alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Àngels Bixquert Sanz

 • Directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia
 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
 • Nomenament: 29/09/2020 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 4. 46018. València
 • bixquert_ang@gva.es
 • 961209180
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia, infraestructures judicials, modernització tecnològica de l'administració de justícia, gestió dels recursos materials i humans, i formació del personal al servei de l'administració de justícia; col·legis professionals, associacions, registres i notariat, unions de fet, i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu.

Especialment, li correspon:

 • Elaborar els estudis i la programació de la planta judicial, i dissenyar les unitats de suport directe i els serveis comuns processals, així com planificar i executar els projectes de millora organitzativa de l'administració de justícia en la Comunitat Valenciana.
 • Exercir les competències que la Llei 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, atribueix a la Generalitat en relació amb els instituts de Medicina Legal i dels jutjats de Pau.
 • Gestionar les competències en matèria de personal de l'administració de justícia a la Comunitat Valenciana, tot participant en els processos selectius i de provisió de llocs de treball, així com en l'elaboració de les relacions de llocs de treball (RLT), autorització de situacions administratives, llicències i vacances. Així mateix, li correspon les relacions amb els representants sindicals del personal de l'administració de justícia.
 • Gestionar y realizar el seguimiento de los planes de formación del personal transferido. Así como de aquellos convenios y acuerdos para la formación del personal de la administración de justicia que se le encomienden.
 • Dotar els òrgans judicials dels recursos materials adequats, així com planificar i, si fa el cas, gestionar les necessitats per a la modernització tecnològica de l'Administració de Justícia.
 • Gestionar el Registre de col·legis professionals i consells valencians de col·legis professionals, així com la creació, modificació i supressió de col·legis professionals. Així mateix, li correspon la tramitació dels expedients sancionadors en aquesta matèria.
 • Dotar els òrgans judicials d'infraestructures i instal·lacions adequades per al desenvolupament de la seua funció i garantir el seu correcte funcionament.
 • Tramitar els nomenaments per a cobrir vacants de notaries i registres i elaborar el decret del Consell de nomenament, així com realitzar l'estudi i proposta de fixació de les demarcacions notarials i registrals.
 • Gestionar el Registre d'unions de fet de la Comunitat Valenciana
 • Gestionar el Registre d'associacions de la Comunitat Valenciana.
 • Convocar i desenvolupar les proves per a l'obtenció del títol de gestor administratiu i l'expedició del títol de gestor administratiu.
 • Gestionar el Registre de fundacions de la Comunitat Valenciana, donar suport tècnic i administratiu al Protectorat de fundacions de la Generalitat i al Consell superior de fundacions de la Comunitat Valenciana, i revisar i preparar el depòsit dels comptes anuals.

Fuente: Funciones

Directora General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia Llista completa d'obsequis

02/03/2023 - 03/03/2023

Conferència Sectorial de Justícia

Acompanyant/s
 • PEDRO MOYA DONATE SUBDIRECTOR GENERAL DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTTICIA
02/03/2023 - 03/03/2023

Assisteix a la Conferència Sectorial del Ministeri de Justícia i Comunitats Autònomes

Acompanyant/s
 • PEDRO MOYA DONATE SUBDIRECTOR GENERAL DE MOERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRAICÓN DE JUSTICIA
Costs
 • Allotjament
  85,00 €
 • Transport
  220,40 €
 • Total 305,40 €
28/02/2023

Reunió de treball Fiscalia General de l'Estat i la Conselleria de Justícia Interior i Administració Pública

28/02/2023

Reunió amb Fiscalia General de l'Estat i la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Públlica

Costs
 • Transport
  72,90 €
 • Total 72,90 €
28/02/2023

reunió de treball Fiscalia General de l'Estat i la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.301,78 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 68.071,46 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 79.033,30 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 12.825,95 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 8.782,19 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 48.282,61 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
CUENTAS DE VALORES EN EL BBVA 5.699,18 €
CARTERA DE VALORES EN EL BANCO SANTANDER 6.012,16 €
VALORES EN BANCO SANTANDER 552,54 €
Total: 12.263,88 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 4.384,24 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 15.000,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BBVA 80.000,00 €
Total: 80.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 58.685,82 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 398,36 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 2,76 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SUBDIRECTORA GENERAL DE MODERNITZACIÓ Y RELACIONES CON LA ADMINSITRACIÓN DE JUSTICIA 02/04/2018 25/09/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
MESAS GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I) VOCAL 29/09/2020
COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE APOYO A LAS FAMILIAS BIOLÓGICAS DE BEBES ROBASDOS Y ASOCIACIONES QUE LAS REPRESENTAN VOCAL 29/09/2020 Pública
COMISIÓN VALENCIANA DE TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL DE INCAPACITADOS VOCAL 29/09/2020 Pública
COMISIÓN DE FORMACIÓN VOCAL 29/09/2020 Pública
COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NOJ VOCAL 29/09/2020 Pública
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDIANCIÓN DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA Y EL CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIO DE ABOGADOS VOCAL 29/09/2020 Pública
COMISION MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT Y LA SALA DE GOBIERNO DEL TSJ DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 29/09/2020 Pública
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDIANCIÓN ENTRER LA CONSELLERIA DE JUSTICIA Y AAPP Y EL CONSEJO VALENCIANO DE COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES VOCAL 29/09/2020 Pública
COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN Y COORDIANCIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA GENERALITAT Y LA FISCALÍA SUPERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 29/09/2020 Pública
COMISIÓN MIXTA DE SECRETARIOS JUDICIALES Y LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 29/09/2020 Pública
COMISIÓN PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VOCAL 29/09/2020 Pública
COMISIÓN SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DOCENTE VOCAL 29/09/2020 Pública
COMISIÓN TÉCNICA DE IMPLANTACIÓN SECRETARIO 29/09/2020 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO (II) VOCAL 29/09/2020 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA ATENDER A LAS VICTIMAS DEL DELITO PATRONO 29/09/2020 Pública
CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA PREMIO ARTE Y JUSTICIA SECRETARIA 29/09/2020 Pública
PREMIOS JUSTICIA- JURADO VOCAL 29/09/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 30/10/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos