alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Vicente Joaquín García Nebot

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general d'Urbanisme
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 31/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. 46018. València
 • garcia_vicneb@gva.es
 • 961 208 545

Agenda

La Direcció General d'Urbanisme exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'urbanisme, planejament, inspecció i disciplina urbanística, i coordinació territorial, foment d'actuacions de planificació urbanística, manteniment i gestió de l'arxiu documental i cartogràfic i de la plataforma urbanística digital i el Sistema d'Informació Urbanística, la inspecció urbanística i la instrucció dels expedients sancionadors i de restauració de la legalitat urbanística excepte aquelles competències que tinga atribuïdes l'Agència de Protecció del Territori, i tramitació d'assumptes que han de sotmetre's a la Comissió Territorial d'Urbanisme, de la qual ostentarà la secretaria permanent.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General d'Urbanisme Llista completa d'obsequis

19/09/2019

50 Aniversari TM Grup Inmobiliari amb l'assistència del Molt Hble. President de la Generalitat

Costs
 • Allotjament
  114,89 €
 • Manutenció
  16,80 €
 • Transport
  132,94 €
 • Total 264,63 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.839,06 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.415,45 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 70.364,93 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General d'Urbanisme Llista completa d'obsequis

20/04/2021

Bolígraf de plàstic amb estoig

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Silla

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

20/04/2021

Motiu torre mora sobretaula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Silla

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

13/01/2021

Botella de vi Enrique Mendoza

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament l'Alfàs del Pi

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Personal

07/01/2021

Agenda anual

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Personal

21/12/2020

Planta, viver de Maceda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Tragsa

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Personal

15/12/2020

Caixa raïm Vinalopó

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Novelda

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Personal

03/06/2020

Llibre Nou règim urbanístic de la Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jorge Hervás Más

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

18/12/2019

Planta arbocer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSATEC

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Personal

19/11/2019

Llibre Castielfabib y su patrimonio histórico-artístico

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Castielfabib

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

19/11/2019

Llibre Arquitectura preindustrial del Rincón de Ademuz. Homo Faber

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntaments Comarca Racó d'Ademús

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

19/11/2019

Llibre Renovar conservando

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntaments Comarca Racó d'Ademús

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

19/11/2019

Llibre Ademuz y su patrimonio histórico-artístico

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ademús

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

08/11/2019

Llibre Manual de Dret Mercantil, Manuel Broseta Pont. Edició especial

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Manuel Broseta

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

16/10/2019

Llibre Informe sobre l'evolució i la situació territorial de la Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ximo Farinós Dasí, Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

27/09/2019

Bloc de notes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta d'Extremadura

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

27/09/2019

Bólígraf automàtic de plàstic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta d'Extremadura

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

27/09/2019

Llibre Institucions de Dret Urbanístic i Ambiental de la Comunitat Valenciana. LOTUP

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Serrano$Asociados, urbanistes

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

27/09/2019

Libre Llei d'Ordenació Territorial i Urbanística Sostenible d'Extremadura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta d'Extremadura

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

27/09/2019

Llibre de la participació del projecte de Llei d'Ordenació Territorial i Urbanística Sostenible d'Extremadura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta d'Extremadura

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

19/09/2019

Llibre Cap a una nova intel·ligència territorial a la Comunitat Valencina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ximo Farinós Dasí, Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

19/09/2019

Llibre Aspectes jurídics de l'ordenació del territori a la Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ximo Farinós Dasí, Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: VICENTE JOAQUIN GARCIA NEBOT

Destinació: Despatx director general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ADVOCAT URBANISME I DRET ADMINISTRATIU TITULAR 04/05/1992 31/08/2019 ADVOCAT NO EXERCIENT NO
VICENTE J.GARCIA NEBOT ABOGADOS, S.L. ASSESSORAMENT JURIDIC CONSELLER-GERENT 01/01/2009 31/07/2019 EMPRESSA INACTIVA DES DE 30 DE SETEMBRE DE 2019 NO
AXIOMA CONSULTING E INGENIERIA, S.L. ASSESSORAMENT TÈCNIC I JURÍDIC A PARTICULARS, EMPRESSES I ADMINISTRACIONS CONSELLER-PRESIDENT 13/01/2012 02/08/2019 SOCIETAT EN LIQUIDACIÓ DES DEL 2 DE AGOST DE 2019 NO
FUNDACION FORMACION Y DESARROLLO URBANISTICO DIFUSIÓN DEL uRBANISMO Y LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VICE-PRESIDENTE 01/01/2006 31/08/2019 31/08/2019 NO
PROGRAMAS DE GESTION Y ORDENACION URBANA SL ASSESORAMENT E INVERSSIÓ INMOBILIARIA-INACTIVA DESDE 30/09/2019 ADMINISTRADOR SOLIDARI 23/03/2005 31/07/2019 INACTIVA DESDE 30/09/2019 NO
Els Sis Quarts Inversions SL URBANITZAR I PROMOURE CONSTRUCCIÓ D'IMOBLES Administrador Solidario 31/01/2007 31/07/2019 NO
Pai Del Sector 2. De S. J. De Moro Ute Ley 18 N. 1 - Sant Joan de Moró Urbanització del Sector 2. DEL PGOU de Sant Joan de Moró GERENT 23/02/2005 31/08/2019 INACTIVA NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOVILITAT GESTIO DE LA POLITICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOVILITAT DIRECTOR GENERAL D'URBANISME 26/07/2019 Pública
COMISIÓ INFORMATIVA D'URBANISME DE CASTELLÓ Informe dels assumptes que van posteriorment a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló President 26/07/2019 Pública
COMISIÓ INFORMATIVA D'URBANISME DE ALACANT Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'urbanisme d'Alacant President 26/07/2019 Pública
COMISSIO INFORMATIVA D'URBANISME DE VALÈNCIA Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de València President 26/07/2019 Pública
COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE CASTELLÓ APROVACIÓ D'ACTES URBANISTICS PER ALS QUE ES COMPETENT PRESIDENT 26/07/2019 Pública
COMISIÓ TERRITORIAL D'URBANISME D'ALACANT APROVACIÓ DEL ACTES ADMINISTRATIUS PER ALS QUE ES COMPETENT PRESIDENT 26/07/2019 Pública
COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE VALENCIA APROVACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS DE LA SEUA COMPETENCIA PRESIDENT 26/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL MEMBRE DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA VOCAL 06/09/2019 Pública
CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR I ADMINISTRAIÓ PÚBLICA COMISIÓ D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL TITULAR 23/09/2019 Pública
OBSERVATORI DE L'HABITATGE VOCAL 26/07/2019 Pública
COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIÓ DEL PUNT D'ACCELERACIÓ DE LA INVERSIÓ VOCAL 06/11/2019 Pública
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL SUPLENT 06/11/2019 Pública
PARQUE EMPRESARIAL DE SAGUNTO S.L. DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL DE L'AREA INDUSTRIAL DE SAGUNT CONSELLER DELEGAT 17/10/2019 Pública
SOCIETAT PLA CABANYAL-CANYAMELAR S.A. DESENVOLUPAMENTE DE L'ÀREA CABANYAL-CANYAMELAR VOCAL 10/12/2019 Pública
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE POLITIQUES PEL CANVI CLIMÀTIC 26/07/2019 Pública
COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI c/HISTORIADOR BERNARDO MUNDINA 11, D'ONDA (CASTELLÓ) COMUNITAT DE PROPIETARIS PRESIDENT 19/12/2019 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 16 Altres immobles urbans Castellón/Castelló Espanya 63.529,54 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 39.841,60 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 37.616,27 €
Nua propietat 16 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 26.473,21 €
Ple domini 16 Altres immobles urbans Castellón/Castelló Espanya 14.812,86 €
Ple domini 50 Locals Castellón/Castelló Espanya 10.606,26 €
Ple domini 50 Garatge Castellón/Castelló Espanya 3.205,63 €
Ple domini 50 Garatge Castellón/Castelló Espanya 3.205,63 €
Béns i drets afectats activitats empresarials i professionals.
Descripció Import
750 acciones en AXIOMA CONSULTING E INGENIERIA S.L. en liquidación 3.750,00 €
Acciones en PROGRAMAS DE GESTION Y ORDENACION URBANA S.L. inactiva 54.101,96 €
Acciones en VICENTE J. GARCIA NEBOT ABOGADOS.S.L. inactiva 49.968,00 €
50 acciones en MERCADOTECNIA ORIENTADA A LA EXPORTACIÓN Y ASESORAMIENTO LEGAL.S.L. 751,26 €
Total: 108.571,22 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 5.170,73 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 167.821,26 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 15.325,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
SEAT IBIZA 5.150,00 €
Total: 5.150,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 39.201,46 €
Rendiment del treball 26.774,07 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 4,54 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos