alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Adoración Guamán Hernández

 • Directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Nomenament: 05/05/2020 DOGV
 • Plaça del Carme, 4. 46003. València
 • guaman_ado@gva.es
 • 963 108 844

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona és l'òrgan de suport d'aquesta Vicepresidència, que exerceix les funcions de coordinació en les matèries que el president de la Generalitat encomane o delegue al Vicepresident Segon, de conformitat amb el que preveu l'article 15.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en totes aquelles que li encarregue la persona titular de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en el seu àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.449,68 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 62.560,10 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona Llista completa d'obsequis

09/11/2020

Cistella Terra Mare Nature de la Fundació Intermón Oxfam amb productes gastronòmics.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Jesús Pereda.

Destinatari de l'obsequi: ADORACIÓN GUAMÁN HERNÁNDEZ

Destinació: Ús personal.

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ENSENYAMENT PROFESSORA TITULAR D'UNIVERSITAT 06/05/2011 04/05/2020 SI
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Asesora en materia de derechos humanos Asesora de gabinete de ministra 01/01/2018 05/05/2018 NO
Facultat Latinoamericana de Ciencias Sociales (Organización Internacional) Investigación y enseñanza de posgrado en materia de derechos humanos Profesora invitada 01/02/2019 31/01/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Mesa de Diàleg Social Verd Vocal Vocal 05/05/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 21.642,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 22.576,64 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 2.508,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo hipotecario 143.302,99 €
Total: 143.302,99 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 4.798,06 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 05/06/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos