FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Vicente Ripoll Gimeno

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de l'Institut Valencià de la Joventut
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 04/10/2023 DOGV
 • C/ Hospital, 11 - 46001 - València
 • ripoll_vic@gva.es
 • 963108525
 

Funcions de l'Institut Valencià de la Joventut:

1. Informar i coordinar les actuacions que duga a terme la Generalitat, així com les administracions públiques, en les matèries que afecten específicament la joventut, de conformitat amb la legislació que consagra els principis de competència i autonomia dels ens administratius, i impulsar l'execució i la divulgació dels drets de les persones joves i de les polítiques integrals de joventut que regula el títol III llei 15/2017 de la Generalitat de polítiques integrals de joventut, així com potenciar i coordinar la informació juvenil per a garantir el dret de totes les persones joves a tindre accés a una informació completa, objectiva, comprensible i fiable respecte de totes les seues preguntes i necessitats. 

2. Elaborar, proposar i, si escau, modificar la planificació global de les polítiques juvenils en l'àmbit territorial de la comunitat, mitjançant l'Estratègia valenciana de joventut, i propiciar la coordinació i la cooperació entre les diferents administracions públiques i la participació de joves i associacions juvenils i els interlocutors respectius, especialment el Consell Valencià de la Joventut.

3. Defendre els drets socials i les llibertats de les persones joves emparades per l'ordenament jurídic, i denunciar les desigualtats de tracte i les discriminacions del col·lectiu.

4. Donar suport material i econòmic al desplegament de les iniciatives i els projectes de les estructures de participació juvenil previstes en els articles 17 i 18 de la llei 15/2017, com a vehicles principals de transmissió dels valors democràtics de tolerància, solidaritat i respecte a la diversitat, sense excloure el suport a altres formes de participació.

5. Promoure la participació juvenil, amb el Consell Valencià de la Joventut, i garantir el desenvolupament de les tasques per a les quals ha sigut creat.

6. Impulsar la prestació de serveis a la joventut, des del sector públic, i fomentar les relacions i la cooperació amb els ajuntaments, i també entre els municipis.

7. Acreditar les activitats, les instal·lacions i els serveis juvenils enumerats en la llei 15/2017.

8. Planificar, gestionar, crear i mantenir les instal·lacions juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut.

9. Regular reglamentàriament les condicions dels centres, les instal·lacions, els serveis, les activitats i programes que s'incloguen dins de les competències de joventut i oci.

10. Fomentar les relacions i la cooperació amb els organismes competents en matèria de joventut d'altres comunitats autònomes, l'Estat, la Unió Europea i altres països.

11. Potenciar l'exercici d'activitats d'oci educatiu i facilitar-hi l'accés de tots els col·lectius.

12. Potenciar la mobilitat estatal i internacional de la joventut, especialment en el marc dels programes desenvolupats per la Unió Europea.

13. Determinar els currículums i els requisits de les diverses titulacions de temps lliure i informació juvenil d'àmbit autonòmic, expedir els títols pertinents i regular les convalidacions corresponents respecte a altres titulacions, i també les homologacions i els reconeixements de titulacions d'altres comunitats autònomes o estats.

14. Fomentar i donar suport al voluntariat juvenil, i potenciar l'acreditació de les habilitats i de les competències adquirides en realitzar-les.

15. Establir un observatori de joventut per a dur a terme els estudis, les investigacions, les publicacions i els programes experimentals de joventut i oci a la Comunitat Valenciana; impulsar la investigació i l'estudi sobre la realitat juvenil de manera periòdica realitzant, com a mínim, un estudi integral de joventut amb caràcter previ a la realització de l'EVJ, per a proporcionar a l'Administració informació per al disseny i el desenvolupament de les polítiques de joventut, i col·laborar en la creació, la gestió i la difusió de les estadístiques autonòmiques sobre joventut, que han d'incloure dades desagregades de 12 a 17 anys, de 18 a 23 i de 24 a 30. Aquest observatori ha d'assegurar la col·laboració amb experts i expertes de diferents àmbits en el seu treball.

16. Qualsevol altra funció que estiga directament vinculada i que servisca als fins i a la naturalesa de l'Ivaj.

(Art. 17, LLEI 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut. DOGV núm. 8168 de 13.11.2017)

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.664,52€

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.971,30 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 70.635,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 27/12/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 101.949,26 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXA CALLOSA 3.545,50 €
Total: 3.545,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FIAT Punto 7.000,00 €
Total: 7.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec hipotecari vivenda 117.500,00 €
Total: 117.500,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Generali 60.000,00 €
Total: 60.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 05/10/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 106,52 €
Rendiment del treball 16.764,40 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
NAVARRO MASEGOSA, S.L. JARDINERIA ADMINISTRATIU 01/08/2013 30/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 27/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión del juego de la Comunidad Valenciana órgano consultivo, de estudio y asesoramiento en materia de juego, y estará presidida por el conseller competente en materia de juego Membre de la comissió 03/10/2023 Pública
Red Española de Albergues Juveniles Promoción y fomento del alberguismo juvenil, así como la movilidad, cultura, cooperación y reconocimiento recíproco de los jóvenes President 03/10/2023 Pública
Red Española de Albergues Juveniles, S.A.U. Promoción y fomento del alberguismo juvenil, así como la movilidad, cultura, cooperación y reconocimiento recíproco de los jóvenes President 03/10/2023 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 28/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos