alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Inmaculada Sánchez Velasco

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora d'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana ISEACV
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 04/08/2020 DOGV
 • C/ Pintor Genaro Lahuerta, 25. 46010. València
 • sanchez_inmvel@gva.es
 • 961 922 505

Agenda

El director o la directora de l'ISEACV és el màxim responsable de l'activitat ordinària de l'Institut, i exercix la direcció, govern i gestió. En absència del president o de la presidenta i vicepresidents assumix la representació institucional de l'ISEACV.

Les funcions del director o de la directora són les que establix l'article 8, apartat 2, de la Llei 8/2007, de 2 de març, de la Generalitat, i totes les que pogueren correspondre-li per atribució legal o reglamentària, o per delegació expressa del president o de la presidenta i, en especial, les següents:

 • Dirigir, gestionar i coordinar el funcionament de l'Institut, així com el seu personal.
 • Desplegar les línies d'actuació aprovades pel Consell de Direcció, executar els acords i exercir les funcions que este o el president li deleguen.
 • L'exercici ordinari, davall la supervisió del president, de les relacions institucionals amb organismes, centres i institucions que impartisquen ensenyances artístiques superiors en altres comunitats autònomes.
 • Gestionar els centres docents de l'Institut i el personal.
 • Autoritzar els gastos i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost de l'Institut.
 • Formalitzar, en nom de l'ISEACV, els contractes i convenis per al desenrotllament de l'activitat ordinària.
 • Designar els membres del Consell Assessor, a proposta del Consell de Direcció, i presidir les seues reunions.
 • Resoldre les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes pels estudiants de l'Institut, sobre els crèdits de lliure elecció cursats per l'alumnat, sobre la convalidació dels estudis realitzats en altres comunitats autònomes, i qualssevol altres competències que, en matèria d'ordenació acadèmica, es plantegen.
 • Presidir la comissió de resolució de conflictes d'atribucions entre òrgans de l'ISEACV les decisions del qual esgoten la via administrativa i resoldre els conflictes d'atribucions entre òrgans de l'Institut les decisions dels quals no esgoten la via administrativa.
 • Nomenar els directors o les directores dels centres i dels departaments de l'ISEACV.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.084,40 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.194,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques/ ISEACV Llista completa d'obsequis

01/12/2020

Llibre FESTA D'ELX 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT D'ELX

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA SÁNCHEZ VELASCO

Destinació: DIRECTORA ISEACV

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria d' Educació, Innovació, Cultura i Esports Assessora d' assumptes generals 17/07/2015 08/07/2019 SI
Conselleria d' Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Assessora d' assumptes parlamentaris 05/08/2019 27/07/2020 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Conselleria d' Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Directora ISEACV Directora ISEACV 03/08/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 69.180,61 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 17.493,98 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 11.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 45.305,86 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 129,30 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos