alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Celsa Monrós Barahona

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general del Canvi Climàtic
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 07/08/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • monros_cel@gva.es
 • 961 248 490

Agenda

Agenda juny

La Direcció General del Canvi Climàtic exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de canvi climàtic i desenvolupament de l'Agenda 2030 amb la necessària col·laboració amb Presidència i la conselleria competent en matèria de cooperació internacional en les respectives atribucions; en particular les activitats d'investigació sobre el canvi climàtic i de l'observació del sistema climàtic, les avaluacions relatives als impactes, la vulnerabilitat i l'adaptació al canvi climàtic, la integració de l'adaptació al canvi climàtic en la planificació de les polítiques sectorials, la coordinació dels plans i programes que es desenvolupen en relació amb les mesures i estratègies d'adaptació al canvi climàtic, l'anàlisi i la promoció de polítiques i mesures de mitigació per a combatre les causes del canvi climàtic, així com executar els plans i programes que es desenvolupen en relació amb les esmentades mesures de mitigació, i l'anàlisi i la promoció de mesures per a afavorir el desenvolupament i la gestió sostenible dels embornals de carboni.

El desenvolupament d'aquestes competències per la direcció general comprén el desenvolupament de les funcions següents:

a) La coordinació de polítiques de canvi climàtic consistent a vetlar pel compliment de la Declaració d'Emergència Climàtica, aprovada pel Consell el 6 de setembre de 2019, realitzant el seguiment dels punts acordats en la mateixa declaració i donant suport a aquells departaments amb competències per a l'execució d'aquests punts, les activitats de coordinació, seguiment i avaluació de la posada en marxa de l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic, donant visibilitat a les actuacions realitzades pels diferents departaments i observant l'evolució dels indicadors i les mesures acordades. D'altra banda, serà garant de la coordinació i impuls de legislació, plans i programes que es desenvolupen pel que fa a les mesures i estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic i la coordinació amb altres administracions per a alinear estratègies i accions encaminades a la lluita contra el canvi climàtic i la promoció de mesures per a afavorir el desenvolupament i la gestió sostenible d'aquestes mesures inclosa l'educació ambiental en aquesta matèria, com són el suport a municipis valencians en el desenvolupament dels seus plans d'Adaptació de Clima i Energia, o alinear les polítiques i estratègies autonòmiques amb el Pla nacional integrat d'energia i clima o el Pla nacional d'adaptació al canvi climàtic, i la regulació que els desenvolupe.

b) El desenvolupament progressiu de les noves competències de la Generalitat Valenciana, en matèria de comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, certificació dels professionals que els utilitzen, requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats. c) El desenvolupament, seguiment i compliment de l'Agenda 2030 a la Comunitat Valenciana. 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General del Canvi Climàtic Llista completa d'obsequis

03/03/2020 - 05/03/2020

Conferència de Regions Marítimes Perifèriques (regions en el cor de l'acord verd europeu)

Costs
 • Allotjament
  350,00 €
 • Manutenció
  150,00 €
 • Transport
  500,00 €
 • Total 1.000,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General del Canvi Climàtic Llista completa d'obsequis

28/01/2020

Borsa amb material promocional. Programa LIFE/FEDER

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EPSAR

Destinatari de l'obsequi: CELSA MONROS BARAHONA

Destinació: Directora

18/12/2019

Cistella de vímet amb productes ecològics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval cultiu ecològic

Destinatari de l'obsequi: CELSA MONROS BARAHONA

Destinació: A disposició de la Direcció General de Canvi Climàtic

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
EIT CLIMATE-KIC SL innovació i empreniment en canvi climàtic Directora d'Educació de EIT Climate-KIC Spain 01/02/2016 06/08/2019 excedència forçosa NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 75 Vivendes Valencia/València Espanya 264.000,00 €
Ple domini 75 Garatge Valencia/València Espanya 6.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 22.743,10 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 9.499,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 14.590,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 571,71 €
Rendiment del treball 46.637,36 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos