alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Irene Gavidia Mir

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica d'Atenció Primaria i Serveis Socials
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 03/08/2020 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
 • gavidia_ire@gva.es
 • 961 247 422

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials exerceix les funcions que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de direcció, coordinación i implementació de les polítiques d'igualtat d'oportunitats, d'atenció primària del sistema de serveis socials, la coordinació sociosanitària, servei d'atenció a les persones en situació de dependència i promoció de l'autonomia personal, polítiques de prevenció, protecció, promoció i participació dels xiquets, xiquetes i adolescents, desenvolupament comunitari, polítiques integrals d'atenció a barris inclusius i espai públic per a l'acció coordinada en la política d'accés a l'habitatge social per a col·lectius o persones vulnerables desenvolupada per la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 62.492,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretària Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials Llista completa d'obsequis

29/12/2020

Cistella de Nadal amb cosetes fetes a ma per menors de diversos centres de la provincia d'Alacant.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Diagrama Alacant

Destinatari de l'obsequi: IRENE GAVIDIA MIR

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

29/12/2020

Caixa detall de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Sant Joan de Déu

Destinatari de l'obsequi: IRENE GAVIDIA MIR

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

21/12/2020

Dos caixetes amb "Roques de xocolate"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE C.V.

Destinatari de l'obsequi: IRENE GAVIDIA MIR

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

17/12/2020

Calendari 2021 i llibre de fotos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació ROMI

Destinatari de l'obsequi: IRENE GAVIDIA MIR

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INICIATIVA DEL POBLE VALENCIÀ- COMPROMÍS PARTIT POLÍTIC TÈCNICA D'ORGANITZACIÓ 19/09/2016 01/08/2020 si NO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA UNIVERSITAT PROFESSORA ASSOCIADA 27/01/2020 31/08/2020 no NO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA UNIVERSITAT PROFESSORA ASSOCIADA 06/02/2019 31/08/2019 no NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS VOCAL 04/08/2020 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 04/08/2020 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 04/08/2020 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 04/08/2020 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URBANES MUNICIPALS VOCAL 04/08/2020 Pública
COMISSIÓ VALENCIANA DE TUTELES I DEFENSA JUDICIAL D'INCAPACITATS - PLE VICEPRESIDENTA 04/08/2020 Pública
MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLE VOCAL 04/08/2020 Pública
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVHA) - CONSELL DE DIRECCIÓ VOCAL 04/08/2020 Pública
INSTITUT VALENCIÀ D'ATENCIÓ SOCIAL I SANITÀRIA (IVASS) - CONSELL DE DIRECCIÓ VICEPRESIDENTA 04/08/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 9.130,67 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 49.939,96 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 17.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTEC HIPOTECÀRI 128.600,00 €
prestamo personal 10.000,00 €
Total: 138.600,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
CASER SEGUROS 135.000,00 €
Total: 135.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CASER SEGUROS 648,58 €
Total: 648,58 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 21.068,97 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos