FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • María Muñoz Blanco

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Directora general per a la Lluita contra la Bretxa Digital
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 11/09/2019 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N (Ciutat de la Llum). 03008. Alacant
 • dglbd@gva.es
 • 965 318 512
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983 i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de desenvolupament d'indicadors i diagnosi, així com impuls de projectes per a la reducció de la bretxa digital en col·laboració amb entitats i organismes de la Generalitat amb competència en el desenvolupament de la societat digital i altres projectes tecnològics.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 04/12/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 13.873,79 €
Arquia 1.777,41 €
Total: 15.651,20 €

Presentada el 30/06/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 13.873,79 €
Arquia 1.777,41 €
Total: 15.651,20 €

Presentada el 30/05/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 13.873,79 €
Arquia 1.777,41 €
Total: 15.651,20 €

Presentada el 10/03/2020 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 13.873,79 €
Arquia 1.777,41 €
Total: 15.651,20 €

Presentada el 05/12/2019 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 13.873,79 €
Arquia 1.777,41 €
Total: 15.651,20 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 04/12/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 57.035,36 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 25,84 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 30/06/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 15,83 €
Rendiment del treball 54.984,54 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,20 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 30/06/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 9,46 €
Rendiment del treball 26.761,36 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 12/11/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 9.830,61 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 9,17 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 10/03/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNESCO Cooperación al desarrollo Responsable de programa 04/04/2016 28/02/2017 NO
Solidaridad Internacional PV Desarrollo de proyectos en cooperación para el desarrollo y educación para el desarrollo Técnica de proyectos 14/02/2018 11/09/2019 NO

Presentada el 12/11/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNESCO Cooperación al desarrollo Responsable de programa 04/04/2016 28/02/2017 NO
Solidaridad Internacional PV Desarrollo de proyectos en cooperación para el desarrollo y educación para el desarrollo Técnica de proyectos 14/02/2018 11/09/2019 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 23/03/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Interdepartamental para la Cooperación Internacional al Desarrollo Asesoramiento y participación en materia de ODS Vocal 22/03/2021 Pública
Comité de programas reto 6 H2020 - Comisión Europea Representante Comunidades Autónomas 12/02/2020 Pública
Comisión interdepartamental para la lucha contra el despoblamiento de municipios de la CV ( AVANT) Representante 10/03/2020 Pública
Representante en comisión interdepartamental de la juventud (IVAJ) Representante 10/03/2020 Pública
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Miembro Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 14/07/2020 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comité de programas reto 6 H2020 - Comisión Europea Representante Comunidades Autónomas 12/02/2020 Pública
Comisión interdepartamental para la lucha contra el despoblamiento de municipios de la CV ( AVANT) Representante 10/03/2020 Pública
Representante en comisión interdepartamental de la juventud (IVAJ) Representante 10/03/2020 Pública
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Miembro Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 10/12/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Miembro Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 18/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 20/12/2023 Desocupació

Presentada el 18/12/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/12/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos