FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Rubén Sancho Martínez

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 03/08/2020 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
 • said@gva.es
 • 961 247 427
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota l'autoritat de la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat es l'òrgan superior que exerceix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell en matèria de direcció, coordinació i implementació de les polítiques d'igualtat de gènere, reconeixement dels drets de les dones i promoció de masculinitats igualitàries, lluita contra la violència de gènere i masclista, reconeixement de la diversitat ètnica i cultural, diversitat sexual i familiar, igualtat de tracte i no-discriminació, programes d'atenció a persones amb diversitat funcional, foment de l'autonomia personal i reconeixement dels seus drets, promoció de l'envelliment actiu i prevenció de la soledat no escollida, atenció i protecció a persones majors i política residencial.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.296,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.680,64 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.976,92 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 04/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 29.087,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Ibercaja 13.855,24 €
Total: 13.855,24 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Consum, S.Coop.V. Aportació voluntària al Capital Social 24.000,00 €
Total: 24.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Citroen Xsara 16I image, año 2000 1.500,00 €
Motocicleta Mash Five Hundred, año 2016 2.650,00 €
Total: 4.150,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prèstec Hipotecari 8.583,50 €
Total: 8.583,50 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Vidacaixa 2.305,30 €
SECI Pensiones 2.842,02 €
Total: 5.147,32 €

Presentada el 23/09/2020 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 29.087,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Ibercaja 5.655,07 €
Total: 5.655,07 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Consum, S.Coop.V. Aportació voluntària al Capital Social 9.000,00 €
Total: 9.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Citroen Xsara 16I image 1.900,00 €
Moto Honda CB Two Fifty 1.500,00 €
Total: 3.400,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prèstec Hipotecari 21.524,63 €
Total: 21.524,63 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Vidacaixa 2.305,30 €
SECI Pensiones 893,72 €
Total: 3.199,02 €

Presentada el 22/09/2020 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 29.087,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Ibercaja 5.655,07 €
Total: 5.655,07 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Consum, S.Coop.V. Aportació voluntària al Capital Social 9.000,00 €
Total: 9.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Citroen Xsara 16I image 1.900,00 €
Moto Honda CB Two Fifty 1.500,00 €
Total: 3.400,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prèstec Hipotecari 72.000,00 €
Total: 72.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Vidacaixa 2.305,30 €
SECI Pensiones 893,72 €
Total: 3.199,02 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 07/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 300,02 €
Rendiment del treball 60.966,01 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 58.782,23 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 329,99 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 112,19 €
Rendiment del treball 49.848,06 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 21/09/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 42.680,47 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 21/09/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Vicepresidència i conselleria d'Igualtat i Polítiques Incluisves Assessor d’Assumptes Generals 03/03/2017 01/08/2020 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 23/09/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ DEL PROTECTORAT DE FUNDACIONS DE LA GV VOCAL 28/10/2015
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT PÚBLICA SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS DE LA CV (EPSAR) CONSELLER 15/01/2016
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - COMISSIÓ EXECUTIVA SECRETARI GENERAL 01/06/2018
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - PLE VOCAL 01/06/2018
CONSELL D'ACCIÓ SOCIAL DEL EXCM. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA VOCAL 22/12/2015
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA VOCAL 24/10/2017
TAULA DE LA SOLIDARITAT DE LA CV VICEPRESIDENT 01/07/2015
OBSERVATORI PERMANENT DE LA FAMÍLIA I INFÀNCIA DE LA CV - PLE I COMISSIÓ PERMANENT VICEPRESIDENT 06/07/2015
OBSERVATORI DE GÈNERE DE LA CV VICEPRESIDENT 01/07/2015
CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT VICEPRESIDENT 16/10/2015
FÒRUM VALENCIÀ DE LA IMMIGRACIÓ VICEPRESIDENT 01/07/2015
FÒRUM CONTRA LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA VICEPRESIDENT 01/07/2015
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO VICEPRESIDENT 01/04/2017
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIMENT A PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES VICEPRESIDENT 28/10/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA CV VICEPRESIDENT 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA CV VOCAL 01/07/2015 Pública
CONSELL DE LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CFPA) VOCAL 29/12/2015 Pública
COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT VOCAL 15/07/2016 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LES FAMÍLIES BIOLÒGIQUES DE BEBÉS ROBATS I A LES ASSOCIACIONS QUE LES REPRESENTEN VOCAL 01/07/2015 Pública
CONSELL RECTOR CONSORCI CASA DEL MEDITERRANI VOCAL SUPLENT 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URBANES MUNICIPALS VOCAL 06/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 01/07/2015 Pública
CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA CV VICEPRESIDENT SEGON 01/09/2018 Pública
CONSELL INTERTERRITORIAL DE SERVEIS SOCIALS, PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA, PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE LA CV - PLE VICEPRESIDENT SEGON 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VOCAL 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LA MATERNITAT VICEPRESIDENT 06/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'IMMIGRACIÓ VICEPRESIDENT 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE FAMÍLIA I IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES VICEPRESIDENT 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 29/12/2015 Pública
FUNDACIÓ SANTA ELENA PATRÓ 24/02/2016 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 21/09/2020 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ DEL PROTECTORAT DE FUNDACIONS DE LA GV VOCAL 28/10/2015
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT PÚBLICA SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS DE LA CV (EPSAR) CONSELLER 15/01/2016
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - COMISSIÓ EXECUTIVA SECRETARI GENERAL 01/06/2018
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - PLE VOCAL 01/06/2018
CONSELL D'ACCIÓ SOCIAL DEL EXCM. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA VOCAL 22/12/2015
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA VOCAL 24/10/2017
TAULA DE LA SOLIDARITAT DE LA CV VICEPRESIDENT 01/07/2015
OBSERVATORI PERMANENT DE LA FAMÍLIA I INFÀNCIA DE LA CV - PLE I COMISSIÓ PERMANENT VICEPRESIDENT 06/07/2015
OBSERVATORI DE GÈNERE DE LA CV VICEPRESIDENT 01/07/2015
CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT VICEPRESIDENT 16/10/2015
FÒRUM VALENCIÀ DE LA IMMIGRACIÓ VICEPRESIDENT 01/07/2015
FÒRUM CONTRA LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA VICEPRESIDENT 01/07/2015
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO VICEPRESIDENT 01/04/2017
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIMENT A PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES VICEPRESIDENT 28/10/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA CV VICEPRESIDENT 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA CV VOCAL 01/07/2015 Pública
CONSELL DE LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CFPA) VOCAL 29/12/2015 Pública
COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT VOCAL 15/07/2016 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LES FAMÍLIES BIOLÒGIQUES DE BEBÉS ROBATS I A LES ASSOCIACIONS QUE LES REPRESENTEN VOCAL 01/07/2015 Pública
CONSELL RECTOR CONSORCI CASA DEL MEDITERRANI VOCAL SUPLENT 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URBANES MUNICIPALS VOCAL 06/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 01/07/2015 Pública
CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA CV VICEPRESIDENT SEGON 01/09/2018 Pública
CONSELL INTERTERRITORIAL DE SERVEIS SOCIALS, PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA, PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE LA CV - PLE VICEPRESIDENT SEGON 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VOCAL 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ VICEPRESIDENT Pública 06/06/2018 COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA CV VICEPRESIDENT 06/06/2018 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LA MATERNITAT VICEPRESIDENT 06/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'IMMIGRACIÓ VICEPRESIDENT 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE FAMÍLIA I IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES VICEPRESIDENT 01/07/2015 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 29/12/2015 Pública
FUNDACIÓ SANTA ELENA PATRÓ 24/02/2016 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 18/10/2023 Per compte d'altri Ajuntament d'Alfafar

Presentada el 24/09/2020 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/09/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos