FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Verónica López Ramón

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Sotssecretària
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 08/09/2020 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N (Ciutat de la Llum). 03008. Alacant
 • lopez_verram@gva.es
 • 965 318 504
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Sotssecretaria, sota la dependència directa de la persona titular del departament, exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, en l'àmbit competencial de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

 1. Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comunes de la Conselleria.
 2. Dirigir el Registre General, així com coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats, així com la gestió i emmagatzematge de totes les dades i documentació que siguen necessàries per al funcionament correcte dels serveis.
 3. Tramitar els expedients de contractació, sense perjudici de la delegació de competències que establisca la persona titular de la Conselleria com a òrgan de contractació ordinari.
 4. Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració del departament, així com els que hagen de proposar-se al Consell per a la subscripció amb entitats públiques o privades.
 5. Tramitar els procediments de responsabilitat patrimonial.
 6. Exercir la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la conselleria, excepte en el cas que la sanció proposada siga la separació del servei.
 7. Demanar els informes jurídics dels òrgans superiors i directius de la conselleria davant de l'Advocacia General de la Generalitat, d'acord amb el procediment previst en el seu Reglament General.
 8. Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com emetre informe sobre els assumptes que s'hagen de sotmetre al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la conselleria.
 9. Informar el personal directiu de la conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d'actuació.
 10. Coordinar i impulsar la tramitació de projectes normatius del departament.
 11. Disposar la publicació, quan siga procedent, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria en els diaris oficials.
 12. Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i fer el seguiment de l'execució del pressupost.
 13. Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels diferents centres directius del departament.
 14. Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, i establir les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
 15. Planificar i controlar les inversions i operacions de capital de la Conselleria, i dur a terme els actes de gestió que reglamentàriament li corresponguen.
 16. Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria, d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions que dicten els òrgans competents.
 17. Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans, i exercir la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el seu procés d'elaboració.
 18. La gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.
 19. Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 20. Racionalitzar els procediments administratius, impulsar i coordinar la implantació i el desenvolupament dels sistemes i instruments de la gestió de qualitat i efectuar estudis i propostes sobre normalització de documentació i simplificació administrativa.
 21. Coordinar, informar i donar compte als òrgans superiors o centres directius competents en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa; de transparència i participació ciutadana i de responsabilitat social, de totes les actuacions de la Conselleria en aquestes matèries. Especialment, promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i fer-ne el seguiment i vigilància.
 22. Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les matèries de competència de la Generalitat, en allò que afecte la Conselleria, en col·laboració amb els serveis competents en matèria estadística de l'Administració de la Generalitat.
 23. Qualsevol altra que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 65.715,88 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.715,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 16/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 54.733,34 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 5.355,40 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
SALDO MEDIO EN CUENTA BANCARIA LA CAIXA 5.246,67 €
Total: 5.246,67 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
PLAN DE PENSIONES PLANCAIXA 8.619,54 €
SEGURO DE VIDA BANKIA MAPFRE VIDA 6.000,00 €
Total: 14.619,54 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
KIA NIRO 12.000,00 €
Total: 12.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 65.104,30 €
FINANCIACIÓN VEHÍCULO KIA NIRO 12.500,00 €
Total: 77.604,30 €

Presentada el 11/11/2020 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 54.733,34 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 5.355,40 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
SALDO MEDIO EN CUENTA BANCARIA LA CAIXA 5.246,67 €
Total: 5.246,67 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
PLAN DE PENSIONES PLANCAIXA 8.619,54 €
SEGURO DE VIDA BANKIA MAPFRE VIDA 6.000,00 €
Total: 14.619,54 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
KIA NIRO 12.000,00 €
Total: 12.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 65.104,30 €
FINANCIACIÓN VEHÍCULO KIA NIRO 12.500,00 €
Total: 77.604,30 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 10/07/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. general) 60,00 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,88 €
Rendiment del treball 58.434,17 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 12/07/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 56.819,08 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 01/09/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 24.868,99 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 06/11/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,51 €
Rendiment del treball 38.727,69 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 06/11/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Desocupación 17/07/2019 07/09/2020 NO
Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas Directora General de Justicia 05/04/2017 16/10/2019 NO
EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ALTEA CONSEJERA 17/09/2015 03/04/2017 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 11/11/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana Consejera y Secretaria 06/11/2020 Pública
Generalitat Valenciana Sotssecretària d´Innovació Sotssecretària d´ Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital 08/09/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 24/10/2023 Desocupació

Presentada el 12/11/2020 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 16/11/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos