alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Consuelo Angulo Luna

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament
 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
 • angulo_marlun@gva.es
 • 961 922 320

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament és l'òrgan directiu que programa i executa les polítiques del Consell i exerceix les seues competències en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, educació per a la ciutadania global, promoció i defensa dels drets humans, formació, estudi i investigació per al desenvolupament, així com acció humanitària. Així mateix, li correspond coordinar, impulsar I realitzar el seguiment I l'avaluació de la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. 

Especialment, té atribuïdes les competències següents:

a) Coordinar i impulsar el projecte del Pla director de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

b) Efectuar el seguiment, l'avaluació i elaborar el grau d'execució anual del Pla director de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

c) Elaborar i efectuar el seguiment i avaluació dels plans anuals i dels plans estratègics de cooperació internacional al desenvolupament que s'han d'executar en el territori de la Comunitat Valenciana i en els països desafavorits.

d) Promoure, fomentar, donar suport i coordinar el coneixement, l'aplicació i el seguiment de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

e) Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar programes, projectes i accions de cooperació internacional al desenvolupament, així com efectuar-ne el seguiment, l'avaluació i la justificació posterior per a la millora contínua de les polítiques i intervencions.

f) Donar suport a les iniciatives solidàries de cooperació que duguen a terme les organitzacions no governamentals i la resta dels agents de la cooperació valenciana, i, si escau, efectuar-ne el seguiment i l'avaluació.

g) Promoure i coordinar accions de caràcter humanitari, encaminades a prevenir i pal·liar els efectes originats pels desastres naturals o provocats per l'ésser humà com a conseqüència de guerres o conflictes armats, així com establir relacions de col·laboració amb agents públics o privats, nacionals o internacionals, per a la realització de programes conjunts en aquesta matèria.

h) Coordinar amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i amb altres administracions públiques, organismes i institucions nacionals o supranacionals, la realització de programes conjunts en matèria de la seua competència.

i) Impulsar, promocionar, fomentar i desenvolupar programes, projectes i accions d'educació per a la ciutadania global i sensibilització de la societat valenciana, així com el seu seguiment, avaluació i justificació.

j) Establir i impulsar actuacions de cooperació per a la protecció de defensores i defensors de drets humans.

k) Donar suport i promocionar actuacions de cooperació tècnica dirigida a la formació i a la qualificació de recursos humans en els països socis.

l) Donar suport a la formació, els estudis i les investigacions en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, així com promocionar iniciatives de noves formes de cooperació.

m) Elaborar projectes normatius i programes, així com l'esborrany de l'avantprojecte de pressupostos corresponents a les matèries de la seua competència.

n) Gestionar i coordinar els òrgans consultius i de participació propis de la seua competència, així com, si escau, donar-hi suport tècnic.

o) Gestionar i coordinar el Registre d'Agents de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

p) Dissenyar, coordinar i gestionar les ajudes i subvencions en les matèries pròpies de la direcció general, així com el seu seguiment, avaluació i justificació. 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament Llista completa d'obsequis

20/02/2020 - 21/02/2020

XIII TROBADA COMUNITATS AUTONÒMIQUES I COOPERACIÓ A BILBAO

Costs
 • Allotjament
  60,00 €
 • Manutenció
  15,00 €
 • Transport
  370,00 €
 • Total 445,00 €
31/10/2019

Jornades Consell de Cooperació - entrevista grup de treball - Madrid

Acompanyant/s
 • Lourdes Sandhis Domingo - Subdirectora General de Cooperación
Costs
 • Manutenció
  16,00 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 133,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament Llista completa d'obsequis

17/11/2020

Compac Disc Ciutat de la Música Llíria.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llíria

Destinatari de l'obsequi: MARÍA CONSUELO ANGULO LUNA

Destinació: Despatx Directora General

17/11/2020

Llibre Manuel Silvestre de Edeta i aquells meravellosos anys.... de José Martín Vivó Llobat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llíria.

Destinatari de l'obsequi: MARÍA CONSUELO ANGULO LUNA

Destinació: Biblioteca Dirección General

27/10/2020

Lote productes ecològics "Consume Palestina".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONGD Valenciana Assemblea de Cooperació per la Pau "Consume Palestina".

Destinatari de l'obsequi: MARÍA CONSUELO ANGULO LUNA

Destinació: Ús personal Directora General.

18/02/2020

Llibre "El miratge dels drets humans: La Joventut Sahrauí i l'ocupació del Sàhara Occidental"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mundubat

Destinatari de l'obsequi: MARÍA CONSUELO ANGULO LUNA

Destinació: Biblioteca Direcció General

18/02/2020

Llibre "Pasos en el camino"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mundubat

Destinatari de l'obsequi: MARÍA CONSUELO ANGULO LUNA

Destinació: Biblioteca Direcció General

18/02/2020

Memòria : Totes les persones, tots els drets, un món

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mundubat

Destinatari de l'obsequi: MARÍA CONSUELO ANGULO LUNA

Destinació: Biblioteca Direcció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE XÀTIVA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I COOPERACIÓ (TINENT D'ALCALDE) NO
FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT COOPERACIÓ INTERNACIONAL PRESIDENTA 07/10/2015 03/10/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AJUNTAMENT DE XÀTIVA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I COOPERACIÓ. (1r TINENT D'ALCALDE) 15/06/2019 Pública
Consejo Valenciano de Cooperación Internacional al Desarrollo Vocal 13/12/2019 Pública
Consejo de Centros Valencianos en el Exterior Vocal 28/10/2019 Pública
Comité Permanente de Acción Humanitaria CAHE Vocal 20/05/2020 Pública
Comisión Asesora Permanente Consejo Valenciano de Cooperación Internacional al Desarrollo Vicepresidenta 04/12/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 70.486,46 €
Ple domini 50 Locals Valencia/València Espanya 1.254,80 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 1.788,78 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 3.525,23 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 22.200,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 48.933,60 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos