alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Jesús Pérez Galant

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Participació Ciutadana
 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
 • dg_participacion@gva.es
 • 961 922 368

Agenda

La Direcció General de Participació Ciutadana exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de participació i associacionisme, de coordinació de la comunicació de les seues institucions amb la ciutadania, especialment a través de les xarxes socials i altres mitjans tecnològics, i de foment de l'educació en la participació i l'associacionisme.

També li correspon la coordinació de les polítiques del Consell en matèria de participació ciutadana, i assumeix la relació institucional amb els col·lectius de les persones valencianes residents fora de la Comunitat, amb entitats cíviques que aglutinen ciutadans i ciutadanes valencians que resideixen a l'estranger, i amb les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

Especialment, té atribuïdes les competències següents:

a) Planificar i dissenyar les directrius d'actuació en matèria de participació ciutadana, i executar les polítiques de la Generalitat en aquest àmbit.

b) Regular i coordinar els mecanismes i processos de participació ciutadana en els assumptes públics de l'Administració de la Generalitat, en els termes i límits previstos en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i la resta de legislació que regule aquesta matèria.

c) Impulsar i facilitar la participació de la ciutadania en els òrgans deliberatius dels diversos departaments del Consell i en el seu sector públic instrumental.

d) Fomentar l'educació en la participació en col·laboració amb els departaments competents, principalment en els que tinguen atribuïdes les competències en matèria d'educació i joventut.

e) Establir aliances amb les entitats locals del territori de la Comunitat Valenciana per potenciar les polítiques participatives i compartir les experiències en aquesta matèria.

f) Fomentar l'associacionisme, la formació i l'assessorament a les entitats associatives.

g) Impulsar programes que fomenten la confiança de la ciutadania en els i les governants i la participació en els assumptes públics, així com les interrelacions entre diverses institucions públiques.

h) Elaborar convenis o altres formes de col·laboració, així com projectes normatius relatius a matèries de la seua competència. 

i) Fomentar la relació institucional amb els col·lectius de les persones valencianes residents fora de la Comunitat Valenciana, Centres Valencians en l'Exterior (en endavant, CEVEX), i altres entitats cíviques que aglutinen ciutadans i ciutadanes valencians que resideixen a l'estranger.

j) Fomentar la relació institucional amb les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

k) Coordinar les accions dels departaments competents en les matèries necessàries per a afavorir i facilitar el retorn de les persones emigrants valencianes, sense perjudici de les competèncias atribuïdes a altres òrgans.

l) Donar suport a les persones valencianes residents a l'estranger que hagen hagut de desplaçar-se forçosament per raons econòmiques, tot això sense perjudici del que poguera correspondre a aquells òrgans que tinguen atribuïdes competències en aquesta matèria.

m) Gestionar les ajudes per a projectes de participació desenvolupats i executats per la societat civil, per l'administració local, pels col·lectius de les persones valencianes residents fora de la Comunitat Valenciana (CEVEX) i per les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

n) Fomentar la creació i el manteniment de xarxes de col·laboració amb altres administracions públiques i actuar, si escau, en representació del Consell, en els òrgans col·legiats de les distintes administracions i en els fòrums, jornades, o altres trobades en què es tracten temes relacionats amb les matèries pròpies de la Direcció General.

o) Coordinació de la comunicació de les seues institucions amb la ciutadania, especialment a través de les xarxes socials i altres mitjans tecnològics.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de Participació Ciutadana Llista completa d'obsequis

15/04/2021

Reunió amb el Director General de Governança Publica del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

Acompanyant/s
 • Andrés Gomis Fons
Costs
 • Manutenció
  15,70 €
 • Transport
  160,74 €
 • Total 176,44 €
18/01/2020 - 20/01/2020

Presentació en l'Ajuntament de París de les Falleres Majors 2020 de la Casa Regional Valenciana en París.

Acompanyant/s
 • Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática
Costs
 • Allotjament
  175,66 €
 • Manutenció
  105,41 €
 • Transport
  387,33 €
 • Total 668,40 €
16/10/2019 - 18/10/2019

Assistència a la 8a Conferència Xarxa Autonòmica de Participació Ciutadana a Vitòria-Gasteiz

Acompanyant/s
 • Secretario Autonómico de Participación y Transparencia
 • Jefa del Servicio de Participación de la Ciudadanía y de la Sociedad Civil
Costs
 • Allotjament
  184,67 €
 • Manutenció
  21,50 €
 • Transport
  352,74 €
 • Total 558,91 €
10/09/2019

Acte hissat de bandera en la Fira de folklore i gastronomía - CEVEX Valladolid (Casa de la Comunitat Valenciana en Valladolid)

Costs
 • Manutenció
  3,90 €
 • Transport
  157,70 €
 • Total 161,60 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.415,48 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 68.525,90 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Participació Ciutadana Llista completa d'obsequis

23/04/2021

Botella d'alumini amb el logotip "Se buscan gigantes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jovesólides

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JESÚS PÉREZ GALANT

Destinació: Ús personal

22/04/2021

Bossa de tela amb follets, bolígraf i llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Horta Sud

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JESÚS PÉREZ GALANT

Destinació: Ús personal

16/04/2021

Bossa de tela i botella de cristall amb funda de neopré

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Las Naves - Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JESÚS PÉREZ GALANT

Destinació: Ús personal

29/09/2020

Llibret "Fiestas del Pilar 2020" del Centre Aragonés de Castelló

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Aragonés de Castelló

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JESÚS PÉREZ GALANT

Destinació: Despatx de la directora general

24/09/2020

Lot de llibres municipi d'Alzira

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JESÚS PÉREZ GALANT

Destinació: Direcció General de Participació Ciutadana

14/10/2019

Llibret Falla El Toro (Casa de València en Calvià)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta de la Falla El Toro de Calvià

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JESÚS PÉREZ GALANT

Destinació: Despatx de la Directora General de Participació Ciutadana

25/09/2019

Llibret "Fiestas del Pilar 2019", del Centre Aragonés Port de Sagunt

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Centre Aragonés de Castelló

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JESÚS PÉREZ GALANT

Destinació: Despatx de la Directora General de Participació Ciutadana

12/09/2019

Còmic "Historias de Superación" un projecte de la Fundació Horta Sud de València ISBN 978-84-617-8054-9 2a Edició

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Horta Sud

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JESÚS PÉREZ GALANT

Destinació: Despatx de la Directora General de Participació Ciutadana

10/09/2019

Botella de 75cl. de vi negre denominación de origen Ribera del Duero, collita 2008.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX Casa de València en Valladolid

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JESÚS PÉREZ GALANT

Destinació: Es queda la botella en la direcció general per a compartir-la amb el personal en alguna celebració

10/09/2019

Ventall de tela blanca i varetes de plàstic blanques, amb la bandera d'Espanya i l'escut d'armes de la ciutat autònoma de Melilla i el text "Casa de Melilla i Valladolid"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La casa de Melilla en Valladolid

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JESÚS PÉREZ GALANT

Destinació: Despatx de la Directora General de Participació Ciutadana

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial Tercer Sector Directora de programas socio-sanitarios 18/01/2017 12/07/2019 Actualmente de excedencia forzosa NO
Universidad de Alicante Sector Público Profesora Asociada 26/02/2018 19/07/2019 Actualmente en excedencia forzosa NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana Vocal 12/07/2019 Pública
Consejo de la ciudadanía española en el exterior. Comisión sectorial Vocal 12/07/2019 Pública
Consejo de Centros Valencianos en el Exterior (CEVEX) Vocal 12/07/2019 Pública
Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana Vocal 12/07/2019 Pública
Consejo Social de la ciudad de Valencia Vocal 12/07/2019 Pública
Institut Valencià de la joventut (IVAJ)- Consejo Rector Vocal 12/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 30.860,00 €
Ple domini 50 Locals Alicante/Alacant Espanya 16.706,00 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 30.075,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 4.327,79 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo personal con garantia hipotecaria sin carencia, a interés variable 100.030,50 €
Total: 100.030,50 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 41.459,82 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos