alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Pilar Ezpeleta Piorno

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Universitats
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • dguniversitats@gva.es
 • 961 970 126

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Universitats exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983 i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de formulació, execució i seguiment de la política universitària i de formació superior; regulació i gestió administrativa de les competències de la Generalitat relatives a universitats, centres, estructures i ensenyaments universitaris; foment i desenvolupament del Sistema Universitari Valencià, i impuls de la seua qualitat, competitivitat i internacionalització; promoció de l'accés als estudis superiors; mapa de titulacions del Sistema Universitari Valencià; proposta del model de finançament universitari i de les taxes acadèmiques universitàries i d'estudis superiors; avaluació i prospectiva; i ensenyaments artístics superiors.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General d'Universitats Llista completa d'obsequis

28/11/2019

Grup de treball d'Ensenyaments Artístics

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.904,30 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.014,72 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Universitats Llista completa d'obsequis

22/12/2020

Llibre "Innovadores i Oblidades" en l'art i el disseny rus d'avantguarda.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola d'Art i Superior de Disseny de València

Destinatari de l'obsequi: PILAR EZPELETA PIORNO

Destinació: Despatx Directora General d'Universitats

27/02/2020

Tassa desdejuni

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Catòlica de València

Destinatari de l'obsequi: PILAR EZPELETA PIORNO

Destinació: Despatx Directora General d'Universitats

20/02/2020

Llibre Escola Superior d'Art Dramàtic de València 25 anys de renovació teatral

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Superior d'Art Dramàtic de València

Destinatari de l'obsequi: PILAR EZPELETA PIORNO

Destinació: Despatx Directora General d'Universitats

20/02/2020

Llibre Premi de teatre breu nous temps

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Superior d'Art Dramàtic de València

Destinatari de l'obsequi: PILAR EZPELETA PIORNO

Destinació: Despatx Directora General d'Universitats

20/02/2020

Llibre Colecció teatre segle XXI

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Superior d'Art Dramàtic de València

Destinatari de l'obsequi: PILAR EZPELETA PIORNO

Destinació: Despatx Directora General d'Universitats

13/02/2020

Llibre Revoluciona la teua vida de Juan Planes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Destapa el teu potencial

Destinatari de l'obsequi: PILAR EZPELETA PIORNO

Destinació: Despatx Directora General d'Universitats

13/02/2020

Llibre Revoluciona la teua vida - Estratègies per a ser feliç de Juan Planes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Destapa el teu potencial

Destinatari de l'obsequi: PILAR EZPELETA PIORNO

Destinació: Despatx Directora General d'Universitats

16/01/2020

Llibre 20 anys IRP Institut de Restauració del Patrimonio Institut Universitari d'Investigació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut de Restauració del Patrimonio (UPV)

Destinatari de l'obsequi: PILAR EZPELETA PIORNO

Destinació: Despatx Directora General d'Universitats

29/10/2019

Llibre "Premios ADCV - 2019"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADCV

Destinatari de l'obsequi: PILAR EZPELETA PIORNO

Destinació: Despatx Directora General d'Universitats

29/10/2019

Llibre "Signe nº 6 2019"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EASD Valencia

Destinatari de l'obsequi: PILAR EZPELETA PIORNO

Destinació: Despatx Directora General d'Universitats

29/10/2019

Llibre "La economía del diseño en la Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADCV

Destinatari de l'obsequi: PILAR EZPELETA PIORNO

Destinació: Despatx Directora General d'Universitats

18/09/2019

Llibre "La Facultad de Derecho de Valencia, 1499-1975"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: PILAR EZPELETA PIORNO

Destinació: Despatx Directora General d'Universitats

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
NO
Universitat Jaume I Docència i Investigació Professora Titular d'Universitat 16/03/2010 05/07/2019 SI
Universitat Jaume I Docència i Investigació Directora de Departament 01/11/2012 05/07/2019 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Generalitat Valenciana Direcció general Directora General d'Universitats 06/07/2019 Pública
IVAJ. GVA Consell rector Membre 15/10/2019 Pública
IVIA.GVA Consell rector Membre 09/09/2019 Pública
Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior. GVA Consell Vicepresidenta segona 17/07/2019 Pública
CIVE.GVA Consell Vicepresidenta primera 17/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 109.984,18 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MAPFRE 7.400,00 €
Total: 7.400,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 3.484,06 €
Rendiment del treball 59.269,92 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 160.404,96 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos