alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Mónica Almiñana Riqué

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Sotssecretaria
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Nomenament: 08/09/2020 DOGV
 • C/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010. València
 • alminana_monica@gva.es
 • 961 928 166 / 961 928 162

Agenda

La Sotssecretaria assumeix les funcions establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com la gestió dels recursos humans de la Conselleria, la gestió econòmica, pressupostària i comptable, costos i facturació, control de la gestió pressupostària i econòmica de les fundacions i consorcis de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, les funcions de Central de Compres, la tramitació de la contractació d'obres i l'aprovisionament de productes i serveis, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.944,96 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.672,28 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 70.667,24 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Llista completa d'obsequis

18/12/2020

Caixa amb 2 botelles grans i 2 xicotetes d'oli i bote sal rosa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL Servicios

Destinatari de l'obsequi: MÓNICA ALMIÑANA RIQUE

Destinació: Sotssecretaria

17/12/2020

Llibre El Desenvolupament sostenible en art

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BALEARIA

Destinatari de l'obsequi: MÓNICA ALMIÑANA RIQUE

Destinació: Sotssecretaría

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Hospital Universitari i POlitecnic La FE Generalitat Valenciana Directora Gerent 28/11/2015 16/07/2019 NO
Desocupación 19/07/2019 03/05/2020 NO
Institut Català de Salut Atención primaria Mèdica 04/05/2020 31/08/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Interdepartamental Sistemas Información en Salud pública Comisión Evaluación Vicepresidenta 08/09/2020 Pública
Conselleria Hacienda y Modelo Econòmico Comisión Interdepartamental Central de Compras de la Generalitat Vocal 08/09/2020 Pública
Consellerai Sanidad Universal y Salud Pública Comisión Interdepartamental Evaluación del Impacto en Salud Secretaria con voz y sin voto 08/09/2020 Pública
Consellera Hacienda y Modelo Económico Comisión Interdepartamental de Coordinación de la CA9O Vocal 08/09/2020 Pública
Presidencia de la Generalitat Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat Vocal 08/09/2020 Pública
Presidencia de la Generalitat Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la generalitat-Comisión Técnica Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Comisión Interdepartamental para la aplicación del uso del valenciano Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico Comisión Interdepartamental para la Modernización tecnológica y las comunicaciones en la CV (CITEC) Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública Comisión Interdepartamental para la prevención de irregularidades y malas prácticas (CIPIMAP) Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Comisión Interdepartamental para la prevención y respuesta frente a la posible pandemia de gripe aviar Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Comisión Mixta de Salud escolar miembro 08/09/2020 Pública
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Comisión Mixta de Salud Escolar Miembro 08/09/2020 Pública
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo Comisión Técnica de Seguimiento del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de los Edificios Públicos Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Comisión No Interdepartamental de Estadística de Sanidad Universal y Salud Pública Presidenta 08/09/2020 Pública
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Comisión Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias Presidenta 08/09/2020 Pública
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo Comisión Interdepartamental de Estadística Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Comisión Mixta de Torrevieja-Comisión de Seguimiento Miembro 08/09/2020 Pública
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASESA) Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Comisión Técnica Asesora del Plan Oncológico de la CV Presidenta 08/09/2020 Pública
Presidencia de la Generalitat Comisión Técnica de Publicaciones Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Consejo Asesor de Investigación en Ciencias de la Salud de la Conselleria de Sanidad Vicepresidenta 08/09/2020 Pública
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo Consejo Valenciano de Estadística Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública Mesa General de Negociacion del Personal Funcionario , Estatutario y Laboral (I) Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública Mesa General de Negociacion del Personal Funcionario , Estatutario Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública Mesa Sectorial de Función Pública Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Red Valenciana de Biobancos-Consejo Rector Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Fundación Gent per Gent de la CV Vocal 08/09/2020 Pública
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la CV (FISABIO) Vocal 08/09/2020 Pública
Presidencia de la Generalitat Comisión de la Presidencia de la Generalitat para la Coordinación de los Suministros de la Generalitat frente a la Infección de COVID-19 Miembro 08/09/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Barcelona 56.492,20 €
Multipropietat 50 Vivendes Barcelona 33.127,08 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Barcelona 5.811,05 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 1.100,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 26.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 1.965,74 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 855,00 €
Rendiment del treball 40.494,88 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 89,75 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos