alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rogelio Llanes Ribas

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural i Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA)
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 15/12/2020 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edifici B0. 46018. València
 • llanes_rog@gva.es
 • 961247095

Agenda

La Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural exerceix les funcions que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de foment i garantia agrària, política agrària comuna, desenvolupament rural, investigació i innovació agroalimentària, programes operatius, cadena agroalimentària, producció i comercialització agrària, indústria alimentària, cooperativisme agrari, ramaderia, silvicultura, pesca i aqüicultura, ordenació del sector pesquer i programes operatius en aquest àmbit, així com protecció, qualitat, innovació i tecnologia agroalimentària.

En concret, assumeix les funcions executives següents: impuls i coordinació dels programes i l'execució dels projectes que exerceixen els centres directius que estan sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels seus objectius; resolució dels recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estan sota la seua dependència i els actes dels quals no esgoten la via administrativa i qualssevol altres que els atribuïsca la legisltació vigent o se'ls assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural Llista completa d'obsequis

18/05/2021

Secretaria General de Pesca. Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Costs
 • Manutenció
  14,00 €
 • Transport
  129,00 €
 • Total 143,00 €
13/05/2021

Comissió Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural. Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Costs
 • Manutenció
  7,00 €
 • Transport
  124,00 €
 • Total 131,00 €
28/04/2021 - 29/04/2021

Reunió amb Secretari d'Estat de Medi Ambient i Director general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional

Costs
 • Allotjament
  103,00 €
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  172,00 €
 • Total 285,00 €
27/04/2021 - 28/04/2021

Visita CR Regs de Llevant MI, Elx i Projecto Agricultura Vega Renhace, Oriola. Acompanyat per l'Assessor de la Secretària Autonòmica. Desplaçament amb cotxe oficial

Costs
 • Allotjament
  134,00 €
 • Manutenció
  55,00 €
 • Total 189,00 €
15/04/2021

Reunió bilateral amb el Ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Costs
 • Manutenció
  27,00 €
 • Transport
  122,00 €
 • Total 149,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.291,14 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.783,18 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural Llista completa d'obsequis

10/05/2021

Gerro de fang amb dedicatòria i caixa de cireres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de regants de Tàrbena

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Despatx Secretari Autonòmic

28/12/2020

Caixa amb: 2 Botelles de vi, 1 copa vidre, botella d'oli (250 ml), potet sal Himalaya (25 gr.) i sal natural (12gr.) i mascareta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel García Portillo-Grupo MGP

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Secretari Autonòmic

23/12/2020

Lot de productes nadalencs tradicionals del Municipi de Dolores

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de Dolores

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Secretaria Autonòmica

23/12/2020

Caixa de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: RDOP raïm de taula embossat del Vinalopó

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Secretaria Autonòmica

23/12/2020

Una caixa de mandarines i una caixa de persimons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General d'Usuaris del Canal Xúquer-Turia

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Secretaria Autonòmica

22/12/2020

Llibre DESFEM

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Consorci Ribera i Valldigna

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Secretaría Autonòmica

21/12/2020

Planter d'arbre de Surera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GRUPO TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Secretari Autonòmic

18/12/2020

Tres ampolles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COARVAL

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Secretari Autonòmic

18/12/2020

1 botella de vi (750 ml), obridor i una xaqueta acolxada

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas BOCOPA

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Secretari Autonòmic

18/12/2020

Cistella amb: Peça de formatge de Catí, Torta torró, bescuit, saquet arrós bomba (1kg) botella oli oliva (500 ml), botella vermú taronga (1 L), botella ví (750 ml), 2 taronges, 2 pomelos i paquet dolços

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COITAVC

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Secretari Autonòmic

18/12/2020

Caixa de Xocolatines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rafael del Pino - Presidente de Ferrovial

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Secretaría Autonòmica

17/12/2020

Assortiments de verdures envasades

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antonio Fuentes Rebollo - President de SURINVER

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Secretaría Autonòmica

17/12/2020

Dos ampolles de vino de la Baronia de Turis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: D. José Beltrán President de Baronia de Turis

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Secretari Autonòmic

16/12/2020

Plantas Fonsequia per al Secretari Autonòmic i secretaria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT

Destinatari de l'obsequi: ROGELIO LLANES RIBAS

Destinació: Secretari Autonòmic i secretaria

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITA VALENCIANA FUNCIONARI 08/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
VAERSA Conseller al Consell d'Administració 17/07/2015
Reciclatge de residus Marina Alta Conseller al Consell d'Administració 14/12/2015
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària Director 15/12/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 90.258,18 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 11.027,05 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 133.027,23 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 73.159,11 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València 3.752,63 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València 17.464,05 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València Espanya 14.335,65 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 22.028,67 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Total: 674,16 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 45.396,75 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 21.028,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÈSTEC SEGONA RESIDÈNCIA 69.622,53 €
Total: 69.622,53 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
FONDO DE INVERSION SANTANDER RENTA FIJA CLASE A 19.920,59 €
Total: 19.920,59 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 1.082,34 €
Rendiment del treball 57.955,98 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 201,57 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos