alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Luisa Martínez Mora

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Ports, Aeroports i Costes
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 08/09/2020 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • martinez_mlumor@gva.es
 • 961 208 091

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Ports, Aeroports i Costes exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'infraestructures públiques portuàries i aeroportuàries, administració de costes, i gestió i explotació de ports i infraestructures portuàries de competència autonòmica, planificació del sector portuari competència de la Generalitat, gestió del transport marítim entre ports de la Comunitat Valenciana, gestió de les competències de la Generalitat en matèria de titulacions nauticoesportives, tramitació dels expedients de concessions i autoritzacions, així com els de disciplina i les propostes d'utilització dels espais portuaris, gestió i liquidació de les taxes per ús i ocupació de la zona de servei portuari i les tarifes per la prestació de serveis portuaris; respecte de les instal·lacions aeroportuàries de competència autonòmica, tramitació de tots els expedients, així com la tramitació dels expedients derivats de la gestió de l'Aeroport de Castelló.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Ports, Aeroports i Costes Llista completa d'obsequis

03/06/2021

Adorne "vaixell de sal"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Torrevieja

Destinatari de l'obsequi: Mª LUISA MARTINEZ MORA

Destinació: Despatx Directora General de Ports, Aeroports i Costes

13/05/2021

Llibreta multiusos i adorne de metacrilat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BALEÀRIA

Destinatari de l'obsequi: Mª LUISA MARTINEZ MORA

Destinació: Despatx Directora General de Ports, Aeroports i Costes

12/05/2021

Publicació Memòria Sostenibilitat 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Baleària

Destinatari de l'obsequi: Mª LUISA MARTINEZ MORA

Destinació: Despatxo directora general

15/03/2021

Eina Multiusos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidente Port Castelló

Destinatari de l'obsequi: Mª LUISA MARTINEZ MORA

Destinació: Despatx Directora General de Ports, Aeroports i Costes

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ayuntamiento de Mislata 1ª Tinenta de Alcalde 13/06/2011 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Administración Valencia plataforma intermodal y logística, S.A. vocal vocal 30/11/2020 Pública
Consejo Navegación y Puerto de Valencia vocal vocal 28/01/2021 Pública
Consejo Navegación y Puerto de Gandía vocal vocal 28/01/2021 Pública
Consejo Navegación y Puerto de Sagunto vocal vocal 28/01/2021 Pública
Comité asesor del Puerto de Valencia vocal vocal 28/01/2021 Pública
Comité asesor del Puerto de Gandía vocal vocal 28/01/2021 Pública
Comité asesor del Puerto de Sagunto vocal vocal 28/01/2021 Pública
Comité coordinación aeroportuaria Comunitat Valenciana vocal vocal 20/04/2021 Pública
Ayuntamiento de Mislata 1Primera tenienta de alcalde 1ª Tinenta de Alcalde 13/06/2011 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 40 Vivendes Valencia/València Espanya 81.406,49 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 97.427,38 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 2.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 4.248,17 €
Total: 4.248,17 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BBVA 6.419,58 €
Total: 6.419,58 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 44.856,46 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos