alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Cristina Moreno Fernández

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Sotssecretària
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • C/ Palau, 12. 46003. València
 • moreno_cri@gva.es
 • 961 613 022

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, del Consell, en l'àmbit competencial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Així mateix, li correspon la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la separació del servei.

La Sotssecretaria assumeix també les competències previstes en la normativa reguladora de la Junta Superior de Contractació Administrativa, i les funcions de la Central de Compres de la Generalitat d'acord amb les competències i atribucions de les seues normes de creació i desplegament, especialment amb vista a:

 • Promoure la coordinació de la contractació pública, en el marc de la legislació bàsica, en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Promoure la coordinació en matèria de contractació pública amb l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes i amb l'Administració local de la Comunitat Valenciana.
 • Impulsar la contractació electrònica en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

La Sotssecretaria exercirà com a oficina de supervisió de projectes de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic assumint les facultats que li assigna la normativa vigent en matèria de contractes d'obres i emetrà els estudis relacionats amb les especificitats tècniques d'unes altres modalitats de contractes.

Així mateix, la Sotssecretaria té les altres competències que siguen inherents respecte als serveis comuns de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i les que li siguen atribuïdes per la normativa vigent, especialment amb vista a:

 • Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració del departament, així com els que hagen de proposar-se al Consell per a la subscripció amb entitats públiques o privades.
 • Tramitar i coordinar les consultes dels òrgans superiors i directius i unitats administratives de la conselleria davant l'Advocacia General de la Generalitat que assistisca al departament.
 • Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretàries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com emetre informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, a la Presidència de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la conselleria.
 • Coordinar la tramitació de projectes normatius del departament.
 • Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans, exercint la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el procés d'elaboració.
 • Informar l'òrgan superior o centre directiu competent en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa, de transparència i participació ciutadana i de responsabilitat social, de totes les actuacions de la conselleria en aquestes matèries, coordinar-s'hi i donar-n'hi compte. Especialment, promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria en compliment del que es disposa en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i realitzar-ne el seguiment i la vigilància.
 • Realitzar totes les actuacions que siguen necessàries en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal en els tractaments dels quals és responsable la Conselleria.
 • Exercir, com a unitat d'igualtat de la Conselleria, les funcions establides per l'Acord de 28 d'agost de 2015, del Consell.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.944,96 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.012,94 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.643,52 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic Llista completa d'obsequis

03/03/2021

Un calendari.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx Sotssecretària.

22/12/2020

Llibre "Prohibit No Tocar"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CACSA

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Sotssecretaria

21/12/2020

Un petit surera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Sotssecretaria

18/12/2020

Una caixa de raïm DO Vinalopó.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Sotssecretaria

18/12/2020

Llibre "Illes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baleària

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Sotssecretaria

19/12/2019

Un llibre sobre les Illes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BALEARIA

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx Sotssecretària.

18/12/2019

Un petit arboç.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: CRISTINA MORENO FERNÁNDEZ

Destinació: Despatx Sotssecretària.

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIPUTADA AUTÓNOMICA 01/01/1999 01/03/2015 NO
GENERALITA VALENCIANA FUNCIONARIA 01/01/1985 07/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Interdepartamental de la Central de Compras Central de Compras Presidenta y vocal 24/07/2019 Pública
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Contratación Administrativa Vicepresidenta del Pleno 24/07/2019 Pública
Comisión de Clasificación y Registros Contratación Presidenta 24/07/2019 Pública
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Asuntos Económicos Secretaria 24/07/2019 Pública
Comisión de Subsecretarios Preparación pleno Consell Subsecretaria 24/07/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Estadística Estadística Vocal 24/07/2019 Pública
Consejo Valenciano de Estadística Estadística Vocal 24/07/2019 Pública
Comisión Estadística de CHME Estadística Presidenta 24/07/2019 Pública
Comisión Valenciana de Tutelas y Defensa Judicial de Incapacitados Tutelas y Defensa Judicial de Incapacitados Vocal 24/07/2019 Pública
Consejo de Ciudadanía Corporativa Ciudadanía Vocal Suplente 24/07/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, la Calidad y la Sociedad del Conocimiento TIC Vocal 24/07/2019 Pública
Mesa Sectorial de Función Pública Función Pública Miembro 24/07/2019 Pública
Comité de Seguridad de la Información Seguridad de la Información Vocal 24/07/2019 Pública
Consorcio para la restauración, conservación y utilización de San Miguel de los Reyes Restauración, conservación y utilización de San Miguel de los Reyes Miembro 24/07/2019 Pública
Comisión Técnica de SEguimiento del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de los Edificios Públicos de la Generalitat Eficiencia Energética Edificios Públicos Vocal 24/07/2019 Pública
Taula de la Solidaritat Soiidaritat Miembro 24/07/2019 Pública
Alto Consejo Consultivo en I+D+I I+D+I Secretaría adjunta 24/07/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l'ús del Valencià Ús del Valencià Vocal 24/07/2019 Pública
Comisión Técnica de publicaciones Publicaciones Vocal 24/07/2019 Pública
Fundación de la CV atención a las víctimas del delito y para encuentro familiar - FAVIDE Atención víctimas del delito y para el encuentro familiar Patrono 24/07/2019 Pública
Instituto Valenciano de Acción Social - IVAS Acción Social Vocal Consejo de Dirección 24/07/2019 Pública
Consell Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria Coordinación Gestión Tributaria Vocal 24/07/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para Combatir la Violencia de Género en la Comunitat Valenciana Combatir la Violencia de Género Miembro 24/07/2019 Pública
Comité de Cooperación en materia de contratación pública Cooperación en contratación pública Representante de la Generalitat Valenciana 24/07/2019 Pública
Consejo Participación Ciudadana Participación Ciudadana Miembro 24/07/2019 Pública
Consejo de Administración Ciudad de la Luz Administración Ciudad de la Luxz Consejera 24/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 37.736,46 €
Multipropietat 8 Altres immobles urbans Valencia/València 25.591,94 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 6.200,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 22.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA domicilio familiar 65.900,00 €
PRÉSTECS FINANCIAL SERVICES TOYOTA 24.802,00 €
Total: 90.702,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
FONDO DE PENSIONES BBV 9.720,00 €
Total: 9.720,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 62.447,10 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,36 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos