FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Francisco Javier Sendra Mengual

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'octubre - Torre 1 - 46018 - València
 • sendra_framen@gva.es
 • 961247140
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori és l'òrgan superior de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori que assumeix, sota la superior direcció de la persona titular de la Conselleria, les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de medi ambient, urbanisme, vertebració del territori, caça, benestar animal i recursos hídrics.

Correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.175,92 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 28.175,92 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 25/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 80 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 3.487,28 €
Nua propietat 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 25.054,47 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 87,61 €
Nua propietat 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 5.821,67 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 37,70 €
Nua propietat 25 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 4.139,56 €
Nua propietat 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 147,11 €
Nua propietat 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 336,83 €
Nua propietat 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 148,68 €
Nua propietat 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 47,80 €
Nua propietat 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 598,37 €
Nua propietat 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 24,25 €
Ple domini 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 256,65 €
Nua propietat 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 417,65 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 35,20 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 1.682,49 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 185,72 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 84,95 €
Nua propietat 100 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 329,79 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 461,29 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Sabadell 4.500,00 €
Total: 4.500,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Turismo CITROËN MEHARI 6.000,00 €
Tractor BJR F5000 3.000,00 €
Ciclomotor VESPINO SCA 500,00 €
TURISMO AUDI 80 2.0I 3.000,00 €
Turismo FORD EXPLORER 2.000,00 €
Turismo BMW 420D 33.000,00 €
Turismo FORD EXPLORER 4XLT 1.000,00 €
MOTO YAMAHA DT 80 2.000,00 €
Total: 50.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVIENDA HABITUAL 50.569,20 €
Total: 50.569,20 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
Select BMW 50.000,00 €
Total: 50.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 23/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 75.927,03 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 20,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 03/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Diputación de Alicante Dituptado Autonòmico 01/07/2011 24/07/2023 NO

Presentada el 25/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Diputación de Alicante Dituptado Autonòmico 01/07/2011 24/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 03/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Confederación Hidrográfica del Júcar Representante de la Conselleria en matria de Ordenación del Territorio 02/11/2023 Pública
Instituto Cartográfico Valenciano Representante de la Conselleria en el Consejo Rector 28/07/2023 Pública
Válencia Plataforma Intermodal I logística S.A. Consejero 28/07/2023 Pública
Parc Empresarial de Sagunt S.L. Consejero 28/07/2023 Pública
València Parc Central Alta Velocitat 2003 S.A. Consejero 28/07/2023 Pública
Comisión Mixta de Cooperación de la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias Vocal 28/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la UE Vocal 28/07/2023 Pública
Comisión delegada del Consell para la Cencia, la Tecnología y la Innovación Vocal 28/07/2023 Pública
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias Vocal del consejo de dirección 28/07/2023 Pública
CH del Segura, Consejo del Agua de la Demarcación Vocal 28/11/2023 Pública
CH Júcar, Consejo del Agua de la Demarcación Vocal 28/11/2023 Pública
CH Ebro, Consejo del Agua de la Demarcación Vocal 28/11/2023 Pública
VAERSA Vicepresidente del Consejo de Administración 28/07/2023 Pública
CEAM Vicepresidente del Patronato de la Fundación 28/07/2023 Pública
Consejo de participación de la EPSAR Consejero 28/07/2023 Pública
Consejo de Administración de la EPSAR Vocal 07/09/2023 Pública
Comisión de Seguridad Alimentaria Vocal 28/07/2023 Pública
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático Presidente 28/07/2023 Pública
Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente (CAPMA) Vocal 28/07/2023 Pública
Comisión de Evaluación Ambiental Vocal 28/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 25/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Instituto Cartográfico Valenciano Representante de la Conselleria en el Consejo Rector 28/07/2023 Pública
Válencia Plataforma Intermodal I logística S.A. Consejero 28/07/2023 Pública
Parc Empresarial de Sagunt S.L. Consejero 28/07/2023 Pública
València Parc Central Alta Velocitat 2003 S.A. Consejero 28/07/2023 Pública
Comisión Mixta de Cooperación de la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias Vocal 28/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la UE Vocal 28/07/2023 Pública
Comisión delegada del Consell para la Cencia, la Tecnología y la Innovación Vocal 28/07/2023 Pública
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias Vocal del consejo de dirección 28/07/2023 Pública
CH del Segura, Consejo del Agua de la Demarcación Vocal 28/11/2023 Pública
CH Júcar, Consejo del Agua de la Demarcación Vocal 28/11/2023 Pública
CH Ebro, Consejo del Agua de la Demarcación Vocal 28/11/2023 Pública
VAERSA Vicepresidente del Consejo de Administración 28/07/2023 Pública
CEAM Vicepresidente del Patronato de la Fundación 28/07/2023 Pública
Consejo de participación de la EPSAR Consejero 28/07/2023 Pública
Consejo de Administración de la EPSAR Vicepresidente 28/07/2023 Pública
Comisión de Seguridad Alimentaria Vocal 28/07/2023 Pública
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático Presidente 28/07/2023 Pública
Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente (CAPMA) Vocal 28/07/2023 Pública
Comisión de Evaluación Ambiental Vocal 28/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 27/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 31/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos