alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Antonia Serna Serrano

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Nomenament: 12/01/2021 DOGV
 • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
 • serna_antser@gva.es
 • 961 922 291

Agenda

Agenda gener

La Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica, dependent de la persona titular de la conselleria, és l'òrgan superior al qual correspon dirigir i coordinar els òrgans directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquesta. De la secretaria autonòmica depenen les direccions generals incloses en aquesta secció.

Correspon a la Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica exercir les competències establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, educació per a la ciutadania global, implementació transversal i seguiment de l'Agenda 2030, qualitat i memòria democràtica, responsabilitat social i foment de l'autogovern.

La Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica dirigeix i coordina la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament i la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern. 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica Llista completa d'obsequis

20/07/2021 - 21/07/2021

Assistència desdejuni informatiu del President de la Generalitat. En Madrid. Organitzat per Europa Press.

Costs
 • Allotjament
  121,00 €
 • Transport
  151,00 €
 • Total 272,00 €
14/06/2021

Assistència Conferència en Defensa de la Recuperació del Dret Civil Valencià

Costs
 • Transport
  166,00 €
 • Total 166,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.756,15 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.505,82 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 69.261,97 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES Activitat parlamentària DIPUTADA ELECTA 02/05/2019 11/01/2021 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 12/01/2021 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA VOCAL 12/01/2021 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT VOCAL 12/01/2021 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL VICEPRESIDENTA 12/01/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 39.273,56 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 62.454,54 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 2.457,74 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 15.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Crèdit Hipotecari 155.489,26 €
Crèdit Consum 3.984,40 €
Crèdit Vehicle 6.876,83 €
Crèdit vehicle 6.500,00 €
Total: 172.850,50 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 459,90 €
Rendiment del treball 71.436,04 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,55 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 17/02/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos