alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Juan Vicente Santos Cerveró

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general del Secretariat i de la Portaveu del Consell
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 20/12/2019 DOGV
 • Plaça de Nules, 2. 46003. València
 • santos_juacer@gva.es
 • 648 429 026

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General del Secretariat i de la Portaveu del Consell, assumirà les funcions de suport relatives al càrrec de portaveu i secretaria del Consell. Per a l'exercici aquestes funcions, la Vicepresidència comptarà amb l'Oficina de Suport a la Portaveu i l'Oficina del Secretariat del Consell.
 
Correspon a la Direcció General, en el marc de l'Oficina de Secretariat del Consell, l'exercici de les competències següents:
 
a) Donar suport tècnic-administratiu al Consell i a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, verificant el compliment dels requisits procedimentals en els assumptes que se sotmetran a les seues reunions.
 
b) Formalitzar les disposicions, els decrets i els acords del Consell, així com elaborar les actes de les reunions del Consell i de la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, i l'emissió dels corresponents certificats dels acords adoptats.
 
c) La revisió i tramitació dels documents, que aprovats pel Consell, estiguen destinats a la seua inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com gestionar i ordenar la publicació de les disposicions i actes que siga competència de l'Oficina.
 
d) Informar, assessorar i coordinar els processos de gestió de tots els tràmits per a la correcta presa d'acords del Consell i de la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com participar en la política de millora de la regulació normativa i, si s'escau, formular propostes sobre bones pràctiques al respecte.
 
e) Gestionar, custodiar i difondre la documentació que siga competència de l'Oficina, on s'inclouen les funcions de planificar la digitalització dels processos de gestió del Secretariat del Consell, així com els processos de difusió documental del Secretariat i l'accés a la informació pública produïda pel Consell, així com impulsar, supervisar i fer el seguiment del desenvolupament i gestió del sistema d'informació dels documents del Consell.
 
f) Qualsevol altra funció d'anàloga responsabilitat que li siga encomanada.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General del Secretariat i de la Portaveu del Consell Llista completa d'obsequis

10/06/2021

dos botelles de vi i una d'oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FUND. AMICA- Campus Diversia

Destinatari de l'obsequi: JUAN VICENTE SANTOS CERVERÓ

Destinació: VICIPI

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
JUAN VICENTE SANTOS CERVERÓ ADVOCATS PROFESSIONAL LIBERAL 01/01/2018 31/12/2019 NO
JUAN VICENTE SANTOS CERVERÓ ASSESSORIA D'EMPRESES PROFESSIONAL LIBERAL 01/01/2018 31/12/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SENSE ACTIVITATS INHERENTS AL CÀRREC

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 48.091,67 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 36.018,50 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 79.860,92 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 5.200,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 16.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA IMMOBILIARIA- Cajamar 59.590,38 €
HIPOTECA IMMOBILIARIA- Caixabank 94.796,07 €
Total: 154.386,44 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
PENDENT COBRAMENT ACTIVITAT PROFESSIONAL 18.000,00 €
CESSIÓ FONS COMERÇ ACTIVITAT PROFESSIONAL 35.000,00 €
Total: 53.000,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
MUTUALIDAD ABOGACIA - Fallecimiento 182.861,39 €
MUTUALIDAD ABOGACIA- Fallecimiento 15.866,93 €
MUTUALIDAD ABOGACIA- Fallecimiento 5.024,52 €
MUTUALIDAD ABOGACIA- Incapacidad Permanente 47.000,00 €
MUTUALIDAD ABOGACÍA- Incapac. Temporal- Base diaria 30,00 €
MUTUALIDAD ABOGACIA- Incapacidad Permanente- Base anual 28.800,00 €
Total: 279.582,84 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MUTUALIDAD ABOGACÍA 41.829,66 €
MUTUALIDAD ABOGACIA 23.485,37 €
MUTUALIDAD ABOGACIA 22,36 €
Total: 65.337,39 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 60.186,03 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 3.000,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos