FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Cristina Moreno Borrás

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretària autonòmica de Turisme
 • Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 2 - 46018 - València
 • moreno_cribor@gva.es
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Turisme assumeix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria de política turística, i control i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana. 

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.619,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.619,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 27.082,98 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 27.082,98 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 29/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 33 Vivendes Valencia/València Espanya 50.000,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 117.500,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO MEDIOLANUM 19.137,50 €
Total: 19.137,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VOLKSWAGEN TIGUAN 5.500,00 €
MOTO YAMAHA CYGNUS 250,00 €
Total: 5.750,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA PISO COMPARTIDO CON FAMILIARES 3.532,49 €
HIPOTECA VIVIENDA HABITUAL 2.511,38 €
Total: 6.043,87 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BANCO MEDIOLANUM 15.000,00 €
Total: 15.000,00 €

Presentada el 29/09/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 117.500,00 €
Multipropietat 33 Vivendes Valencia/València Espanya 50.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO MEDIOLANUM 19.137,50 €
Total: 19.137,50 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
BANCO MEDIOLANUM 15.000,00 €
Total: 15.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VOLKSWAGEN TIGUAN 5.500,00 €
MOTO YAMAHA CYGNUS 250,00 €
Total: 5.750,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
LA CAIXA 3.532,49 €
CAJAMAR 2.511,38 €
Total: 6.043,87 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 25/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 22.337,47 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 7,21 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 29/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE GANDIA AYUNTAMIENTO REGIDORA EN OPOSICIÓN 01/06/2015 04/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 29/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
PATRONATO PROVINCIAL TURISMO CASTELLÓN VICEPRESIDENTA (MIEMBRO NATO) 20/09/2023 Pública
FIRA VALENCIA ORGANIZACIÓN FERIAS, EVENTOS... CONSEJERA 14/09/2023 Pública
FIRA ALACANT ORGANIZACIÓN FERIAS, EVENTOS... CONSEJERA 14/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos