FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Rosa Pardo Marín

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Directora general de Política Territorial i Paisatge
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • territori.paisatge@gva.es
 • 961 208 063
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 07/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 47.425,56 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 73,08 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 17,56 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 10,61 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 142,73 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 230,72 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 149,08 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 13,28 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 182,44 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 22,50 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 3,78 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 3.504,34 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 15,56 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 168,51 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 35,47 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 51,20 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 199,73 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 15,60 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
KUTXABANK 523,90 €
Total: 523,90 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Renault KADJAR 17.205,00 €
Aquarel·la Julio Visconti (heretat, valor aproximat) 3.000,00 €
Total: 20.205,00 €

Presentada el 20/02/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 47.425,56 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 73,08 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 17,56 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 10,61 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 142,73 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 230,72 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 149,08 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 13,28 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 182,44 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 22,50 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 3,78 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 3.504,34 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 15,56 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 168,51 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 35,47 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 51,20 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 199,73 €
Ple domini 50 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 15,60 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
KUTXABANK 814,12 €
Total: 814,12 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Renault KADJAR 17.205,00 €
Aquarel·la Julio Visconti (heretat, valor aproximat) 3.000,00 €
Total: 20.205,00 €

Presentada el 26/06/2020 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 47.425,56 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
KUTXABANK 814,12 €
Total: 814,12 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Renault KADJAR 17.205,00 €
Aquarel·la Julio Visconti (heretat, valor aproximat) 3.000,00 €
Total: 20.205,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 15/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 103,61 €
Rendiment del treball 57.035,36 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 16/12/2022
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 131,97 €
Rendiment del treball 54.984,54 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 30/06/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,20 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,62 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 32,92 €
Rendiment del treball 53.935,92 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 20/05/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) Vocal 29/04/2020 Pública
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Vocal Titular 06/11/2019 Pública
Comissió Permanet d'Inversions del Punt d'Aceleració i Mobilitat Vocal 06/11/2019 Pública
Comissió d'avaluació ambiental Vocal 17/07/2019 Pública
Comissió de coordinació de politíques de canvi climàtic CV Vocal 17/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 29/11/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana Vocal Titular 06/11/2019 Pública
Comissió Permanet d'Inversions del Punt d'Aceleració i Mobilitat Vocal 06/11/2019 Pública
Comissió d'avaluació ambiental Vocal 17/07/2019 Pública
Comissió de coordinació de politíques de canvi climàtic CV Vocal 17/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 25/09/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Societat d'infrastructures i seveis de telecomunicacions i certificació S.A.U (ISTEC) Administració Membre 17/07/2019 Pública
Comissió d'avaluació ambiental Administració Vocal 17/07/2019 Pública
Comissió de coordinació de politíques de canvi climàtic CV Administracio Vocal 17/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 14/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 14/09/2023 Per compte d'altri Ajuntament de Godella

Presentada el 25/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos