alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Ángel Antonio Carbonell Barrachina

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Ciència i Investigació
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 04/08/2020 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N. Ciutat de la Llum. 03008. Alacant
 • carbonell_angbar@gva.es
 • 965 318 548

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Ciència i Investigació exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de política científica i d'investigació, planificació estratègica per al desenvolupament de la investigació científica, promoció i finançament de la investigació, suport al talent investigador i als parcs científics, implantació i millora d'infraestructures i equipaments per a la investigació, i coordinació de les actuacions d'altres conselleries i entitats de la Generalitat amb competència en aquestes matèries.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.291,14 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.401,56 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Ciència i Investigació Llista completa d'obsequis

21/06/2021

Lliure "Aigua i sostenibilitat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coordinador Acadèmic de la Càtedra "Arquebisbe Loazes" de la Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ÁNGEL ANTONIO CARBONELL BARRACHINA

Destinació: Despatx

03/03/2021

Calendari de taula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Instituto Confucio de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ÁNGEL ANTONIO CARBONELL BARRACHINA

Destinació: Despatx

04/01/2021

Llibre "Aquitania" de Eva G.ª Sáenz de Urturi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Internacional de València

Destinatari de l'obsequi: ÁNGEL ANTONIO CARBONELL BARRACHINA

Destinació: Despatx

17/12/2020

Una planta de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Politècnica de València- Campus d' Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ÁNGEL ANTONIO CARBONELL BARRACHINA

Destinació: Despatx

15/12/2020

Llibre "El vampir dels pobres" de Charo González Casas Ed.Esfera dels llibres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Inesfly Corporation, S.L.

Destinatari de l'obsequi: ÁNGEL ANTONIO CARBONELL BARRACHINA

Destinació: Despatx

03/12/2020

Capseta amb: llibreta, bolígraf, bossa de roba, pendrive, tassa i cinta per a targeta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Internacional de València (VIU)

Destinatari de l'obsequi: ÁNGEL ANTONIO CARBONELL BARRACHINA

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DOCENCIA Catedrático de Universidad 04/08/2018 03/08/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA Director General de Ciencia e Investigación 04/08/2020 Pública
CONFERENCIA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONCITEC) PLENO Vocal 04/08/2020 Pública
FUNDACIÓN DE LA C.VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) Patrono 07/08/2020 Pública
AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA (AVAP) Vocal Generalitat - Comisión ejecutiva 04/08/2020 Pública
AGENCIA VALENCIANA DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA (AVAP) Vocal Generalitat - Comité de Dirección 04/08/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 34.186,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 23.476,38 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 11.000,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Previplan 17.498,76 €
Total: 17.498,76 €
Plans de pensions.
Descripció Import
VidaCaixa 12.198,44 €
Mapfre 13.792,00 €
Total: 25.990,44 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 4.800,73 €
Rendiment del treball 73.175,97 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 489,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos