alts càrrecs

<< Ves enrere
 • José Miguel Monteagudo Hernández

 • Director general de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 27/10/2020 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • monteagudo_josher@gva.es
 • 91208379

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Corresponen a la Direcció General les funcions següents:

 • Exercir la direcció executiva de l'Agència i la representació ordinària, en els termes previstos en les disposicions vigents.
 • L'execució dels acords presos pel Consell Rector.
 • Exercir la potestat sancionadora en matèria de seguretat ferroviària per infraccions lleus.
 • Formular l'avantprojecte de pressupostos anual de despeses i ingressos amb anterioritat a la data que anualment es determine per l'ordre per la qual es dicten les normes per a l'elaboració de pressupostos de l'any anterior a la seua aplicació, a fi de procedir al seu estudi i aprovació per aquest per a la posterior remissió, a través de la conselleria competent en matèria de transports, a la conselleria competent en matèria de pressupostos.
 • Aprovar les despeses i ordenar els pagaments de l'Agència.
 • La rendició del compte de l'organisme. Per a això presentarà per a la seua formulació els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe relatiu al compliment de les obligacions de caràcter economicofinancer, abans del 31 de març de l'any següent a què fa referència, així com a l'efecte del control financer que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
 • Exercir la inspecció i el règim intern dels serveis de l'organisme, l'exercici de la direcció superior del seu personal i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 • L'elaboració de plans o projectes d'actuació, la direcció i coordinació de les activitats que siguen necessàries per al desenvolupament de les seues funcions, l'aprovació d'instruccions que pertoquen sobre organització i funcionament efectiu de l'organisme, en desenvolupament del que es preveu en aquest reglament.
 • L'elaboració de propostes a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació de la planificació de la gestió de recursos informàtics necessaris i d'administració electrònica per al desenvolupament de les funcions de l'organisme.
 • L'elaboració de propostes per a l'autorització i signatura de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l'Agència, per a la seua aprovació.
 • La formalització de contractes de l'Agència de quantia inferior a 750.000 euros, conforme a la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic, i l'elaboració de propostes de contractació de contractes de quantia superior, per a la seua elevació al Consell Rector.
 • La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'organisme.
 • La resolució dels procediments administratius corresponents al seu àmbit de competència i la formulació de les propostes a l'òrgan competent quan la resolució haja d'adoptar-se en una altra instància.
 • Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'agència i les que li siguen delegades pel president o la presidenta o el Consell Rector.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
MINISTERIO DE FOMENTO - AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA Entidad Responsable de la Seguridad Ferroviaria de la Red Ferroviaria de Interés General Jefe de Área 24/07/2000 26/10/2020 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AGÉNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT FERROVIARIA Supervisión de la Seguridad Ferroviaria de los Ferrocarriles de la G.V. Director General de la Agencia 27/10/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 41.557,45 €
Ple domini 100 Immobles rústics Albacete Espanya 291,25 €
Ple domini 100 Immobles rústics Albacete Espanya 422,38 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 70.420,43 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 14.296,80 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 85.869,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 5.500,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXANBANK 15.444,27 €
Total: 15.444,27 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 1.327,19 €
Rendiment del treball 59.067,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 94,44 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos