FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Beatriz Simón Castellets

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Dependència i de les Persones Majors
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 07/09/2023 DOGV
 • C/ de la Democracia, 77. Ciutat admtiva. 9 d'Octubre -Torre 3 – 46018 València
 • simon_bea@gva.es
 • 961247671
 
La Direcció General de Dependència i de les Persones Majors exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'atenció primària bàsica i específica social, atenció a la dependència i promoció de l'autonomia personal, així com la promoció de l'envelliment actiu i prevenció de la soledat no desitjada, atenció social a persones majors, atenció residencial i reconeixement dels seus drets.
 
Corresponen a la direcció general les competències següents:
 1. Promoure l'atenció primària bàsica i específica del sistema de serveis socials d'atenció primària públic de qualitat en tot el territori de la Comunitat Valenciana.
 2. Impulsar l'establiment d'instruments de coordinació en matèria de serveis socials entre les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i tots els serveis adscrits o acreditats per aquesta direcció general.
 3. Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 4. Coordinar, supervisar, avaluar i establir directrius en els serveis socials d'atenció primària de les corporacions locals.
 5. Promoure el treball en xarxa dels equips de serveis socials d'atenció primària, la integració dels equips, el treball coordinat i la derivació i seguiment dels programes o intervencions amb les persones.
 6. Coordinar, en el marc de les seues competències, els serveis i els centres d'atenció primària de serveis socials que siguen de titularitat de la Generalitat.
 7. Prestar l'assessorament tècnic en els centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àrea funcional de la direcció general.
 8. Coordinar amb la Direcció General de Persones amb Discapacitat els procediments destinats a l'assignació de serveis i prestacions inclosos en l'elaboració de programes individuals d'atenció.
 9. Establir, programar i gestionar els procediments destinats al reconeixement de la situació de les persones dependents, gestionar i supervisar els serveis i prestacions del seu àmbit competencial, incloent-hi l'elaboració dels programes individuals d'atenció.
 10. Aportar a l'Administració general de l'Estat la informació necessària per a la recepció del nivell mínim de protecció garantit. Informar sobre el marc de cooperació interadministrativa amb l'Administració general de l'Estat, que es desenvoluparà per mitjà dels corresponents convenis, en els quals s'acordaran els objectius, els mitjans i els recursos per a l'aplicació dels serveis i les prestacions.
 11. Impulsar la formació en matèria de dependència de les persones professionals d'atenció primària, cuidadores i assistents personals, en coordinació amb la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials (IVAFIQ).
 12. A més de col·laborar i proposar aquelles accions formatives en aquesta matèria que siguen competència de l'Escola Valenciana d'Administració Pública.
 13. Supervisar les actuacions relatives als serveis i als centres en l'àmbit de les seues competències, incloent-hi els tràmits d'autorització i acreditació d'aquests, sense perjudici de les competències que té assignades la Direcció General d'Infraestructures Sociosanitàries.
 14. Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències sense perjudici de les competències que en aquesta matèria corresponguen a la Sotssecretaria.
 15. Elaborar els documents tècnics, les instruccions i els procediments necessaris per a aconseguir coherència i coordinació entre tots els programes i actuacions de la direcció general.
 16. Planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques públiques relacionades amb la promoció dels drets de les persones majors, envelliment actiu i la prevenció de la soledat no triada, solidaritat generacional i l'atenció social a persones majors.
 17. Dissenyar i desenvolupar programes d'envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada, en el marc de l'actual repte demogràfic.
 18. Coordinar els serveis i programes d'atenció i suport a les persones majors i la solidaritat generacional.
 19. Gestionar les prestacions públiques i programes i serveis, així com dissenyar el model d'intervenció social i residencial dels centres d'atenció social del seu àmbit competencial, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General d'Infraestructures Sociosanitàries, i cooperar amb altres administracions a aquest efecte.
 20. Gestionar els centres diürns especialitzats d'atenció a persones majors i de promoció de l'envelliment actiu, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General d'Infraestructures Sociosanitàries.
 21. Dissenyar, implantar i supervisar els protocols d'intervenció en matèria de persones majors, promovent l'autonomia personal i el foment dels bons tractes.
 22. Gestionar els concerts de programes i serveis, subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específics, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials en l'àmbit de les competències pròpies de la Direcció General.
 23. Disseny del model d'intervenció social i residencial, tant dels centres com del concert social de la seua àrea funcional.
 24. Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèries de la seua competència.
 25. Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit funcional.
 

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 19.919,61 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 19.919,61 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 19/01/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 69.291,56 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 160.000,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 35.145,00 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 110.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 222.232,54 €
CAIXABANK, S.A 2.232,98 €
Total: 224.465,52 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
ACCIONES CAIXABANK, S.A 6,84 €
PARTICIPACIONES SIMONA BEARIA SL 17.720,00 €
Total: 17.726,84 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW TOURER SERIE 2 25.000,00 €
Total: 25.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA BBVA 11.759,75 €
Total: 11.759,75 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BBVA 27.482,88 €
Total: 27.482,88 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 19/01/2024
Descripció Import
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 50.000,00 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2.582,24 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 6,20 €
Rendiment del treball 52.264,19 €
Rendiment de capital immobiliari 2.397,31 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 19/01/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
sector textil Gerente 01/09/2021 06/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 19/01/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
En este momento no me consta ninguna actividad del mandato 07/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 12/02/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 13/02/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos