alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Andrés Gomis Fons

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern
 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
 • dg_transparencia@gva.es
 • 961 922 293

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern és el centre directiu de la conselleria que programa i executa les polítiques del Consell i exerceix les seues competències en matèria de transparència en l'activitat pública, bon govern i integritat institucional i atenció a la ciutadania. Així mateix, també coordina i sol·licita a les diferents unitats administratives dels departaments i organismes autònoms la informació i les actuacions necessàries per a complir amb les obligacions previstes en les disposicions legals i reglamentàries en aquestes matèries.

Especialment, té atribuïdes les competències següents:

a) Dissenyar la planificació i les directrius d'actuació en matèria de transparència, obertura de dades, reutilització d'informació pública, integritat institucional i bon govern en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, i impulsar i promoure les polítiques públiques i els plans d'actuació en aquestes matèries.

b) Coordinar les mesures i actuacions per al compliment de la normativa vigent, dels compromisos adquirits i de les iniciatives proposades en matèria de transparència, obertura i reutilització de dades, integritat institucional i bon govern en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

c) Fomentar processos d'obertura de dades i iniciatives de reutilització en els àmbits públic i privat.

d) Promoure l'elaboració de codis de conducta i de bones pràctiques en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el sector públic instrumental.

e) Fomentar la cultura de la planificació i l'avaluació en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental i promoure iniciatives d'innovació pública en l'àmbit del govern obert.

f) Promoure iniciatives i mecanismes per a la rendició de comptes en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, tot això sense perjudici del que poguera correspondre a aquells òrgans que tinguen atribuïdes competències en aquesta matèria.

g) Promoure i coordinar la formació i la difusió dels principis de la transparència, la reutilització d'informació pública, la integritat i el bon govern entre els alts càrrecs, les unitats de transparència i la ciutadania.

h) Fomentar la cultura de la transparència i la rendició de comptes, els principis d'integritat i bon govern i la reutilització d'informació pública en les administracions públiques valencianes i en la societat civil.

i) Prestar assistència i suport administratiu al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern a fi que puga exercir les funcions que té normativament atribuïdes.

j) Coordinar i donar instruccions per a la implantació en la Generalitat de les oficines d'assistència en matèria de registre establides per  la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

k) Coordinar les activitats de tots els canals d'atenció a la ciutadania en la Generalitat, dictant per a això les instruccions que siguen necessàries, i gestionar directament la xarxa d'oficines PROP, el servei 012 i el
canal digital d'atenció a la ciutadania.

l) Impulsar l'excel·lència i millora contínua en el sistema d'atenció a la ciutadania, i promoure la innovació i l'ús de tecnologies emergents.

m) Gestionar les funcions que atribueix a l'òrgan directiu competent en atenció a la ciutadania el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

n) La coordinació i gestió del funcionament de les oficines PROP pròpies, en relació amb les necessitats que es produïsquen relatives als seus mitjans personals i materials, i el seguiment de l'execució dels convenis amb entitats locals per a la implantació d'oficines PROP mixtes.

o) Gestionar el sistema d'informació a la ciutadania, Gestor Únic de Continguts (d'ara en avant, GUC), com a font d'informació integral per als diferents canals d'atenció, coordinant, homogeneïtzant i validant la informació que continga el catàleg de procediments administratius de la Generalitat i el seu sector públic establit en el Decret 165/2010.

p) Formar part dels òrgans col·legiats de la Generalitat que incidisquen en les matèries pròpies de la Direcció General, i exercir la seua coordinació i direcció tècnica quan corresponga.

q) Fomentar la creació i el manteniment de xarxes de col·laboració amb altres administracions públiques valencianes, espanyoles i europees i actuar, si escau, en representació del Consell en els òrgans col·legiats
de les distintes administracions, en les conferències sectorials i en la resta de xarxes i òrgans de cooperació que es creen en les matèries pròpies de la Direcció General.

r) Elaborar projectes normatius relacionats amb les matèries pròpies de la Direcció General, així com convenis o altres formes de col·laboració.

s) Intervindre, si escau, en representació del Consell, en els fòrums, les jornades, els simposis, els debats o altres trobades en què es tracten temes relacionats amb les matèries pròpies de la Direcció General.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern Llista completa d'obsequis

17/05/2021

MADRID-Compareixença davant del Senat: Ponència sobre transformació digital de les administracions publiques.

Costs
 • Manutenció
  8,00 €
 • Transport
  128,85 €
 • Total 136,85 €
15/04/2021

MADRID-Reunió amb el DG de Gobernanza Pública

Acompanyant/s
 • Mª Jesús Pérez Galant-DG de Participació (despeses en la DG Participació)
Costs
 • Manutenció
  18,20 €
 • Transport
  124,23 €
 • Total 142,43 €
05/11/2020 - 14/04/2021

No s'ha realitzat cap viatge fora de la Comunitat Valenciana

28/05/2020 - 04/11/2020

No s'ha realitzat cap de viatge fora de la comunitat autónoma

29/02/2020 - 27/05/2020

No s'ha realitzat cap viatge fora de la comunitat autònoma

28/02/2020

MADRID-Assistència al curs "Comunicación clara en la administración, ¿cómo mejorar la atención ciudadana?"

Costs
 • Manutenció
  19,00 €
 • Transport
  118,20 €
 • Total 137,20 €
26/02/2020

MADRID-Assistència a la "Comisión Sectorial del Foro de Gobierno Abierto"

Costs
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  137,10 €
 • Total 147,10 €
18/07/2019 - 25/02/2020

No ha realtzat cap viatge fora de la Comunitat Valenciana

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Transparència, Atenció a la Ciutadana i Bon Govern Llista completa d'obsequis

11/06/2021

Llibre: "LOS LÍMITES AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DGTACBG

03/03/2021

Bossa de tela, rellotge sobretaula i llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEU San Pablo

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DGTACBG

17/02/2021

Llibre: "IV Plan de Gobierno Abierto. España 2020-2024"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: M. Política Territorial i Funció Pública

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DGTACBG

15/02/2021

Llibre: "Código de buenas prácticas en materia de contractación pública"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEMP

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DGTACBG

14/02/2021

No s'ha rebut cap obsequi des del 4 de juliol de 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: --

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: --

03/07/2020

2 eixemplars de la Revista EL CONSULTOR: DADES OBERTES

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Wolters Kluwer

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DGTACBG

29/06/2020

Llibre: "El derecho a entender-La comunicación clara, la mejor defensa de la ciudadanía"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Prodigioso Volcán

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DGTACBG

23/01/2020

Llibre "Los territorios inteligentes: administración e integración social"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Departament d'estudis juridics de l'Estat-UA

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la dirección general

02/01/2020

Llibre: "Transparencia y acceso a la información pública: de la teoría a la práctica"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Enrique Tenorio, director Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Castilla la Mancha

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la dirección general

19/12/2019

Dos llibretes Premis GO!

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la Direcció General

17/12/2019

Memoria Consejo de Transparencia y Buen Gobierno AAI

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno AAI

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx del director general

08/10/2019

Exemplar de la "Revista Española de la Transparencia #RET Núm 9, segundo semestre 2019"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicepresident d'ACREDITRA

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DGTACBG

02/10/2019

Llibret de Festes del Pilar 2019, del Centre Aragones de Castelló

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centro Aragonés de Castellón

Destinatari de l'obsequi: ANDRÉS GOMIS FONS

Destinació: Despatx de la DG Transparència, Att Ciutadania i Bon Govern

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (Generalitat Valenciana) Administració pública Assessor d'assumptes parlamentaris 06/08/2015 18/03/2019 NO
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (Generalitat Valenciana) Administració pública Director general de Transparència i Participació 19/03/2019 16/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió mixta de cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies - Ple Vocal 19/03/2019 Pública
Comissió tècnica de coordinació en matèria de transparència President 19/03/2019 Pública
Fons de cooperació municipal de la Comunitat Valenciana - Comissió de seguiment Vocal 19/03/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 57.619,39 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València Espanya 74.705,32 €
Ple domini 25 Locals Valencia/València Espanya 47.459,77 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 34.851,45 €
Nua propietat 100 Immobles rústics Valencia/València Espanya 3.936,09 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 13.226,20 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Santander 0,00 €
Total: 0,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 16.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec hipotecari Banc Sabadell 39.254,27 €
Préstec hipotecari Banc Sabadell 81.242,86 €
Préstec Toyota Kreditbank GMBH 5.554,76 €
Total: 126.051,89 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 43.936,21 €
BanSabadell Vida (vinculat a préstec hipotecari) 40.135,17 €
Total: 84.071,38 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 962,68 €
Rendiment del treball 51.065,10 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 130,76 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 1.647,39 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos