FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Sonia Tirado González

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Directora general d'Innovació
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N. 03008. Alacant
 • tirado_son@gva.es
 • 965 318 519
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Innovació exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983 i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de definició i seguiment de l'estratègia d'innovació de la Comunitat Valenciana; polítiques de suport al Sistema Valencià de la Innovació; parcs tecnològics; coordinació en matèria d'innovació tecnològica dels instituts tecnològics; instituts d'investigació i infraestructures d'investigació i transferència de ciència i tecnologia que no depenguen de les universitats, de les conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública, i d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica; desenvolupament de la innovació tecnològica, i gestió i seguiment d'accions d'R+D+I previstes en programes i iniciatives de la Unió Europea.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.760,64 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 68.530,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 17/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 48.957,24 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 13.099,77 €
BBVA 0,00 €
BBVA 100,22 €
BBVA 452,01 €
BBVA 150,84 €
Total: 13.802,85 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTEC HIPOTECARI ADQUISICIO VIVENDA HABITUAL 64.835,87 €
Total: 64.835,87 €

Presentada el 28/12/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 48.957,24 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 3.774,32 €
BBVA 100,22 €
BBVA 100,22 €
BBVA 4.259,42 €
BBVA 322,44 €
Total: 8.556,64 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTEC HIPOTECARI ADQUISICIO VIVENDA HABITUAL 74.458,58 €
Total: 74.458,58 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 17/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 61.516,53 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 58.695,68 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 58.662,01 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 20,93 €
Rendiment del treball 46.061,74 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 28/12/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 36.856,23 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 28/12/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Aguas de Alicante Membre del Consell d'Administració (Vocal) 14/07/2015 16/07/2019 NO
Mercalicante Membre del Consell d'Administració (Vocal) 06/10/2015 16/07/2019 NO
Institució Ferial Alacantina (IFA) Membre del Patronat (Vocal) 15/12/2015 NO
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Docencia e Investigación PROFESOR CONTRATADO DOCTOR. METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOSANITARIAS. 01/01/2008 12/06/2015 NO
Ajuntament d'Alacant Administració Local Regidora 13/06/2015 16/07/2019 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 02/03/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Autoridad Portuaria de Alicante Vocal del Consell d'Administració 23/02/2020 Pública
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) Vocal del Comité de Direcció 04/09/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA DIRECTORA GENERAL D'INNOVACIÓ 17/07/2019 Pública
ITI - Instituto Tecnológico de la Información y las Comunicaciones Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
ITE - Instituto Tecnológico de la Energía Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
IBV - Instituto de Biomecánica Vocal de la Junta Directiva 08/10/2019 Privada
ITENE - Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística Vocal de la Junta Directiva 08/10/2019 Privada
AINIA - Instituto Tecnológico de la Alimentación Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
AIMPLAS - Instituto Tecnológico del Plástico Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
AIJU - Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
AIDIMME - Instituto Tecnológico Metalmecánico Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
ITC - Instituto Tecnológico de Cerámica Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 28/12/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) Vocal del Comité de Direcció 04/09/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA DIRECTORA GENERAL D'INNOVACIÓ 17/07/2019 Pública
ITI - Instituto Tecnológico de la Información y las Comunicaciones Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
ITE - Instituto Tecnológico de la Energía Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
IBV - Instituto de Biomecánica Vocal de la Junta Directiva 08/10/2019 Privada
ITENE - Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística Vocal de la Junta Directiva 08/10/2019 Privada
AINIA - Instituto Tecnológico de la Alimentación Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
AIMPLAS - Instituto Tecnológico del Plástico Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
AIJU - Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
AIDIMME - Instituto Tecnológico Metalmecánico Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada
ITC - Instituto Tecnológico de Cerámica Vocal del Consell Rector 08/10/2019 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 24/10/2023 Per compte d'altri Universidad Miguel Hernández d’Elx

Presentada el 27/01/2020 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 27/01/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
16/02/2023 12:30Reunión presentación TRL+TRL Plus, SL
03/05/2023 09:30Reunión con IMPORTACOIMPORTACO, S.A.
03/05/2023 09:30Reunión con la Empresa IMPORTACOIMPORTACO, S.A.

Curriculum vitae

cargando datos