Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Francisca Blanch Piqueras

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana ISEACV
 • Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 03/10/2023 DOGV
 • C/ Pintor Genaro Lahuerta, 25 - 46010 - València
 • blanch_frapiq@gva.es
 • 961922505
 

El director o la directora de l'ISEACV és el màxim responsable de l'activitat ordinària de l'Institut, i exercix la direcció, govern i gestió. En absència del president o de la presidenta i vicepresidents assumix la representació institucional de l'ISEACV.

Les funcions del director o de la directora són les que establix l'article 8, apartat 2, de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, i totes les que pogueren correspondre-li per atribució legal o reglamentària, o per delegació expressa del president o de la presidenta i, en especial, les següents:

 • Dirigir, gestionar i coordinar el funcionament de l'Institut, així com el seu personal.
 • Desplegar les línies d'actuació aprovades pel Consell de Direcció, executar els acords i exercir les funcions que este o el president li deleguen.
 • L'exercici ordinari, davall la supervisió del president, de les relacions institucionals amb organismes, centres i institucions que impartisquen ensenyances artístiques superiors en altres comunitats autònomes.
 • Gestionar els centres docents de l'Institut i el personal.
 • Autoritzar els gastos i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost de l'Institut.
 • Formalitzar, en nom de l'ISEACV, els contractes i convenis per al desenrotllament de l'activitat ordinària.
 • Designar els membres del Consell Assessor, a proposta del Consell de Direcció, i presidir les seues reunions.
 • Resoldre les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes pels estudiants de l'Institut, sobre els crèdits de lliure elecció cursats per l'alumnat, sobre la convalidació dels estudis realitzats en altres comunitats autònomes, i qualssevol altres competències que, en matèria d'ordenació acadèmica, es plantegen.
 • Presidir la comissió de resolució de conflictes d'atribucions entre òrgans de l'ISEACV les decisions del qual esgoten la via administrativa i resoldre els conflictes d'atribucions entre òrgans de l'Institut les decisions dels quals no esgoten la via administrativa.
 • Nomenar els directors o les directores dels centres i dels departaments de l'ISEACV.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.289,26 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 71.681,08 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 15.765,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.784,77 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 17.550,05 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 16/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 76.421,48 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 31.085,90 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO DE SANTANDER 2.439,05 €
CAIXABANK 5.245,21 €
CAIXABANK 1.441,84 €
CAIXABANK 900,00 €
CAIXABANK 1.582,86 €
Total: 11.608,96 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 35.307,01 €
CAIXABANK 748,45 €
Total: 36.055,46 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 10/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 54.430,02 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 351,88 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 16/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana. Conselleria d'Ediucació Actividad docente Directora centro educativo 01/10/1988 02/10/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 16/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CIVE. Consejo Interuniversitario Valencia Estudiantado Coordinación alumnado universidades Vicepresidenta 2 03/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos