alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Rosa Julia Cañada Solaz

  • Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
  • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • Nomenament: 16/02/2021
  • Av. Campanar, 32. 46015. València
  • canada_ros@gva.es
  • 961 970 300

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Corresponen a la presidència del CECV les funcions següents:

a. La representació del CECV.

b. Convocar i fixar l'orde del dia dels plens i comissions permanents.

c. Presidir les sessions, dirigir i moderar el desenrotllament dels debats, suspendre'ls per causes justificades i dirimir les votacions en cas d'empat.

d. Dirigir l'activitat del CECV i el seu funcionament.

e. Autoritzar amb la seua firma els informes, dictàmens i propostes del CECV.

f. Gestionar el pressupost del CECV i informar d'esta gestió el Ple i la Comissió Permanent.

g. La interpretació del reglament de funcionament.

h. Dictaminar, amb audiència prèvia de les organitzacions interessades, les qüestions que es plantegen relatives a la representativitat i la pluralitat dels sectors del CECV.

i. Qualsevol altra que li atribuïsca la normativa vigent.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana Llista completa d'obsequis

27/05/2021

llibre: la veu i la Mirada de les Cooperatives D'Ensenyament, Edició commemorativa de les 10 Declaracions Educatives

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UCEV Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes

Destinatari de l'obsequi: ROSA JULIA CAÑADA SOLAZ

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

05/05/2021

CD de música de Banda 2003, Federació Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ROSA JULIA CAÑADA SOLAZ

Destinació: Consell Escolar Comunitat valenciana

05/05/2021

Llibre II Congrés General de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Ponències i conclusions

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ROSA JULIA CAÑADA SOLAZ

Destinació: Consell Escolar Comunitat Valenciana

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Cap de Servei de Relacions Institucionals 15/02/2016 15/02/2021 NO
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Cap de Servei de Relacions Institucionals 15/02/2016 15/02/2021 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Junta de Participació Autonòmica del Consejo Escolar del Estado membre 15/02/2021 Pública
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Comissió de Projectes Legislatius del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana membre 15/02/2021 Pública
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Comissió de Coeducació del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana membre 15/02/2021 Pública
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Comissió Permanent del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana presidenta 15/02/2021 Pública
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Comissió de Correspondència i Gestió del Consell Escolar de la Comunitat valenciana membre 15/02/2021 Pública
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Comissió Innovació Educativa Consell Escolar Comunitat Valenciana membre 15/02/2021 Pública
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Comissió de Dictàmens e Informes del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana membre 15/02/2021 Pública
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Comissió de Jornades i Participació del Consell Escolar Comunitat Valenciana membre 15/02/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 110.172,95 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 30.565,95 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València Espanya 7.026,27 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 14.052,53 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 42.265,07 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prèstec Hipotecàri 17.017,24 €
Total: 17.017,24 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Bankia 775,37 €
Bankia 33.286,91 €
Total: 34.062,28 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 60.274,28 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 15,90 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos