alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Emili Josep Sampío Morales

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Sotssecretari
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • Plaça de Manises, 2. 46003. València
 • subsecretaria_presidencia@gva.es
 • 963 424 618

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota la dependència directa de la persona titular de la Presidència, la Sotssecretaria té encomanades les competències i funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell respecte a la Presidència de la Generalitat, així com la responsabilitat patrimonial.

Així mateix, i d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional sisena de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana, i en les normes que la desenvolupen, sota la seua dependència, funcionarà, com a òrgan col·legiat, la Comissió de Transparència.

Especialment, li corresponen les competències següents:

 • Coordinació de les persones titulars de les sotssecretaries de totes les conselleries pel que fa a aquelles actuacions relatives a l'impuls de l'acció política del Consell, la seua activitat legislativa i aquelles actuacions que han de sotmetre's a l'aprovació del Consell.
 • Coordinació de les persones titulars de les sotssecretaries de les diferents conselleries quant a la política executiva interdepartamental de la Generalitat per a la racionalització de la gestió de la seua administració, així com l'impuls, coordinació i supervisió dels plans d'actuació que sobre aquest tema siguen aprovats.
 • Exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Presidència de la Generalitat, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la separació del servei.
 • Direcció del Registre General, així com la coordinació, supervisió i control de l'organització i funcionament de tots els centres, serveis i unitats dependents de la Presidència de la Generalitat.
 • Organització i control dels assumptes generals i l'actualització periòdica de l'inventari de béns i material, així com la gestió i l'emmagatzematge de totes les dades i documentació que siguen necessàries per al correcte funcionament dels serveis.
 • Tramitació d'expedients de contractació i de responsabilitat patrimonial.
 • Gestió i coordinació dels convenis i acords de col·laboració que hagen de proposar-se al Consell per a ser subscrits amb entitats públiques o privades.
 • Elaboració de la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitació de les modificacions pressupostàries i realització del seguiment de l'execució del pressupost, així com la gestió d'aquest en totes les seues fases comptables.
 • Elaboració d'informes i propostes de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com adopció de resolucions, instruccions i ordres de servei en l'àmbit de la seua competència, disposant-ne, si escau, la publicació en els diaris oficials.
 • Coordinació i impuls de la tramitació de projectes normatius, supervisió i remissió dels expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, així com al Consell, perquè els aproven o perquè en prenguen coneixement.
 • Qualsevol altra que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.944,96 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.517,18 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.431,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 76.893,90 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Subsecretari de Presidència Llista completa d'obsequis

11/03/2019

Exemplar del llibre "Gràcies per la propina", dedicat per l'autor.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferran Torrent

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecretaria de Presidència

29/06/2018

Maleta de cabina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FECOREVA

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecretari de Presidència

25/01/2018

Llibre "El español de la foto de París" amb dedicatòria personal de l'autor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Basilio Trilles

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Despatx del subsecretari

25/01/2018

Llibre "Tiempo de Valientes" novela amb dedicatòria personal de l'autor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BASILIO TRILLES

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Despatx del subsecretari

29/06/2016

4 CD's relacionats amb les Societats Musicals de la C.V.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Federació de Societats Musicals de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecretari de Presidència

29/06/2016

4 llibres relacionats amb les Societats Musicals de la C.V.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Federació de Societats Musicals de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecretari de Presidència

14/06/2016

Exemplar del llibre "Everest '91 València al Sostre del món"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Juan Carlos Gómez Ramos - Cap de l'expedició EVEREST '91

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecretaria de Presidència

16/03/2016

Exemplar del llibre "L'escola Valenciana, 25 anys de trobades"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President d'Escola Valenciana - Vicent Moreno

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecreatari de Presidència

02/12/2015

Exemplar del llibre "El silencio del pantano" de Juanjo Braulio, dedicat per l'autor.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Juanjo Braulio

Destinatari de l'obsequi: EMILI JOSEP SAMPIO MORALES

Destinació: Subsecretari de Presidència

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 784,85 €
Rendiment del treball 68.340,76 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,58 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos