alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Antonio Quintana Martínez

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 15/12/2020 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edifici B3. 46018. València
 • quintana_ant@gva.es
 • 961247178

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures agràries i reordenació de les estructures productives, estructures agràries sostenibles i dimensionament competitiu de les explotacions agràries, pesqueres i forestals; campanyes de divulgació i conscienciació de les i dels professionals agraris, de la pesca i aqüicultura i la silvicultura; assegurances agràries, protecció i sanitat agrària, ramaderia i benestar animal, pesca i aqüicultura, ordenació del sector pesquer i programes operatius en aquest àmbit; funcionament eficient i sostenible de la cadena agroalimentària; relacions agràries, cooperativisme agrari i organitzacions professionals en l'àmbit de competència de la Conselleria.

L'Institut Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani s'adscriu a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, sense perjudici de les competències que sobre aquest haja d'exercir la conselleria amb competències en matèria d'educació en el seu respectiu àmbit competencial.

El nivell administratiu de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca es desenvoluparà mitjançant ordre en aquelles unitats administratives que es consideren oportunes segons el que s'ha fixat en l'article 120.2 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. El desenvolupament d'aquestes competències per la direcció general comprén el desenvolupament de les funcions següents:

a) Ordenació del sector pesquer, consistent a ordenar, fomentar i modernitzar el sector pesquer i aqüícola, i millorar les infraestructures vinculades amb la seua comercialització i transformació; controlar el cens de la flota operativa, els canvis de modalitats, canvis de base, i controlar la construcció i modernització dels vaixells pesquers; coordinar i fomentar la diversificació econòmica del sector pesquer i planificar les polítiques d'integració i igualtat en el sector; definir la política de promoció dels productes pesquers de la Comunitat Valenciana i fomentar la qualitat d'aquests; coordinar i donar suport a la innovació en el sector pesquer i aqüícola; promocionar l'associacionisme pesquer, fomentar la constitució d'organitzacions de productors pesquers i aqüícoles, i el seu reconeixement, així com col·laborar amb les confraries de pescadors i preparar i fer el seguiment dels processos electorals d'aquestes i de les seues federacions; regular la comercialització i transformació pesquera en general i de la primera venda en llotja en particular, així com determinar els agents autoritzats a exercir aqueixa activitat i, en general, establir mesures que faciliten la transparència dels mercats pesquers; autoritzar els centres d'expedició i de depuració de mariscos, així com els establiments relacionats amb la comercialització pesquera i aqüícola; realitzar les activitats formatives del sector, així com gestionar les llicències i autoritzacions corresponents; gestionar les línies d'ajudes i altres mesures de foment destinades a la millora estructural del sector pesquer, així com gestionar els registres associats a les funcions pròpies.

b) Conservació de recursos pesquers, consistent a establir i gestionar les mesures de protecció, conservació i regeneració dels recursos pesquers i del medi marí; gestionar l'activitat pesquera en les aigües interiors de la Comunitat Valenciana, i controlar l'esforç pesquer, i establir, entre altres mesures, vedes temporals i parades biològiques de la flota; coordinar i planificar l'activitat investigadora en matèria de recursos pesquers; elaborar propostes de plans de gestió de l'activitat pesquera, així com plans de seguiment dels recursos pesquers; controlar les zones de producció de mol·luscos, i la presa de mostres, així com establir la classificació d'aquestes; proposar la declaració i gestió de l'activitat corresponent en les zones de protecció pesquera i la creació i seguiment d'esculls artificials; participar i coordinar estratègies, plans i mesures per a la conservació dels recursos marins vius i dels seus ecosistemes; recollir i tractar la informació relativa al control de l'activitat pesquera, referida especialment a notes de primera venda, i esforç de la flota; gestionar les línies d'ajudes i altres mesures de foment destinades a la protecció dels recursos pesquers i aqüicultura; coordinar, a escala autonòmica, la participació en els plans nacionals d'aqüicultura; inspeccionar, vigilar, controlar i sancionar les activitats relacionades amb els recursos pesquers.

c) Producció i sanitat animal, consistent en la programació i execució de les activitats en matèria de sanitat animal, incloent el control del moviment comercial, els programes sanitaris de les explotacions, les seues agrupacions i la gestió de les ajudes necessàries per a aquestes finalitats. Així mateix, li correspon la programació i gestió de les activitats en matèria d'ordenació i registre d'explotacions, mesures de producció, comercialització de productes d'origen animal, identificació animal i sistemes de traçabilitat i la gestió de les ajudes necessàries a aquestes finalitats. La gestió i control del paquet lacti, així com gestionar la protecció i benestar animal en animals de producció, companyia i experimentació; gestionar els registres corresponents, incloent els parcs i nuclis zoològics.

d) Estructures agràries i cooperativisme consistent en l'ordenació del territori dirigida a la millora de les estructures agràries; la relació amb les organitzacions professionals agràries valencianes i actuar com a suport a aquestes; fixar i impulsar les directrius en matèria de cooperativisme agrari; així com planificar, gestionar, coordinar i executar les mesures específiques en aquesta matèria; arrendaments rústics i històrics; les actuacions dirigides a la modernització dels regadius, això és, aquelles relacionades amb l'impuls de mesures d'innovació tècnica, transferència de bones pràctiques, conscienciació per a l'aprofitament de l'aigua entre els agricultors i l'elaboració de normes d'explotació, així com l'aplicació de les normes de seguretat contingudes en la norma sectorial aplicable en matèria d'ordenació i modernització; coordinar les actuacions de les diferents unitats administratives relatives a l'emissió dels informes de caràcter urbanístic i territorial competència de la conselleria, i ordenar la seua actuació per a garantir l'aplicació de criteris uniformes en els diferents àmbits territorials.

e) Ordenació agrària, consistent a realitzar la programació i execució de les activitats tècniques derivades de l'ordenació i millora de les produccions agràries en el marc de la normativa comunitària, incloent les mesures de reestructuració i reconversió de cultius, elaborar plans d'actuació sectorial i mapes de cultius, així com les ajudes que es puguen establir, les mesures relatives als mitjans de producció; la introducció d'innovacions i avaluació de noves tècniques, la cobertura davant de danys climatològics mitjançant el foment de la contractació d'assegurances agràries; la valoració i instrumentació d'ajudes econòmiques en cas de catàstrofes meteorològiques, gestionar les línies d'ajudes conjunturals a les explotacions agràries, supervisar les actuacions en matèria de maquinària agrícola.

f) Ajudes estructurals, consistents a programar, dirigir, executar i controlar els procediments necessaris per a la gestió de les ajudes comunitàries o nacionals, els beneficiaris de les quals siguen els agricultors i ramaders l'objectiu dels quals siga modernitzar les explotacions agràries i millorar la seua competitivitat promovent la incorporació de noves tecnologies o la seua adaptació a les exigències del mercat o de la legislació sectorial o mediambiental, les mesures de millora i ajust del marc estructural de les explotacions valencianes, incloent-hi iniciatives de gestió comuna o de coordinació i millora del mercat de la terra, cessió d'explotacions o cessament d'activitat.

g) Sanitat vegetal consistent a desenvolupar i aplicar els programes de protecció, prevenció, defensa, control i erradicació de plagues i malalties dels cultius, incloent les campanyes institucionals; difondre, fomentar i controlar els programes sanitaris de les explotacions i de les seues associacions i agrupacions, i gestionar les ajudes derivades; desenvolupar i aplicar els programes de lluita biològica i gestió integrada de plagues, i els plans derivats de l'autorització i l'ús sostenible de productes fitosanitaris; gestionar els registres d'establiments de comercialització de material vegetal, el seu control i l'expedició de passaports fitosanitaris i el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària; gestió del registre d'ITEAF (estacions d'inspecció d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris) i del registre REGANIP (Registre d'aeronaus i instal·lacions permanents), així com la seua inspecció i control; el control de les parcel·les incloses en protocols d'exportació a països tercers. Tot això en coordinació amb l'òrgan directiu competent en matèria de qualitat agroalimentària.

