FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Joaquín Vañó Gironés

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Sotssecretari
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Plaça Manises, S/N - 46003 - València
 • subsecretaria_presidencia@gva.es
 • 963424618
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
Sota la directa dependència de la persona titular de la Presidència, la Sotssecretaria té encomanades les competències i funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell respecte a la Presidència de la Generalitat.
 
Especialment, li corresponen les competències següents:
 1. Coordinació de les persones titulars de les sotssecretaries de totes les conselleries pel que fa a aquelles actuacions relatives a l'impuls de l'acció política del Consell, la seua activitat legislativa i aquelles actuacions que han de sotmetre's a l'aprovació del Consell.
 2. Coordinació de les persones titulars de les sotssecretaries de les diferents conselleries quant a la política executiva interdepartamental de la Generalitat per a la racionalització de la gestió de la seua administració, així com l'impuls, coordinació i supervisió dels plans d'actuació que sobre aquest tema siguen aprovats.
 3. Exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Presidència de la Generalitat, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la separació del servei.
 4. Direcció del Registre General, així com la coordinació, supervisió i control de l'organització i funcionament de tots els centres, serveis i unitats dependents de la Presidència de la Generalitat.
 5. Organització i control dels assumptes generals i l'actualització periòdica de l'inventari de béns i material, així com la gestió i emmagatzematge de totes les dades i documentació que siguen necessàries per al correcte funcionament dels serveis.
 6. Tramitació d'expedients de contractació i de responsabilitat patrimonial de l'àmbit de gestió de la Presidència.
 7. Gestió i coordinació de la tramitació dels convenis i acords de col·laboració que corresponguen a l'àmbit de les competències de la Presidència.
 8. Realització de la planificació i la programació econòmica, elaboració de la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitació de les modificacions pressupostàries i realització del seguiment de l'execució del pressupost, així com la gestió d'aquest en totes les seues fases comptables, i tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria.
 9. Tramitació i formalització dels ingressos que originen les activitats dels diversos centres directius del departament.
 10. La gestió patrimonial dels béns afectes a la Presidència
 11. Elaboració d'informes i de propostes de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, i adopció de resolucions, així com de circulars, instruccions i ordres de servei de qualsevol assumpte de l'àmbit de la seua competència, i especialment per a la utilització òptima dels recursos i la gestió correcta de despeses i ingressos, i disposar-ne, quan siga procedent, la publicació en els diaris oficials.
 12. Coordinació i impuls de la tramitació de projectes normatius, i supervisió i remissió dels expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, així com al Consell, per a la seua aprovació o coneixement.
 13. Coordinació, i, si és el cas, trasllat de la informació, de totes les actuacions de la Presidència en matèria de qualitat dels serveis públics, simplificació administrativa, transparència i participació ciutadana.
 14. Promoció i coordinació de les accions i mesures de protecció de dades que s'establisquen en l'àmbit de la Presidència, en compliment del que disposa la normativa reguladora de la matèria, i el seu seguiment i vigilància.
 15. Qualsevol altra que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.356,96 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.626,60 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i : 7.387,20 €

El complement personal d'alt càrrec és una compensació destinada a equiparar la retribució de qui ocupa un lloc d'alt càrrec en el Consell amb la retribució que venia percebent com a personal funcionari abans d'assumir el càrrec.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I, art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

 • Indemnització per residència i: 9.289,92 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 89.660,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.096,13 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.497,25 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 3.220,10 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 33.813,48 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 06/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 90.714,61 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 44.001,42 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANC SABADELL 1.000,00 €
BANC SABADELL 1.000,00 €
BANC SABADELL 20.500,00 €
Total: 22.500,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FORD KUGA 15.000,00 €
FORD FOCUS 12.500,00 €
Total: 27.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECARI 76.500,00 €
Total: 76.500,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BANC SABADELL 150.000,00 €
Total: 150.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 16/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari -842,52 €
Rendiment del treball 65.621,95 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 25/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA ADMINISTRACIÓ PUBLICA SUBDIRECTOR GENERAL DE RELACIONS LABORALS 01/05/2021 24/07/2023 NO

Presentada el 22/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA FUNCIÓN PUBLICA SUBDIRECTOR GENERAL DE RELACIONS LABORALS 16/06/2021 24/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 06/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA VICESECRETARIO COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS 24/07/2023 Pública
GENERALITAT VALENCIANA VOCAL COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL USO DEL VALENCIANO 24/07/2023 Pública
GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA DE LA COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO POLITICIAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO 24/07/2023 Pública
GENERALITAT VALENCIANA SECRETARIO COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL SEGUIMIENTO E IMPULSO POLITICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO 24/07/2023 Pública
GENERALITAT VALENCIANA VOCAL COMISIÓN SEGUIMIENTO EVR 24/07/2023 Pública
GENERALITAT VALENCIANA VOCAL COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL COORDINACIÓN COMPLEJO LOGISTICO Y ARCHIVO 24/07/2023 Pública
GENERALITAT VALENCIANA VOCAL COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CIUDAD ADMINSITRATIVA 9 DE OCTUBRE 24/07/2023 Pública
GENERALITAT VALENCIANA VICEPRESIDENTE CENTRAL DE COMPRAS DE LA GENERALITAT 24/07/2023 Pública
GENERALITAT VALENCIANA Secretari Consell d'Administració de CACSA 15/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 24/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos