alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Benjamín Pérez Rocher

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 21/06/2020 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • perez_benroc@gva.es
 • 961 208 168

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'espais naturals protegits i biodiversitat; Xarxa Natura 2000; gestió forestal sostenible i vies pecuàries; caça i pesca esportiva; gestió de parcs naturals i avaluació ambiental estratègica.

S'adscriu a la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals el Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF), creat pel Decret 19/2005, de 28 de gener, del Consell.

El nivell administratiu de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental es desenvoluparà mitjançant ordre en aquelles unitats administratives que es consideren oportunes segons el que s'ha fixat en l'article 120.2 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. El desenvolupament d'aquestes competències per la direcció general comprén el desenvolupament de les funcions següents:

a) Vida Silvestre, consistent en les actuacions de conservació; l'avaluació de repercussions de plans i projectes sobre aquesta xarxa; el seguiment, estudi, protecció i recuperació de les espècies silvestres de fauna i flora; el manteniment del Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana i dels catàlegs d'espècies amenaçades; la gestió de les microreserves de flora i reserves de fauna; els plans i programes de recuperació d'espècies; el seguiment, control i erradicació d'espècies invasores.

b) Gestió d'espais naturals protegits, consistent en la gestió de reserves naturals, parcs naturals, paisatges protegits, monuments naturals, gestió i planificació de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, cavitats subterrànies, la col·laboració amb els ajuntaments en la gestió dels paratges naturals municipals i àrees naturals protegides per instruments internacionals.

c) Caça i pesca, consistent en l'estudi i l'elaboració de propostes de directrius per a l'ordenació i gestió de la caça i pesca continental per a un aprofitament sostenible; la tramitació de períodes hàbils de caça i pesca; vedes especials; autoritzacions i plans tècnics de caça i pesca; reserves i vedats; aqüicultura continental; el foment i control de les espècies cinegètiques i piscícoles; la gestió de la caça i la pesca en els espais en què les tinga encomanades; la gestió dels espais cinegètics que, per raó de la seua naturalesa, li siguen atribuïts, i qualsevol altres funcions que se li encomanen en matèria de la seua competència sempre que no siguen expressament atribuïdes a altres direccions generals.

d) L'ordenació i gestió forestal, consistent en l'ordenació integrada i la gestió sostenible dels recursos forestals i, especialment, de les forests d'utilitat pública i de les forests patrimonials de la Generalitat; la seua gestió, l'aprofitament de les rendes forestals; la conservació i la defensa hidrologicoforestal, el control de l'erosió i la lluita contra la desertificació; les vies pecuàries, les ordenacions integrals de forests i els tractaments silvícoles i les estadístiques forestals, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguen correspondre a la direcció general competent en matèria de prevenció d'incendis forestals; el control integrat de plagues i malalties en terrenys forestals; les obres de restauració i millora paisatgística d'ecosistemes forestals; l'elaboració, desplegament i aplicació de l'instrument de planificació i ordenació forestal de la Comunitat Valenciana; l'ordenació de l'ús públic sostenible de les forests; les tasques que se li encomanen en matèria de legalitat de la comercialització de la fusta i dels productes forestals i productes derivats; la gestió i inspecció de les ajudes que es puguen concedir a propietaris o titulars d'explotacions forestals; l'elaboració d'informes.

e) Avaluació ambiental estratègica, consistent en la tramitació de l'avaluació ambiental de plans i programes.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Asistencias Técnicas y Servicios Avanzados Nerium S.L. En la Consultoría ambiental e informática aplicada a la gestión ambiental Tècnic medi ambient 01/04/1999 06/06/2009 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental DIRECTOR GENERAL DE MEDIO NATURAL Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 20/06/2020 Pública
VAERSA (VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A.-CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Membre Consell Adminsitració Membre Consell Administració 22/06/2020 Pública
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ Membre Consell Rector Vocal Consell Rector 22/06/2020 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO (CEAM) Patró Membre del Patronat 22/06/2020 Pública
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA INSTITUTO DE ECOLOGÍA LITORAL Patró membre patronat 22/06/2020 Pública
CONSEJOS DE NAVEGACIÓN Y PUERTO DE LOS PUERTOS GESTIONADOS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA: PUERTO DE VALENCIA, PUERTO DE SAGUNTO Y PUERTO DE GANDÍA Vocal Vocal 16/10/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 160.000,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 46.071,61 €
Ple domini 50 Vivendes Lleida Espanya 180.000,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 12.000,00 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 7.064,43 €
Ple domini 25 Locals Valencia/València Espanya 200.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 23.970,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 17.239,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Banc Sabadell 1.760,90 €
Total: 1.760,90 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 2.500,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos