alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Joan Crespo Sempere

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 12/01/2021 DOGV
 • C/ Arolas,1. 46001. València
 • crespo_joasem@gva.es
 • 962 939 700

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials (IVAFIQ) és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en les matèries contingudes en l'article 125 de la Llei 3/2019, 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

a. Dissenyar la planificació de serveis socials, definint els objectius, estratègies i directrius que s'han de seguir en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i que inclou, entre d'altres, l'elaboració del Pla estratègic de serveis socials de la Comunitat Valenciana i del Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.

b. Impulsar i dissenyar el desenvolupament normatiu de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

c. Coordinar i harmonitzar, sense perjudici de les competències pròpies de la Sotssecretaria, l'acció normativa que desenvolupen les direccions generals en relació amb el seu àmbit sectorial que afecte el Sistema de Serveis Socials.

d. Impulsar la creació i desenvolupament de l'Observatori del Sistema Públic de Serveis Socials, previst en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

e. Impulsar la normalització de la qualitat, així com impulsar i, si escau, elaborar estudis, propostes i plans d'actuació estratègics i de qualitat en el sector dels serveis socials valencians en col·laboració amb les direccions generals i sense perjudici de les competències atribuïdes en matèria de qualitat a la Sotssecretaria o altres òrgans o departaments.

f. Establir les prioritats formatives i els criteris metodològics i de continguts en matèria de serveis socials mitjançant la planificació formativa dirigida a les persones professionals dels serveis socials, en col·laboració i coordinació amb les direccions generals del departament, d'acord amb l'article 125.2. f) de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana.

g. Impulsar la innovació i cooperació amb aquelles institucions i entitats que tinguen com a finalitat les activitats investigadores, formatives, d'avaluació i de gestió de la qualitat en serveis socials.

h. Elaborar i implementar procediments d'avaluació dels centres i programes de serveis socials, amb la col·laboració de les direccions generals i la Inspecció de Serveis Socials.

i. Establir els estàndards de qualitat i fomentar la seua millora en totes les actuacions pròpies del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, amb la col·laboració de les direccions generals i en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Sotssecretaria.

j. Transferir els resultats científics i fomentar la qualitat en totes les actuacions pròpies del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, principalment quant a la determinació de les bones pràctiques i la certificació de la qualitat, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes en matèria de qualitat a la Sotssecretaria o altres òrgans o departaments.

k. Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.

l. Executar qualsevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 58.273,71 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.352,09 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.625,80 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de Benifaio Serveis Socials Treballador Social 11/01/2019 11/01/2021 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
No consta cap actividad inherente al carrec

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 45.284,82 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 6.948,86 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 1.446,10 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 7.166,13 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 8.000,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
LLOGUER DE VIVENDA 4.000,00 €
GARATGE 9.058,47 €
TRASTER 1.446,10 €
Total: 14.504,57 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 9,89 €
Rendiment del treball 33.719,40 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos