alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Antoni Llorente Ferreres

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic de Participació i Transparència
 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Nomenament: 16/01/2020 DOGV
 • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
 • sa_partitrans@gva.es
 • 961 922 372

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència exerceix les competències establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria de participació ciutadana, de transparència de l'activitat pública, de bon govern i d'atenció a la ciutadania.

Així mateix, exerceix les competències que hi puguen correspondre en relació amb la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes; i amb la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana. 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.748,84 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 71.240,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretari Autonòmic de Participació i Transparència Llista completa d'obsequis

14/05/2021

Llibre Els Alcaldes de Llíria del segle XX i Altres Encàrrecs Autor: Joan Josep Adrià i Montolío Dipòsit Legal: v-1315-2021 Edita: Ajuntament de Llíria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE LLÍRIA

Destinatari de l'obsequi: ANTONI LLORENTE FERRERES

Destinació: Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència

31/03/2021

Llibre les Ceberes Autor: Adrià Besó Ros Editorial: Museu Comarcal de l'Horta Sud(Josep Ferrís March) ISBN:978-84-612-7515-1

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MUSEU COMARCAL DE L'HORTA SUD

Destinatari de l'obsequi: ANTONI LLORENTE FERRERES

Destinació: Despatx Secretari Autonòmic de Participació i Transparència

05/03/2021

LLIGAMS Manual per a la Prevenció de l'Extremisme Violent a través de la Informació Juvenil 2 exemplaras Valencia/Castellà ISBN: 978-2-9199585-8-0

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ERYICA

Destinatari de l'obsequi: ANTONI LLORENTE FERRERES

Destinació: Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència

15/02/2021

Manual "Codi de bones practiques en matèria de contractació pública" Depòsit legal M-29839-2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEMP i Red Entitats Locals per la Transparència i Participació Ciutadana

Destinatari de l'obsequi: ANTONI LLORENTE FERRERES

Destinació: Secretaria Autnòmica de Participació i Transparència

12/02/2021

Llibre "De la banca armada a la banca ética" Autors: Jordi Calvo Rufanges i Educardo Aragón Ruiz ISBN: 978-84-9888-969-0 Primera edició octubre 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Funcació Cívica Novessendes i SETEM

Destinatari de l'obsequi: ANTONI LLORENTE FERRERES

Destinació: Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència

15/07/2020

10 mascaretes tipus 2R 5 capas reutilitzables

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: ANTONI LLORENTE FERRERES

Destinació: Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència

24/01/2020

Libre "Històries de Superació" un projecte de la Fundació Horta Sud ISBN 978-84-617-8054-9

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Horta Sud

Destinatari de l'obsequi: ANTONI LLORENTE FERRERES

Destinació: Despatx del secretari autonòmic de Participació i Transparència

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de La Vall d'Uixó Regidor 13/06/2015 17/07/2019 NO
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública Sotssecretari 17/07/2019 16/01/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió interdepartamental d'acció exterior i relacions amb la UE Vocal 10/01/2020
Consell de participació ciutadana Vicepresident 10/01/2020 Pública
Consell de Centres Valencians en el Exterior President Suplent 10/01/2020 Pública
Comissió delegada del Consell de Transició ecològica i Sostenibilitat ambiental Vocal 25/11/2020 Pública
Comissió Interdepartamental de Turisme Membre de la comissió interdepartamental Vocal 29/01/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 39.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 20.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
hipoteca domicili particular 55.000,00 €
Total: 55.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 46.807,12 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,30 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos