FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Cristina Gil Fabregat

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Justícia
 • Conselleria de Justícia i Interior
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 4 - 46018 - València
 • gil_crifab@gva.es
 • 962617200
 

La Direcció General de Justícia exerceix les funcions que estableix l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de relacions amb la justícia, modernització de l'Administració de Justícia, infraestructures judicials, gestió dels recursos materials i humans, formació del personal al servei de l'Administració de Justícia i mediació.

Especialment, li correspon:

a) Elaborar els estudis i la programació de la planta judicial i dissenyar les unitats de suport directe i els serveis comuns processals, així com planificar i executar els projectes de millora organitzativa de l'Administració de Justícia a la Comunitat Valenciana.

b) Exercir les competències que la Llei 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, atribueix a la Generalitat amb relació als Instituts de Medicina Legal i dels jutjats de pau.

c) Dotar els òrgans judicials d'infraestructures i instal·lacions adequades per al desenvolupament de la seua funció i garantir el seu correcte funcionament.

d) Dotar els òrgans judicials dels recursos materials adequats, així com planificar i, si és el cas, gestionar les necessitats per a la modernització de l'Administració de Justícia.

e) Gestionar les competències en matèria de personal de l'Administració de Justícia a la Comunitat Valenciana, a fi de participar en els processos selectius i de provisió de llocs de treball, així com en l'elaboració de les relacions de llocs de treball, autorització de situacions administratives, llicències, vacances i permisos. Així mateix, li correspon les relacions amb els representants sindicals del personal de l'Administració de Justícia.

f) Gestionar i realitzar el seguiment dels plans de formació del personal transferit. Així com d'aquells convenis i acords per a la formació del personal de l'Administració de Justícia que se li encomanen.

g) Implantar, desenvolupar i impulsar en tots els àmbits mesures encaminades a la desjudicialització de conflictes, així com la mediació i altres mecanismes alternatius de resolució d'aquests.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.404,00 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 69.484,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 23/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 27.057,89 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 26.646,68 €
BBVA 556,59 €
Total: 27.203,27 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
MUTUALIDAD DE LA ABOGACIA 2.275,93 €
Total: 2.275,93 €
Plans de pensions.
Descripció Import
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 557,59 €
Total: 557,59 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 23/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 6.403,00 €
Rendiment del treball 62.432,18 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 23/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
MINISTERI DE JUSTICIA LLETRADA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA LLETRADA DE L'ADMINITRACIÓ DE JUSTICIA 14/06/2007 04/08/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 23/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
comisión mixta de graduados sociales vocal vocal 04/08/2023 Pública
Protectorado de Fundaciones de la Generatita tvalenciana vocal vocal 13/09/2023 Pública
premios justicia-jurado vocal vocal 04/08/2023 Pública
premio arte y justicia Secretario Secretario 04/08/2023 Pública
comisión mixta letrados administración de justicia vocal vocal 04/08/2023 Pública
comision mixta de Fiscalia vocal vocal 04/08/2023 Pública
comision mixta de TSJ vocal vocal 04/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 25/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 27/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
05/06/2024 10:30Reunión con empresa Vlex Networks, SLUVLEX NETWORKS SLU

Curriculum vitae

cargando datos