alts càrrecs

<< Ves enrere
 • José Ignacio Pérez Rico

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern
 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
 • perez_ignric@gva.es
 • 961 922 318

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern és l'òrgan directiu que programa, gestiona i coordina les polítiques del Consell en matèria de qualitat democràtica, responsabilitat social, desenvolupament de l'autogovern i recuperació del dret foral civil valencià; recuperació, protecció i conservació de la memòria democràtica i reconeixement i reparació de les víctimes recollides en la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana. 

Especialment, té atribuïdes les funcions següents:

a) Dissenyar, impulsar i executar les polítiques dirigides a la recuperació, protecció i conservació de la memòria democràtica i el reconeixement i la reparació de les víctimes recollides en la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, amb excepció de les atribuïdes legalment i reglamentàriament a l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques.

De manera particular, li correspon exercir les següents funcions previstes en la Llei 14/2017:

    1r. Informar, si és el cas, les autoritzacions de l'Institut sobre el trasllat de restes humanes com a conseqüència dels procediments de localització o per troballa casual

    2n Instar l'atorgament de l'autorització a l'Advocacia General de la Generalitat per a la iniciació de processos o la seua personació en els ja existents, de conformitat amb la Llei d'assistència jurídica de la Generalitat, per a l'exercici de les corresponents accions processals enfront dels òrgans jurisdiccionals, per l'existència d'indicis de comissió de delictes en aquesta matèria.

    3r. Coordinar-se amb l'Institut i la resta d'òrgans amb competències en matèria de memòria democràtica per proporcionar a les parts interessades la informació, ajuda i assistència necessàries perquè puguen exercir plenament els seus drets.

    4t Gestionar el Registre d'entitats memorialistes de la Comunitat Valenciana.

b) Col·laborar i facilitar la informació necessària per a l'elaboració de l'informe anual d'actuacions per l'Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques, que s'elevarà al Consell perquè el prenga en consideració, d'acord amb el que es preveu en l'article 43 de la Llei 14/2017.

c) Impulsar i donar suport al Consell Valencià de la Memòria Democràtica

d) Gestionar un sistema de banc de dades d'ADN.

e) Col·laborar, proposar o donar suport al Consell en l'exercici de les competències previstes en la citada Llei 14/2017, de manera particular en:

    1r La reunió i recuperació dels documents i els testimonis orals que formen part de la memòria democràtica valenciana.

    2n Col·laborar amb les administracions públiques en la recuperació del patrimoni documental vinculat a la memòria democràtica confiscat a la Comunitat Valenciana durant la guerra civil espanyola i la dictadura franquista, en especial, i amb caràcter urgent, el fons documental dels procediments judicials (sumaríssims) incoats per la jurisdicció militar de la dictadura franquista a la Comunitat Valenciana.

    3r. Realitzar les acciones necessàries per a transferir a la Comunitat Valenciana el patrimoni documental pertanyent a l'administració de l'Estat amb relació a la memòria democràtica.

    4t. Crear una comissió tècnica per a la investigació de la desaparició de fons documentals públics a la Comunitat Valenciana en el període comprés entre la proclamació de la Segona República Espanyola i l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

f) Dissenyar, impulsar i executar les polítiques de promoció i divulgació de la convivència democràtica.

g) Promoure el coneixement i l'acostament de la ciutadania a les institucions públiques, sense perjudici de les competències que corresponguen a la Direcció General de Participació Ciutadana.

h) Planificar i establir les directrius per a la promoció i el desenvolupament de les polítiques de responsabilitat social, fomentar la seua implantació i divulgació i executar i coordinar les polítiques de la Generalitat en aquest àmbit.

i) Dirigir i gestionar les polítiques de la Generalitat destinades al desenvolupament, la promoció i la divulgació de l'autogovern i les seues institucions.

j) Coordinar el desenvolupament normatiu de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per a la creació dels organismes previstos en ell.

k) Fomentar la recuperació, la difusió i l'estudi del dret civil valencià.

l) Donar suport a la iniciativa legislativa popular en el marc de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la legislació vigent, i promoure-la.

m) Donar suport i informar sobre les accions que duguen a terme altres conselleries, organismes o institucions de la Generalitat en aquestes matèries, i col·laborar amb altres administracions i entitats públiques i privades a aquest efecte. 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern Llista completa d'obsequis

05/11/2019

Viatge a Barcelona per assistir al lliurament de premis de Corresponsables, en els quals estava nominada la Generalitat Valenciana.

Costs
 • Manutenció
  14,95 €
 • Transport
  84,50 €
 • Total 99,45 €
05/10/2019 - 06/10/2019

Participació en les XX Jornades El Maquis en Santa Cruz de Moya.

Costs
 • Transport
  78,66 €
 • Total 78,66 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.415,48 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 68.525,90 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern Llista completa d'obsequis

17/06/2021

Llibre "La Pobla Llarga. Anotacions per al 700 aniversari" de Josep Lluís Navarro i Sanchis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de La Pobla Llarga

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del Director General

07/04/2021

Ejemplar llibre "El cost humà de la repressió al Pais Valencia (1936-1956)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicent Gabarda Cebellán

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx Director General

21/12/2020

Llibre "Trilogía d'Auschwitz" de Primo Levi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Isabel Ginés

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx director - ús personal

27/11/2020

Samarreta d'esport amb dibuix conmemoratiu VI Festival Cinema Ciutadà Compromés

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ACICOM - Associació Ciutadania i Comunicació

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Ús personal

20/10/2020

Llibre L'IO "Lectures de l'institut obrer - Revista de pensament i acció social" - Publicació semestral (nº 5 - 2020)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cristina Escrivá

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx Director General

20/10/2020

Llibre "Valencianes i valencians deportats al camps nazis" - Adrián Blas Mínguez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Adrián Blas Mínguez

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del Director General

10/08/2020

Llibre "La Guerra Civil en las comarcas del Vinalopó 80 años después: Patrimonio y memoria", de Pedro Payá López

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pedro Payá López

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del director i ús propi

28/07/2020

Llibre "Cent anys d'anarcosindicalisme", de CGT i Fundació Salvador Seguí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cristina Escrivá

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del Director General

09/07/2020

Un llibre de Juan Luis Porcar Orihuela amb el títol "Un país en gris i negre. Memòria Històrica i repressió franquista a Castelló", editat per la Universitat Jaume I de Castelló

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Juan Luis Porcar Orihuela

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Ús personal

09/07/2020

Un llibre de Cristina Escrivá, amb el títol "Los ojos de Walter Reuter", de editorial L'eixam edicions

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cristina Escrivá

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del director

09/06/2020

Revista número 4 de 2020 "La repressió franquista de la maçoneria. La llei de 1940"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Obrer

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del director general

03/06/2020

Llibre "La repressió a Aspe, 1936-1945" de l'autor José Ramón García García

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Ramón García García

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del director general

21/02/2020

Làmina d'un quadre de Ricardo Bastid

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Milde de Tomas Bastid, neboda i hereva del pintor

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del Director

29/01/2020

Llibre "Tiempo de Sombras. La represión en Alcoi. Desde la Guerra Civil a los años 70". Escrit per Ángel Beneito, Francisco Moreno i Josep Lluís Santonja.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del director.

27/01/2020

8 llibres sobre Villena: La relación de Villena de 1575, La cerámica decorada del Bronce Final en Peña Negra, Historia de Villena, Cancionero Popular Villenense, Diccionario Villenense, La Colonia Santa Eulalia, Jaume II Don Juan Manuel y el señorío de Villena, Villena durante la Guerra Civil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Ús propi

16/12/2019

Llibre dedicat a les illes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del Director

26/11/2019

Llibre "Miquel Grau 53/1977" escrit per Llum Quiñonero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Pruna Llibres

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Ús personal

13/11/2019

Llibre "Mujeres y represión franquista. Una guía para su estudio en València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Aula de memòria democràtica (Universitat de València)

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Ús personal

29/10/2019

Dues tasses de la Càtedra de Responsabilitat Social de la Generalitat a la Universitat d’Alacant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Irene Bajo, directora de la Càtedra

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Ús propi

24/10/2019

Un llibre de Alba Rojo, amb el títol "De estos polvos futuros lodos" de editorial Octubre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alba Rojo

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del director general

23/10/2019

DVD video "1º de mayo 1980-1981" filmació de Bonifacio Navarro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comissió per la Memòria Històrica de Petrer

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del director general

23/10/2019

Llibre de Festa de Petrer 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Petrer

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del Director

23/10/2019

DVD video "Paco Mollá poeta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comissió per la Memòria Històrica de Petrer

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del director general

17/10/2019

Llibre Josep Miret Musté (1907-1944) de l'escriptora Rosa Toran

Entitat/Persona que fa l'obsequi: L'Amical de Mauthausen

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Ús personal

15/10/2019

Dues unitats didàctiques sobre el tema "Repressió i Franquisme"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup d'investigació de memòria històrica

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Direcció General

27/09/2019

Un llibre de "República, guerra i repressió franquista a Cocentaina"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Forum per la Memòria Democràtica. Cocentaina (Alacant)

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del director i ús propi

25/07/2019

Dos exemplars del llibre “La Línea de Defensa Inmediata en Riba-Roja de Túria”

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Municipis Valencians Vinculats a La Immediata

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ IGNACIO PÉREZ RICO

Destinació: Despatx del Director i ús propi.

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ayuntamiento Elda Concejal 13/06/2015 15/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión asesora de derecho civil valenciano Vicepresidente 18/07/2019 Pública
Consell Valencià de Responsabilitat social Secretario 30/07/2020 Pública
Comité Técnico de Expertos Para la valoración de retirada de vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura en la CV Presidente 17/11/2020 Pública
Comisión Técnica de Coordinación Para la valoración de retirada de vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura en la CV Presidente 21/07/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 3.387,03 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 13.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 33.240,12 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos