FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Alida Consuelo Mas Taberner

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Sotssecretària
 • Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 25/07/2023 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015- València
 • mas_ali@gva.es
 • 961970403
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Sotssecretaria, sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria, exerceix les atribucions que li confereix l'article 69 de la Llei del Consell, així com la planificació, programació, gestió i execució de les infraestructures i tecnologies educatives, la tramitació de la contractació d'obres i l'aprovisionament, desenvolupament i implantació de productes recursos i serveis tecnològics necessaris en l'àmbit de les seues competències, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària, llevat del supost que la sanció proposada siga la de separació del servei. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Dirigir i gestionar els serveis generals i les dependències comunes de la Conselleria.
 • Tramitar els expedients de contractació, excepte en aquelles matèries que reglamentàriament estiguen assignades a altres centres directius.
 • Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració del departament, així com els que hagen de proposar-se al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
 • Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.
 • Coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats de la Conselleria.
 • Tramitar i coordinar les consultes davant l'Advocacia General de la Generalitat que assistisca el departament, dels òrgans superiors i directius i de les unitats administratives de la Conselleria.
 • Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, així com emetre informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o ho dispose així la persona titular de la Conselleria.
 • Coordinar la tramitació de projectes normatius.
 • Informar el personal directiu de la Conselleria de la procedència legal i la viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d'actuació.
 • Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels diferents centres directius del departament.
 • Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, establint les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
 • Planificar i controlar les inversions i operacions de capital de la Conselleria, realitzant els actes de gestió que reglamentàriament li corresponguen.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria, i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans, i exercir la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el seu procés d'elaboració.
 • La gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.
 • Disposar la publicació, quan siga procedent, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria en els diaris oficials.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que es disposa en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i realitzar-ne el seguiment i la vigilància.
 • Exercir la potestat disciplinària respecte del personal no docent adscrit a la Conselleria, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 • Promoure i coordinar les accions i mesures de protecció de dades que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que es disposa en la normativa reguladora de la matèria, i realitzar-ne el seguiment i la vigilància.
 • Qualsevol altra que li encomane la persona titular de la Conselleria o li conferisquen les disposicions vigents.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.036,36 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.254,28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 73.290,64 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.476,88 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.128,36 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 31.605,24 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 19/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 60.472,31 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 40.891,72 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 7.882,63 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 35.269,59 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 7.882,63 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 89.848,47 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 23.029,37 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 7.153,17 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
b. santander 23.633,00 €
banco sabadell 3.061,00 €
Total: 26.694,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
15.000,00 €
cuadros diversos pintores 20.000,00 €
vehiculo vw golf 3.000,00 €
motocicleta 125 cc 1.000,00 €
Total: 39.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
prestamo hipotecario 120.000,00 €
Total: 120.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 8.452,07 €
Rendiment del treball 75.899,26 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 12/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA ADMON PUBLICA JEFE DE SECCION ADJUNTA SERVICIO DE DISCIPLINA URBANISTICA 01/06/2020 01/07/2023 NO
espai b. formacion formador 01/07/2021 26/07/2023 NO

Presentada el 31/08/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (FUNCIONARIA DE CARRERA) SECTOR PUBLICO JEFE DE SECCION ADJUNTA SERVICIO DE DISCIPLINA URBANISTICA 01/07/2021 26/07/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 26/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
fundación valenciana de la investigación de excelencia investigación de excelencia patrono 25/09/2023 Pública
CIEG SA CONSJEO DE ADMINISTRACION MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 26/07/2023 Pública
CAC SA CONSEJO DE ADMINISTRACION MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION 26/07/2023 Pública
GVA COMISION DE SECRETARIOS AUTOMINCOS Y SUBSECRETARIOS SUBSECRETARIA DE EDUCACION UNIVERSIDADES Y EMPLEO 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos