alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Cristina Moreno Fernández

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Sotssecretària
  • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
  • C/ Palau, 12. 46003. València

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 61.944,96 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Import triennis i: 5.012,94 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 65.643,52 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIPUTADA AUTÓNOMICA 01/01/1999 01/03/2015 NO
GENERALITA VALENCIANA FUNCIONARIA 01/01/1985 07/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Interdepartamental de la Central de Compras Central de Compras Presidenta y vocal 24/07/2019 Pública
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Contratación Administrativa Vicepresidenta del Pleno 24/07/2019 Pública
Comisión de Clasificación y Registros Contratación Presidenta 24/07/2019 Pública
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Asuntos Económicos Secretaria 24/07/2019 Pública
Comisión de Subsecretarios Preparación pleno Consell Subsecretaria 24/07/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Estadística Estadística Vocal 24/07/2019 Pública
Consejo Valenciano de Estadística Estadística Vocal 24/07/2019 Pública
Comisión Estadística de CHME Estadística Presidenta 24/07/2019 Pública
Comisión Valenciana de Tutelas y Defensa Judicial de Incapacitados Tutelas y Defensa Judicial de Incapacitados Vocal 24/07/2019 Pública
Consejo de Ciudadanía Corporativa Ciudadanía Vocal Suplente 24/07/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, la Calidad y la Sociedad del Conocimiento TIC Vocal 24/07/2019 Pública
Mesa Sectorial de Función Pública Función Pública Miembro 24/07/2019 Pública
Comité de Seguridad de la Información Seguridad de la Información Vocal 24/07/2019 Pública
Consorcio para la restauración, conservación y utilización de San Miguel de los Reyes Restauración, conservación y utilización de San Miguel de los Reyes Miembro 24/07/2019 Pública
Comisión Técnica de SEguimiento del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de los Edificios Públicos de la Generalitat Eficiencia Energética Edificios Públicos Vocal 24/07/2019 Pública
Taula de la Solidaritat Soiidaritat Miembro 24/07/2019 Pública
Alto Consejo Consultivo en I+D+I I+D+I Secretaría adjunta 24/07/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l'ús del Valencià Ús del Valencià Vocal 24/07/2019 Pública
Comisión Técnica de publicaciones Publicaciones Vocal 24/07/2019 Pública
Fundación de la CV atención a las víctimas del delito y para encuentro familiar - FAVIDE Atención víctimas del delito y para el encuentro familiar Patrono 24/07/2019 Pública
Instituto Valenciano de Acción Social - IVAS Acción Social Vocal Consejo de Dirección 24/07/2019 Pública
Consell Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria Coordinación Gestión Tributaria Vocal 24/07/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para Combatir la Violencia de Género en la Comunitat Valenciana Combatir la Violencia de Género Miembro 24/07/2019 Pública
Comité de Cooperación en materia de contratación pública Cooperación en contratación pública Representante de la Generalitat Valenciana 24/07/2019 Pública
Consejo Participación Ciudadana Participación Ciudadana Miembro 24/07/2019 Pública
Consejo de Administración Ciudad de la Luz Administración Ciudad de la Luxz Consejera 24/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 37.736,46 €
Multipropietat 8 Altres immobles urbans Valencia/València 25.591,94 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 6.200,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 22.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA domicilio familiar 65.900,00 €
PRÉSTECS FINANCIAL SERVICES TOYOTA 24.802,00 €
Total: 90.702,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
FONDO DE PENSIONES BBV 9.720,00 €
Total: 9.720,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 62.447,10 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,36 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos