alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Jesús Damián Martí Nadal

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general del Institut Valencià de la Joventut
 • Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 08/12/2017 DOGV
 • C/ De l'Hospital, 11. 46001. València
 • marti_jes@gva.es
 • 963 108 520

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Són funcions de la Direcció General la representació legal de l'Institut Valencià de la Joventut.

La direcció i la gestió de les activitats de l'Institut Valencià de la Joventut en l'àmbit de les seues competències.

Exercir la direcció del personal.

L'elaboració dels acords que s'hagen de sotmetre a l'aprovació del Consell Rector, i la seua execució.

L'autorització i la disposició de les despeses i la liquidació i l'ordenació dels pagaments.

La facultat per a subscriure contractes en nom de l'Institut Valencià de la Joventut, d'acord amb la normativa vigent.

Efectuar la coordinació i el seguiment de l'Estratègia Valenciana de Joventut. A aquest efecte elaborarà el corresponent informe d'avaluació per a la seua aprovació pel Consell Rector.

Coordinar les relacions institucionals de l'Institut Valencià de la Joventut.

Les que li encomanen el Consell Rector i la seua presidència, dins de les seues atribucions.

La resta de les que determina l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut Llista completa d'obsequis

14/11/2019

xerrada en Instituto Pastoral Universidad Salamanca, en Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
20/06/2019 - 22/06/2019

Assemblea General de la Comissió Intermediterrànea de la CRPM (Trobada de Regions Europees)

Acompanyant/s
 • Cap de l'Àrea de l'IVAJ
 • Cap d'Unitat d'Informació Juvenil
Costs
 • Allotjament
  750,00 €
 • Manutenció
  362,00 €
 • Transport
  1.144,98 €
 • Total 2.256,98 €
21/03/2019 - 22/03/2019

Consejo Interterritorial de Juventud (INJUVE) en Mérida

Costs
 • Allotjament
  88,11 €
 • Transport
  126,40 €
 • Total 214,51 €
15/03/2019

assistència a presentació del VII Cicle “Diálogo con la Juventud" INJUVE-CJE

Costs
 • Transport
  136,45 €
 • Total 136,45 €
13/12/2018 - 14/12/2018

assistència a Asamblea General de REAJ, Red Española de Albergues Juveniles, en Palma de Mallorca

Costs
 • Transport
  214,90 €
 • Total 214,90 €
05/12/2018

assistència a Consejo Rector de la ANE (INJUVE)

Costs
 • Transport
  117,00 €
29/11/2018 - 30/11/2018

reunió grup de treball ibèric (ERYICA) Xarxa Europea d'Informació Juvenil

Acompanyant/s
 • Cap de Unitat de Coordinació d'Informació Juvenil
18/10/2018 - 19/10/2018

assistència a Consejo Interterritorial de Juventud convocat per INJUVE, en Santander

Costs
 • Allotjament
  77,34 €
 • Transport
  366,79 €
 • Total 444,13 €
21/06/2018 - 22/06/2018

Assemblea General de Red Española de Albergues Juveniles (REAJ)

Costs
 • Transport
  483,00 €
 • Total 483,00 €
17/04/2018 - 18/04/2018

Acte de Benvinguda de las "Escuelas de Segunda Oportunidad" organitzat per "Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad" en Bilbao

Costs
 • Allotjament
  106,08 €
 • Transport
  267,00 €
 • Total 373,08 €
21/03/2018 - 22/03/2018

Consejo Interterritorial de Juventud convocat pel INJUVE

Costs
 • Allotjament
  172,60 €
 • Transport
  213,79 €
 • Total 385,60 €
15/02/2018 - 16/02/2018

comissió de "Ley de prevención del Consumo de Bebidas alcohólicas para menores de edad" convidat per l'Asamblea de Extremadura

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.344,00 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.454,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de l'Institut Valencià de la Joventut Llista completa d'obsequis

07/05/2019

2 llibres de l'Ajuntament d'Aldaia "Art Públic a Aldaia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Aldaia

Destinatari de l'obsequi: JESÚS DAMIÁN MARTÍ NADAL

Destinació: IVAJ

10/04/2019

llibre fotografía "La mirada de las cosas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Per Amor a l'Art

Destinatari de l'obsequi: JESÚS DAMIÁN MARTÍ NADAL

Destinació: IVAJ

09/05/2018

quadre representatiu del Col·legi del Pilar de València, amb motiu de la assistència a la presentació del estudi de joventut de la Fundació SM

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi el Pilar de València

Destinatari de l'obsequi: JESÚS DAMIÁN MARTÍ NADAL

Destinació: IVAJ

28/04/2018

figura d'un scout amb motiu de la cel·lebració del Sant Jordi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Scouts Valencians

Destinatari de l'obsequi: JESÚS DAMIÁN MARTÍ NADAL

Destinació: IVAJ

28/03/2018

llibres Històries del nostre poble, Dolçaina i tabalet i Escriure un somni

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Callosa d'En Sarrià

Destinatari de l'obsequi: JESÚS DAMIÁN MARTÍ NADAL

Destinació: IVAJ

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INSTITUT VALENCIA DE LA JOVENTUT SECRETARI GENERAL 15/07/2015 07/12/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consorci REAJ (Red Española de Albergues Juveniles) Vocal del Comité Executiu 06/06/2016
Consell Rector de Institut Valencià de la Joventut VICEPRESIDENT 08/12/2017
Consell Rector de la Agencia Nacional Española (ANE) per a l'aplicació dels capítol de joventut del programa Erasmus+ MEMBRE 08/12/2017

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 139.139,66 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València 81.557,46 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.218,57 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 2.145,69 €
Ple domini 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 1.974,70 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 7.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 4.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 170.000,00 €
Total: 170.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Pla de Pensions Caixa Popular RGAMIXTO 20 II 4.000,00 €
Total: 4.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 58.611,12 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos