alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María José Pérez Magdalena

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Persones Majors
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 12/01/2021 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
 • perez_marmag@gva.es
 • 961 248 406

Agenda

La Direcció General de Persones Majors és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en materia de promoció de l'envelliment actiu i prevenció de la soledat no escollida, atenció social a persones majors i atenció residencial.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

a. Planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques públiques relacionades amb la promoció dels drets de les persones majors, envelliment actiu i la prevenció de la soledat no escollida, solidaritat generacional i l'atenció social a persones majors.

b. Dissenyar i desenvolupar programes d'envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada, en el marc de l'actual repte demogràfic.

c. Coordinar els serveis i programes d'atenció i suport a les persones majors i la solidaritat generacional.

d. Gestionar les prestacions públiques i programes i serveis, així com dissenyar el model d'intervenció social i residencial dels centres d'atenció social del seu àmbit competencial, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials, i cooperar amb altres administracions a l'efecte.

e. Gestionar els centres diürns especialitzats d'atenció a persones majors i de promoció de l'envelliment actiu, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials.

f. Dissenyar, implantar i supervisar els protocols d'intervenció en matèria de persones majors, promovent l'autonomia personal i el foment dels bons tractes.

g. Gestionar els concerts de programes i serveis, subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específics, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema.

h. Disseny del model d'intervenció social i residencial, tant dels centres com del concert social de la seua àrea funcional.

i. Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèries de la seua competència.

j. Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit funcional.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 58.273,71 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.841,68 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.115,39 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Persones Majors Llista completa d'obsequis

15/06/2021

Borsa ecològica i reutilitzable amb imatges il·lustratives del municipi d'Ademuz, així com botella d'aigua de vidre i botella d'aigua d'acer amb el logo de l'Ajuntament.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ademuz

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ PÉREZ MAGDALENA

Destinació: Despatx DG

24/05/2021

Exemplar del llibre L'IMPACTE DE LA COVID-19 I LA "NOVA NORMALITAT" EN LA JOVENTUT VALENCIANA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ PÉREZ MAGDALENA

Destinació: Direcció General

03/03/2021

5 màscares, 5 polseres, 5 xapes, amb l'etiqueta #8MIprescindible

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Valencià de les Dones

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ PÉREZ MAGDALENA

Destinació: Direcció General de Persones Majors

01/03/2021

Calendari Any Nou Xinés tradicional 4719-2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confucio de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ PÉREZ MAGDALENA

Destinació: Despatx Direcció General

01/03/2021

Exemplar del llibre LLigams

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Valencià de la Joventut

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ PÉREZ MAGDALENA

Destinació: Despatx Direcció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
COLEGIO OFICIAL PSICOLOGÍA COMUNIDAD VALENCIANA COLEGIAL DOCENTE 15/10/2019 03/12/2019 NO NO
AYUNTAMIENTO DE ALZIRA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DOCENTE 10/04/2019 10/04/2019 NO NO
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COORDINADORA DE ATENCIÓN PRIMARIA 01/01/2008 08/01/2021 SI NO
COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ALICANTE COLEGIAL DOCENTE 17/11/2020 26/11/2020 NO NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS VOCAL VOCAL 12/01/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 35.368,72 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 12.875,49 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 3.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 21.659,09 €
Total: 21.659,09 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 250,00 €
Rendiment del treball 36.763,13 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos