alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Celsa Monrós Barahona

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general del Canvi Climàtic
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 07/08/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • monros_cel@gva.es
 • 961 248 490
Agenda gen-feb
30 31 1 2 3 4 5

La Direcció General del Canvi Climàtic exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de canvi climàtic i desenvolupament de l'Agenda 2030 amb la necessària col·laboració amb Presidència i la conselleria competent en matèria de cooperació internacional en les respectives atribucions; en particular les activitats d'investigació sobre el canvi climàtic i de l'observació del sistema climàtic, les avaluacions relatives als impactes, la vulnerabilitat i l'adaptació al canvi climàtic, la integració de l'adaptació al canvi climàtic en la planificació de les polítiques sectorials, la coordinació dels plans i programes que es desenvolupen en relació amb les mesures i estratègies d'adaptació al canvi climàtic, l'anàlisi i la promoció de polítiques i mesures de mitigació per a combatre les causes del canvi climàtic, així com executar els plans i programes que es desenvolupen en relació amb les esmentades mesures de mitigació, i l'anàlisi i la promoció de mesures per a afavorir el desenvolupament i la gestió sostenible dels embornals de carboni.

El desenvolupament d'aquestes competències per la direcció general comprén el desenvolupament de les funcions següents:

a) La coordinació de polítiques de canvi climàtic consistent a vetlar pel compliment de la Declaració d'Emergència Climàtica, aprovada pel Consell el 6 de setembre de 2019, realitzant el seguiment dels punts acordats en la mateixa declaració i donant suport a aquells departaments amb competències per a l'execució d'aquests punts, les activitats de coordinació, seguiment i avaluació de la posada en marxa de l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic, donant visibilitat a les actuacions realitzades pels diferents departaments i observant l'evolució dels indicadors i les mesures acordades. D'altra banda, serà garant de la coordinació i impuls de legislació, plans i programes que es desenvolupen pel que fa a les mesures i estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic i la coordinació amb altres administracions per a alinear estratègies i accions encaminades a la lluita contra el canvi climàtic i la promoció de mesures per a afavorir el desenvolupament i la gestió sostenible d'aquestes mesures inclosa l'educació ambiental en aquesta matèria, com són el suport a municipis valencians en el desenvolupament dels seus plans d'Adaptació de Clima i Energia, o alinear les polítiques i estratègies autonòmiques amb el Pla nacional integrat d'energia i clima o el Pla nacional d'adaptació al canvi climàtic, i la regulació que els desenvolupe.

b) El desenvolupament progressiu de les noves competències de la Generalitat Valenciana, en matèria de comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, certificació dels professionals que els utilitzen, requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats. c) El desenvolupament, seguiment i compliment de l'Agenda 2030 a la Comunitat Valenciana. 

Fuente: Funciones

Directora General del Canvi Climàtic Llista completa d'obsequis

14/06/2022 - 15/06/2022

Jornada “Conservació de la Naturalesa des de les Comunitats Autònomes. La UICN com a nexe d'unió”

Costs
 • Manutenció
  100,00 €
 • Transport
  493,35 €
 • Total 593,35 €
15/03/2022 - 17/03/2022

Consell de ministres de medi ambient

Costs
 • Allotjament
  158,00 €
 • Transport
  114,00 €
 • Total 272,00 €
07/11/2021 - 09/11/2021

Assistència COP-26

Costs
 • Allotjament
  1.504,00 €
 • Manutenció
  34,45 €
 • Transport
  176,00 €
 • Total 1.714,45 €
03/03/2020 - 05/03/2020

Conferència de Regions Marítimes Perifèriques (regions en el cor de l'acord verd europeu)

Costs
 • Allotjament
  350,00 €
 • Manutenció
  150,00 €
 • Transport
  500,00 €
 • Total 1.000,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General del Canvi Climàtic Llista completa d'obsequis

21/12/2022

Estoig contenint una botella de vi, botella de mistela i botella de cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: PROAVA

Destinatari de l'obsequi: CELSA MONROS BARAHONA

Destinació: A dispocició de la Direcció General de Canvi Climàtic

15/12/2022

Flor de Pascua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació professional de flors i plantes Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: CELSA MONROS BARAHONA

Destinació: Despatx Directora General

28/01/2020

Borsa amb material promocional. Programa LIFE/FEDER

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EPSAR

Destinatari de l'obsequi: CELSA MONROS BARAHONA

Destinació: Directora

18/12/2019

Cistella de vímet amb productes ecològics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval cultiu ecològic

Destinatari de l'obsequi: CELSA MONROS BARAHONA

Destinació: A disposició de la Direcció General de Canvi Climàtic

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.312,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.312,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 75 Vivendes Valencia/València Espanya 264.000,00 €
Ple domini 75 Garatge Valencia/València Espanya 6.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 22.743,10 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 9.499,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 14.590,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 628,58 €
Rendiment del treball 54.984,54 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
EIT CLIMATE-KIC SL innovació i empreniment en canvi climàtic Directora d'Educació de EIT Climate-KIC Spain 01/02/2016 06/08/2019 excedència forçosa NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic Coordinació i seguiment de polítiques climàtiques Vicepresidenta 07/08/2019 Pública
CEAM - Centre d'Estudis Ambientals de la Mediterrània Investigació Membre del Patronat 07/07/2019 Pública
VAERSA empresa pública de la Generalitat Valenciana per a la realització de qualsevol tipus de servicis relacionats amb la gestió mediambiental Vocal del Consell d'Administració 17/12/2019 Pública
Mercantil Reciclatge de Residus la Marina Alta SA Gestió de residus membre del Consell d'Administació 17/12/2019 Pública
Consell Assessor i de Participació Medi Ambiental assessorar en polítiques mediambientals de la Generalitat Vocal del Consell 07/08/2019 Pública
Comité de Seguiment de Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana Seguiment polítiques de PDR a la C. Valenciana Membre del Comité 07/08/2019 Pública
Mesa de Mobilitat Elèctrica Seguiment de posada en marxa de mesures membres 23/12/2019 Pública
IVAJ- Institut Valencià de la Joventut Polítiques de Joventut Membre de Consell Rector 28/10/2019 28/10/2020 Pública
Consell de Participació Ciutadana Foment de la participació ciutadana i dels pressupostos participatius Membre del Consell 14/07/2020 Pública
Comissió de Coordinació del Programa de Prevenció i Atenció dels Problemes de Salut derivats de les Temperatures Extremes en la Comunitat Valenciana Activació de protocols i seguiment d'indicadors Membre de la Comissió 07/08/2019 Pública
Comissió Interdepartamental de la Joventut de la Generalitat Seguiment i foment de polítiques dirigides a la joventut Vocal de la Comissió 19/05/2020 Pública
Consell Valencià de l'empreniment Foment de l'empreniment Suplent del Consell 05/12/2019 Pública
Comissió Permanent d'Inversions del Punt d'Acceleració de la Inversió Acceleració de la Inversió Suplent 07/11/2019 Pública
Institut Cartogràfic Valencià Realitzar tota la cartografia pública de la Generalitat i posar-la a disposició de la ciutadania Suplent del Consell Rector 29/07/2020 Pública
Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana Seguiment, assessorament i foment de la mobilitat Membre 07/08/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
14/07/2022 09:30Anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición EcológicaAsociacion de Propietarios de Espacios Comerciales
14/07/2022 09:30Anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición EcológicaAsociacion de Propietarios de Espacios Comerciales
19/07/2022 11:00Asociación Valenciana de Instaladores y Mantenedores de Climatización y FríoFEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA
19/07/2022 11:00Asociación Valenciana de Instaladores y Mantenedores de Climatización y FríoFEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA
09/09/2022 11:30Reunión Representantes de Cruz Roja CVCRUZ ROJA
21/10/2022 01:00Reunió representants de FaerchAntonio Delgado Espinós
26/10/2022 09:30BiogàsWaga Energy España SL
04/11/2022 09:00BiogásSOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.
SOLUCIONES INDUSTRIALES Y TRATAMIENTOS AMBIENTALES S.L.
BIOVIC CONSULTING
04/11/2022 10:30Adaptació a Municipis Contra el Canvi ClimàticFUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y ESTUDIOS COMERCIALES DE VALENCIAPORT
08/11/2022 09:30Presentación Fundación AsfplantFundació Asfplant
18/11/2022 11:00Reunión con FCC. AqualiaFCC AQUALIA SA
05/12/2022 10:00Ruta valenciana del biogásSOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.
02/10/2022 10:30Ley de cambio climático y Transición EcológicaIMPORTACO, S.A.
10/12/2022 12:00Ruta valenciana del biogásNATURGY NUEVAS ENERGIAS S.L.U.
11/01/2023 09:30Ruta Valenciana del BiogásPREZERO ESPAÑA, S.A.
18/01/2023 01:30Projecte fotovoltaic a l'abocador d'OntinyentENERGY INVESTMENT AND CONSULTANCY, S.L.
18/01/2023 12:00Gases Renovables Association of Energy Engineers Spain Chapter
24/01/2023 09:00Gemidan EcologiNARCIS MARGALL VON HEGYESHALMY
24/01/2023 09:00Gemidan EcologiNARCIS MARGALL VON HEGYESHALMY

Curriculum vitae

cargando datos