h) Seguretat i control de la producció agrària, consistent a gestionar el risc per a la salut derivat de la utilització dels mitjans de producció agrària. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat alimentària, tant en l'àmbit de la producció agrícola com ramadera, incloent-hi la pesca extractiva i les explotacions aqüícoles, i programar els controls d'higiene en aquestes explotacions; proposar actuacions d'investigació en animals vius i en productes d'origen animal de residus de medicaments veterinaris i altres productes que es puguen detectar i executar actuacions en matèria de comercialització i ús racional de medicaments veterinaris; dirigir les actuacions de control en els establiments i operadors del sector de l'alimentació animal, en l'àmbit dels subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum humà, i garantir la seguretat de les substàncies que s'incorporen a la cadena de producció, comercialització i en la fabricació dels pinsos; gestionar el registre d'operadors d'alimentació animal, així com el d'operadors de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà; dirigir les actuacions en matèria de comercialització i utilització de productes fitosanitaris en les explotacions agràries; fomentar i controlar l'adopció de bones pràctiques agrícoles, especialment en la gestió de recursos potencialment contaminants del sòl i de l'aigua; coordinar les actuacions en matèria de dejeccions ramaderes, així com els plans d'acció en zones vulnerables a la contaminació de nitrats incloent el control de l'ús dels llots de depuradores en coordinació amb altres direccions generals de la Conselleria; la unitat d'anàlisi de sanitat animal adscrits a la Conselleria; l'exercici de la potestat sancionadora en l'àmbit de les seues competències.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca Llista completa d'obsequis

04/01/2021

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FACSA

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO QUINTANA MARTÍNEZ

Destinació: director general d'Agricultura, Ramaderia i pesca

21/12/2020

Planter d'arbre de Surera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO QUINTANA MARTÍNEZ

Destinació: Director General d'Agricultura Ramaderia i Pesca

18/12/2020

Cistella amb Pesa de Formatge de Catí, Torro, Bescuit, arroç Bomba, Ampolla d'oli, Ampolla vermú taronja, 2 taronges, 2 pomels i dolsos.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COITAV.

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO QUINTANA MARTÍNEZ

Destinació: Director General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

17/12/2020

Dos ampolles de vi de la Baronia de Turis Coop.- V.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: LA BARONIA DE TURIS COOP.V.

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO QUINTANA MARTÍNEZ

Destinació: Director General d'Agricultura Ramaderia i Pesca

16/12/2020

3 Plantes Nadalenques

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació de Flors i Plantes

Destinatari de l'obsequi: ANTONIO QUINTANA MARTÍNEZ

Destinació: Director General d'Agricultura, Ramaderia y Pesca i Secretarias.

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS LEGISLATIVO DIPUTADO POR LA PROVINCIA DE VALENCIA 15/12/2018 27/05/2019 25/06/2018 NO
EMPRESA PUBLICA SERVICIOS QUART DE POBLET SERVICIOS COORDINADOR 28/05/2019 14/12/2020 FORZOSA 14/12/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
PEIV vocal 15/12/2020 Pública
JURADO PREMIOS TAURINOS vocal 15/12/2020 Pública
CONSELL VALENCIA COOPERATIVISME vocal 15/12/2020 Pública
CONSELL RESIDUOS MARINA ALTA CONSEJERO 15/12/2020 Pública
CONSELL SALUT COMUNITAT VALENCIANA vocal 15/12/2020 Pública
VAERSA CONSEJERO VOCAL 15/12/2020 Pública
CONSELL ASSESSOR PESCA VICEPRESIDENTE 15/12/2020 Pública
CONSELL ASSESSOR AVFGA vocal 15/12/2020 Pública
CONSELL AGRARI CV vocal 15/12/2020 Pública
COMITÉ T. COORDINACIÓN PERROS ASISTENCIA DISCAPACITADOS VICEPRESIDENTE 15/12/2020 Pública
COMISSIO TERRITORIAL SEGUROS AGRARIOS DG AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 15/12/2020 Pública
COMISSIÓ BOUS AL CARRER vocal 15/12/2020 Pública
CHJ vocal 15/12/2020 Pública
CAPMA DG AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 15/12/2020 Pública
CONSELL IVIA DG AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 15/12/2020 Pública
1- CONSELL ASSESSOR RAMADERIA CV VICEPRESIDENTE 15/12/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 48.937,67 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 3.305,34 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 33.938,86 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
prestamo hipotecario 40.000,00 €
Total: 40.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
CAJAMAR CAJA RURAL 10.000,00 €
Total: 10.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MAPFRE 348,61 €
Total: 348,61 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 38.940,67 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 128,03 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 0,31 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos