FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Stephane Soriano Gómez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Diversitat
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València
 • soriano_ste@gva.es
 • 961247436
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de Diversitat exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de polítiques de drets i reconeixement de la diversitat ètnica i cultural, diversitat sexual, i igualtat de tracte, no discriminació i prevenció dels delictes d'odi, i migratòria.
 
Corresponen a la direcció general les següents competències:
 1. Planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques públiques relacionades amb la diversitat sexual, de gènere, ètnica, cultural, religiosa, de creença i origen.
 2. Vetlar per l'aplicació del principi d'igualtat de tracte i no discriminació en les polítiques públiques de la Generalitat, així com previndre i contribuir a eliminar els delictes d'odi per motiu de sexe, nacionalitat, origen racial o ètnic, edat, orientació sexual, identitat i expressió de gènere, desenvolupament sexual, religió o creença, idees polítiques, pobresa, llengua, cultura, malaltia, estètica o del cos.
 3. Coordinar els serveis i programes d'atenció i suport a la diversitat, a la igualtat de tracte i no discriminació.
 4. Gestionar les prestacions públiques i programes, serveis i centres d'atenció social del seu àmbit competencial i cooperar amb altres administracions a aquest efecte.
 5. Disseny del model d'intervenció social i residencial, tant dels centres com del concert social de la seua àrea funcional.
 6. Gestionar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les competències atribuïdes a les comunitats autònomes en la legislació vigent en matèria de deures i llibertats de les persones estrangeres i refugiades en l'Estat espanyol.
 7. Prestar assessorament en els centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àmbit de les competències de la direcció general.
 8. Gestionar els concerts de programes i serveis, en l'àmbit de les competències pròpies de la direcció general, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials, així com les subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específics.
 9. Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèria de la seua competència.
 10. Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit funcional.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.690,41 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.690,41 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 27/03/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 78.970,53 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
La Caixa 27.000,00 €
Total: 27.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
SMART FOR TWO 15.000,00 €
VESPA GTS 125cc 3.000,00 €
Total: 18.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 117.000,00 €
Total: 117.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ANDBANK INVERSIS 29.000,00 €
Total: 29.000,00 €

Presentada el 27/03/2024 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
La Caixa 26.000,00 €
Total: 26.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
SMART FOR TWO 15.000,00 €
VESPA GTS 125cc 3.000,00 €
Total: 18.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ANDBANK INVERSIS 28.321,02 €
Total: 28.321,02 €

Presentada el 08/01/2024 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
La Caixa 40.000,00 €
Total: 40.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
SMART FOR TWO 15.000,00 €
VESPA GTS 125cc 3.000,00 €
Total: 18.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ANDBANK INVERSIS 27.321,02 €
Total: 27.321,02 €

Presentada el 11/10/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
La Caixa 40.000,00 €
Total: 40.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
SMART FOR TWO 15.000,00 €
VESPA GTS 125cc 3.000,00 €
Total: 18.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ANDBANK INVERSIS 27.321,02 €
Total: 27.321,02 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 05/08/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 9.234,14 €
Rendiment del treball 34.293,84 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 15/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL CONCEJAL GOBIERNO MUNICIPAL CONCEJAL 18/07/2007 30/06/2023 NO

Presentada el 11/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONCEJAL 01/07/2007 28/05/2023 NO

Presentada el 05/08/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL CONCEJAL GOBIERNO MUNICIPAL CONCEJAL 18/07/2007 30/06/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 15/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament miembro 28/07/2023 Pública
Comissió institucional de coordinació de l’espai socioeducatiu miembro 28/07/2023 Pública
Observatori Valencià per a la Igualtat de Tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d’odi miembro 28/07/2023 Pública
Consell Valencià del Poble Gitano miembro 28/07/2023 Pública
Consell Valencià de les Migracions miembro 28/07/2023 Pública
Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana miembro 28/07/2023 Pública
Consell Valencià LGTBI miembro 28/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 11/01/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 15/01/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos