER

Destinació: D.G. Transició Ecològica

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 89.055,63 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 8.994,16 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 69.053,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 10,82 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Administració Pública Assessor d'Assumptes Generals de Membres del Consell 06/03/2017 18/03/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
VAERSA Secretari Consell Administració 06/12/2022 Pública
EPSAR Vocal 06/12/2022 Pública
Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient Membre 06/12/2022 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Innovació en l'Edificació Membre 06/12/2022 Pública
Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic Membre 06/12/2022 Pública
Comissió Mixta Seguiment i Control Acord de Cooperació entre la Generalitat i i les Universitats Públiques Valencianes Membre 06/12/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 19/12/2022
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos