alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Elena Albert Roberto

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 18/12/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
 • albert_elerob@gva.es
 • 961 247 722

Agenda

La Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'atenció a les persones amb diversitat funcional i la promoció de la seua autonomia personal, l'atenció residencial i el reconeixement dels seus drets.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques públiques relacionades amb l'atenció a les persones amb diversitat funcional i la promoció de la seua autonomia personal, la coordinació sociosanitària i el reconeixement dels seus drets.
 • Coordinar els serveis i programes d'atenció i suport a les persones amb diversitat funcional i les seues famílies per a promoure l'autonomia personal, la inclusió social i la convivència.
 • Gestionar les prestacions públiques, programes i serveis, així com dissenyar el model d'intervenció social i residencial dels centres d'atenció social del seu àmbit competencial, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials, i cooperar amb altres administracions a l'efecte.
 • Gestionar els concerts de programes i serveis, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específics.
 • Dissenyar el model d'intervenció social i residencial tant dels centres com del concert social de la seua àrea funcional.
 • Promoure i establir línies de coordinació i actuació que possibiliten prestar l'atenció integral, social i sanitària necessària i adequada per a les persones amb diversitat funcional i amb problemes de salut mental i les seues famílies.
 • Establir directrius per a la coordinació dels centres de valoració i orientació de la discapacitat.
 • Procedir al reconeixement i acreditació de gossos d'assistència per a persones amb discapacitats.
 • Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèria de la seua competència.
 • Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans que en depenen jeràrquicament, amb matèries del seu àmbit funcional.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Diversitat Funcional i Salut Mental Llista completa d'obsequis

16/10/2020

Quatre samarretes i una bossa de roba amb el logo de l'entitat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASIEM

Destinatari de l'obsequi: ELENA ALBERT ROBERTO

Destinació: Direcció General

23/12/2019

figura decorativa de Ceràmica per a arbre de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ACOVA

Destinatari de l'obsequi: ELENA ALBERT ROBERTO

Destinació: Despatx

20/12/2019

Agenda 2020, boligraf i pen

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Videsalud

Destinatari de l'obsequi: ELENA ALBERT ROBERTO

Destinació: despatx

20/12/2019

Calendari de sobretaula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEAD

Destinatari de l'obsequi: ELENA ALBERT ROBERTO

Destinació: Despatx

20/12/2019

Calendari de sobretaula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació SASM

Destinatari de l'obsequi: ELENA ALBERT ROBERTO

Destinació: Despatx

20/12/2019

Calendari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: APSA

Destinatari de l'obsequi: ELENA ALBERT ROBERTO

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AYUDA A LA PARALISIS CEREBRAL ATENCIÓN A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL PROFESORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 29/11/2013 17/12/2019 Excedencia forzosa NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión de coordinación y seguimiento de la valoración del Grado de Discapacidad de CV Valoración de la discapacidad Presidenta 18/12/2019 Pública
Comite tecnico de coordinación de reconocimiento de perros de asistencia para personas con discapacidad de CV Reconocimiento de perros de Asistencia Presidenta 18/12/2019 Pública
Consejo de dirección de la Conselleria Vocal 18/12/2019 Pública
IVASS Consejo de Dirección del IVASS Vocal 18/12/2019 Pública
Comisión delegada del Consell de Inclusión y derechos Sociales. Vocal 18/12/2019 Pública
Comisión Valenciana de Tutelas y defensa judicial. Ordenar las competencias y servicios relativos a las funciones de tutelas de la Generalitat Vocal 18/12/2019 Pública
CCOOPV MIEMBRO DEL CONSEJO CONFEDERAL DE CCOO PV 01/10/2017 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Usdefruit 50 Vivendes Valencia/València Espanya 70.221,70 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 517,42 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
prestamo personal bonificado 20.331,52 €
Hipoteca 55.000,00 €
Total: 75.331,52 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BBVA 18.500,00 €
Total: 18.500,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BBVA 21.905,91 €
BBVA 3.035,35 €
Total: 24.941,26 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 29.122,67 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos