alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Pedro Fresco Torralba

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Transició Ecològica
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 25/02/2021 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • fresco_ped@gva.es
 • 961 248 498

Agenda

Agenda octubre
3 4 5 6 7 8 9

La Direcció General de Transició Ecològica exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'investigació energètica i innovació, i d'elaboració, gestió, impuls i execució d'actuacions encaminades a la descarbonització i el desenvolupament, foment i ús de les energies renovables.

El desenvolupament d'aquestes competències per la direcció general comprén el desenvolupament de les funcions següents:

a) El foment de les energies renovables, consistent en el foment de l'ús i instal·lació d'energies renovables tant en els diferents sectors econòmics valencians, com en la mateixa administració. També millorar la normativa, desenvolupar nous mecanismes econòmics i apostar per una major formació, comunicació i suport tècnic per al foment de l'energia eòlica, solar i altres fonts renovables. L'impuls i la gestió de línies d'ajudes pròpies de la Generalitat i d'altres administracions públiques per a la implantació d'energies renovables. El foment i impuls de l'autoconsum energètic amb energies renovables i que no contribuïsquen al canvi climàtic. La col·laboració amb les entitats locals i altres organismes per a la difusió en implantació d'energies renovables. La investigació i la col·laboració amb centres d'investigació en matèria de fonts d'energia renovables. La gestió de les autoritzacions d'instal·lacions d'energies renovables i de les seues connexions en coordinació amb aquelles conselleries amb competències concurrents.

b) Eficiència energètica per a la transició ecològica, consistent en el foment de l'eficiència energètica, tant en els diferents sectors econòmics com en la mateixa administració valenciana. També impulsar la investigació relacionada amb la transició energètica i l'eficiència energètica, a més de millorar-ne la normativa, desenvolupar nous mecanismes econòmics i apostar per una major formació, comunicació i suport tècnic per al foment de l'eficiència energètica. Així mateix, treballar i col·laborar amb les polítiques que permeten afavorir una transició ecològica en el nostre model econòmic, la reducció i mitigació de la contaminació lumínica, l'impuls de la mobilitat sostenible i de l'eficiència energètica en el transport i la introducció de noves fonts d'energia i del seu subministrament en el transport, l'elaboració o plans estratègics per als principals sectors emissors, i la coordinació i col·laboració d'aquestes polítiques amb els ens locals, entitats públiques i sector privat. Regular els procediments per a evitar les pèrdues d'energia i vetlar pel seu aprofitament. El foment de l'estalvi energètic i l'eficiència energètica en edificis i processos productius. L'exercici d'aquestes funcions estarà supeditat a la necessària coordinació altres centres directius amb competències concurrents amb en aquesta matèria.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.312,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.312,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Transició Ecològica Llista completa d'obsequis

10/05/2022

Carpeta de pell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Economistas de València

Destinatari de l'obsequi: PEDRO FRESCO TORRALBA

Destinació: D.G. de Transició Ecològica

11/03/2022

Llibre de Joan Vila "Economía en el Canvi Climátic"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jaon Vila de "LC Paper"

Destinatari de l'obsequi: PEDRO FRESCO TORRALBA

Destinació: Direcció General de Transició Ecològica

04/03/2022

-Kit productes “Proyecto Origen” (vi i oli).

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup MGP

Destinatari de l'obsequi: PEDRO FRESCO TORRALBA

Destinació: Direcció General de Transició Ecològica

17/12/2021

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: REDEXIS

Destinatari de l'obsequi: PEDRO FRESCO TORRALBA

Destinació: Direcció General de Transició Ecològica

28/05/2021

Llibre de Pablo Foncillas FACT ENERGY La Sostenibilidad que viene

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FUNDACIÓ NATURGY

Destinatari de l'obsequi: PEDRO FRESCO TORRALBA

Destinació: Despatx del Director General de Transició Ecològica

06/05/2021

Llibre de Carlos Francisco Echeverría "Salvación Estrategias Personales ante el Cambio Climatico

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carlos Francisco Echeverría

Destinatari de l'obsequi: PEDRO FRESCO TORRALBA

Destinació: Despatx del Director General de Transició Ecológica

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
EDP CLIENTES SAU Comercialización energía Gestor de cuentas 10/05/2009 09/02/2021 Si NO
Agenda Pública Actividades editoriales Artículista 01/10/2020 09/02/2021 NO
El confidencial (Titania compañia editorial S.L) Actividades editoriales Artículista 01/01/2021 09/02/2021 NO
Universidad Internacional de Valencia Educación universitaria Profesor-colaborador 01/05/2019 09/02/2021 NO
Ministerio de Transición Ecológica Gobierno Asesor vicepresidenta 10/02/2021 21/02/2021 NO
Barlin Libros (Barlin project S.L) Actividades editoriales Autor 01/10/2020 01/10/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) Empresa Pública Vocal 25/05/2021 Pública
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos S.A (VAERSA) Empresa Pública Vocal y secretario del Consejo de Administración 29/06/2021 Pública
Barlin Libros (Barlin project S.L) Actividades editoriales Autor 25/02/2021 Privada
Ediciones Nowtilus Actividades editoriales Autor 25/02/2021 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 61.055,08 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 111.870,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
GESTIÓN DE PREVISIÓN Y PENSIONES, S.A 40.314,00 €
Total: 40.314,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 46.622,83 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 25/03/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos