alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Purificación Peris García

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Nomenament: 08/09/2020 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • dg_funcio_social_habitatge@gva.es
 • 961 208 364

Agenda

La Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'estudi i anàlisi de la situació de l'habitatge en la Comunitat Valenciana i de les necessitats dels sectors més desfavorits; desenvolupament de mesures per a atendre situacions d'emergència habitacional i, especialment, programes d'intermediació en situacions de desnonament; disseny i execució de plans d'ajudes al lloguer i la promoció d'habitatges socials, i lluita contra la pobresa energètica.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.743,22 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.853,64 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana Llista completa d'obsequis

19/05/2021

LLibre "Ciutat i Territori. Estudis Territorials"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Destinatari de l'obsequi: PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA

Destinació: Directora Gral d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana

26/03/2021

Lliure Ciutat i Territori. Estudis Territorials nª207

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Destinatari de l'obsequi: PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA

Destinació: Directora General d'Emergència Habitacional, FSVOHSU

22/03/2021

Revista Registradores d'Espanya núm. 93

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degana Col.legi Registradors Propietat Mercantils en C.V.

Destinatari de l'obsequi: PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA

Destinació: Direcció General d'Emergència Habitacional FSVOHSU

08/03/2021

Revista núm. 93 de Registradores d'Espanya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degana Col·legi de Registradors de Madrid

Destinatari de l'obsequi: PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA

Destinació: Directora General EHFSHOHSU

01/03/2021

Enlaces. Manual per a la prevenció de l'extremisme violent a través de la información juvenil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: european youth information and counselling agency

Destinatari de l'obsequi: PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA

Destinació: Directora General EHFSOHSU

12/02/2021

Un calendari de l'Institut Confucio de la Universitat de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confucio Universitat València

Destinatari de l'obsequi: PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA

Destinació: Directora General EHFSOHSU

18/11/2020

basquet de raÏm ( dos quilos)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Monforte del Cid

Destinatari de l'obsequi: PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA

Destinació: directora general EHFSOHSU

07/10/2020

usb divlugatiu acció "activa Rava"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Algemessi

Destinatari de l'obsequi: PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA

Destinació: Directora General Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Habitat i segregació urbana

14/09/2020

Llibre "Ciutat i Territori. Estudis Territorials"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri Foment (DG Arquitectura, Habitatge i Sòl)

Destinatari de l'obsequi: PURIFICACIÓN PERIS GARCÍA

Destinació: Directora General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
universitat de València ensenyament univeristari 11/03/1988 01/01/2020 01/01/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell Valencià del Poble Gitano representant titular en el Consell 22/03/2021 Pública
Comissió Mixta pel desenvolupament de l'Estratègia Valenciana de Migracions 2021-2026 vocal suplent 11/12/2020 Pública
Comissió Interdepartamental de la Joventut de la GVA vocal titular 28/09/2020 Pública
Consell Rector IVAJ vocal titular 28/09/2020 Pública
Entitat Valenciana d'Habitatge i Sól membre del Consell Director 08/09/2020 Pública
productor energia renovable 14/12/2006 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 226.918,54 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 11.170,75 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 607,32 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 6.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO EXPANSION 9.259,88 €
PRESTAMO EXPANSION 1.260,74 €
PRESTAMO EXPANSION 1.568,58 €
Total: 12.089,20 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
sabadell 25.000,00 €
Total: 25.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
sabadell 12.857,59 €
Total: 12.857,59 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 1.165,07 €
Rendiment del treball 56.273,25 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,66 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos