alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Joan Piquer Huerga

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Qualitat i Educació Ambiental
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • piquer_joa@gva.es
 • 961 208 552

Agenda

La Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de qualitat i educació ambiental, prevenció i control integral de la contaminació – en particular, dels residus, els sòls contaminats, la contaminació atmosfèrica i acústica -, l'impacte ambiental, incloent-hi els sistemes indicadors i les avaluacions ambientals, la qualitat de l'aire i protecció del medi ambient atmosfèric, la intervenció administrativa ambiental, la inspecció mediambiental i la mitigació i adaptació al canvi climàtic.


S'adscriu a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental el Centre d'Informació i Documentació Ambiental (CIDAM) unitat administrativa les funcions de la qual estan regulades pel Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell, pel qual es regula l'exercici del dret d'accés a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient de la Comunitat Valenciana.


El nivell administratiu de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental es desenvoluparà mitjançant ordre en aquelles unitats administratives que es consideren oportunes segons el que s'ha fixat en l'article 120.2 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. El desenvolupament d'aquestes competències per la direcció general comprén el desenvolupament de les funcions següents:


a) Prevenció i control integrat de la contaminació, consistent en la tramitació d'expedients d'autoritzacions ambientals integrades i la gestió del registre d'emissions i fonts contaminants (PRTR), i en general totes les funcions que li siguen encomanades en relació amb les anteriors, així com la col·laboració amb altres centres directius per al desenvolupament de les funcions de la seua competència segons se li encomane.


b) Residus, consistent en el règim d'autorització o inscripció de les operacions de producció o gestió de residus; la tramitació d'expedients de trasllats de residus; la tramitació d'expedients relatius a la normativa de sòls contaminats i restauració ambiental d'espais degradats; el règim d'utilització de residus inerts adequats, les actuacions d'execució, seguiment i impuls dels plans zonals de residus i la seua planificació territorial incloses les accions de sensibilització i foment dels plans zonals, així com la coordinació dels organismes encarregats de la seua execució, i en general totes les funcions que li siguen encomanades en relació amb les anteriors.


c) Inspecció mediambiental, consistent en la inspecció, la vigilància i el control del compliment de les matèries pròpies de la direcció general, en particular la proposta del pla i el programa anual d'inspecció en matèria de qualitat ambiental; la instrucció i tramitació d'expedients sancionadors i, quan siga procedent, de responsabilitat mediambiental en les matèries competència de la direcció general; la tramitació dels recursos contra els actes dictats en l'exercici d'aquestes funcions; la formació i informació en matèria sancionadora, en particular a agents de l'autoritat i altres administracions públiques, i en general totes les funcions que li siguen encomanades en relació amb les anteriors.


d) La protecció de l'atmosfera, consistent en l'explotació i gestió del sistema de vigilància i control de la qualitat de l'aire; les actuacions relatives al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle; les actuacions relatives a les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera; la proposta d'actuacions en matèria de contaminació acústica; la tramitació de la concessió de l'etiqueta ecològica europea; la tramitació de les certificacions de les convalidacions per inversions mediambientals; la gestió del registre de centres segons el Reglament relatiu al sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS); la gestió del registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental, i en general totes les funcions que li siguen encomanades en relació amb les anteriors.


e) Prevenció, reutilització, foment del reciclatge i gestió circular de recursos consistent a establir el règim de les actuacions de prevenció i minimització de residus, les autoritzacions administratives de reutilització i preparació per a la reutilització de residus, les autoritzacions administratives de reutilització de residus per a convertir-los en recursos, la gestió de llots de depuració i material bioestabilitzat quan tenen la consideració de residu, així com l'educació ambiental en l'àmbit de les competències de la Direcció General de Qualitat.


f) Avaluació d'impacte ambiental, consistent en la tramitació de les avaluacions d'impacte ambiental de projectes públics i privats.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de Qualitat i Educació Ambiental Llista completa d'obsequis

02/06/2021

Reunió Direcció General Qualitat Ministeri Transició Ecològica

Costs
 • Transport
  140,85 €
 • Total 140,85 €
17/05/2021

Jornada Economía Circular "El momento es ahora" (D.G. Qualitat i Avaluació Ambiental, Ministeri Transició Ecológica Madrid)

Costs
 • Transport
  135,35 €
 • Total 135,35 €
12/05/2021 - 13/05/2021

Jornada "Pla Economía Circular" en Rivas Vacia Madrid (Madrid)

Costs
 • Allotjament
  105,00 €
 • Manutenció
  22,49 €
 • Transport
  126,35 €
 • Total 253,84 €
04/03/2020

Jornada Economía Circular Cuenca (D.G. Economía Circular Junta Castilla La Mancha)

Costs
 • Transport
  71,40 €
 • Total 71,40 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.839,06 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.949,48 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Qualitat i Educació Ambiental Llista completa d'obsequis

30/03/2021

Dos pots de mel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Ayora

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General Qualitat i Educació Ambiental

26/03/2021

Mostres d'oli projecte Bionord

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorcio C1

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Per a la Direccio General de Qualitat i Educació Ambiental

22/12/2020

Caixa tres botellas de vi "Sericis Cepas Viejas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Genia Global energy

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: A disposició de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

18/12/2020

Caixa amb botellas oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial Servicios

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: A disposició de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

16/12/2020

Flor de Pasqua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associa´ció profesional de flos i Plantes Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

15/12/2020

Agenda 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SIGAUS

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: A disposició de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

04/03/2020

Botella d'oli i vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern Castilla La Mancha

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Per a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

20/12/2019

Caixa de torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: A disposició de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

19/12/2019

Caixa amb botella de cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lobby comunicacion

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: A disposició de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

13/12/2019

Caixa amb una botella d'oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial Servicios

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: A la disposició de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

12/12/2019

Flor de Pasqua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Profesional de Flores y Plantas Comunidad Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

12/12/2019

Planter d'Arboç

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: A la disposició de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

06/11/2019

Llibre La Tomatina de Bunyol

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bunyol

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Biblioteca Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

27/09/2019

Bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Levante-emv

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: per a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

18/09/2019

Caixa de café

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació Brasil Medi Ambient

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Per a la Dirección General de Qualitat i Educació Ambiental

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSORCI RESIDUS C1, PLA ZONAL 1 DE LA COMUNITAT VALENCIANA GERENT DEL CONSORCI 02/11/2010 31/01/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSORCI DE RESIDUS C1 VICEPRESIDENT 17/07/2019
CONSORCI DE RESIDUS C3/V1 VOCAL 17/07/2019
CONSORCI DE RESIDUS V3 VICEPRESIDENT 17/07/2019
CONSORCI DE RESIDUS V4 VOCAL 17/07/2019
CONSORCI DE RESIDUS V5 VICEPRESIDENT 17/07/2019
CONSORCI DE RESIDUS A1 VOCAL 17/07/2019
CONSORCI DE RESIDUS A2 VOCAL 17/07/2019
CONSORCI DE RESIDUS A3 VOCAL 17/07/2019
CONSORCI DE RESIDUS A6 VOCAL 17/07/2019
VAERSA VOCAL 17/07/2019
RECICLATGES DE RESIDUS DE LA MARINA ALTA VOCAL 17/07/2019
CONSELL ASSESSOR I DE PARTICIPACIÓ DEL MEDI AMBIENT VOCAL 17/07/2019
COMISIÓ DE SALUD I MEDI AMBIENT DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENT 17/07/2019
COMISIÓ INTERDEPARTAMENTAL ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE VOCAL 17/07/2019
COMISIÓ ANÀLISI AMBIENTAL INTEGRADES PRESIDENT 17/07/2019
COMISIÓ DE COORDINACIÓ DE POLÍTIQUES DE CANVI CLIMÀTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENT 17/07/2019
COMITÉ TÉCNICO, CENTRO DE TECNOLOGIAS LIMPIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MIEMBRO 17/07/2019
COMISIÓN TERRITORIAL DE ANÁLISIS AMBIENTAL INTEGRADO CASTELLÓN PRESIDENT 17/07/2019
COMISIÓN TERRITORIAL DE ANÁLISIS AMBIENTAL INTEGRADO VALENCIA PRESIDENT 17/07/2019
COMISIÓN TERRITORIAL DE ANÁLISIS AMBIENTAL INTEGRADO ALICANTE PRESIDENT 17/07/2019
COMISIÓN DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO HUMANO DE LA COMUNIDAD PRESIDENT 17/07/2019
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE PCB's DE LA COMUNIDAD MIEMBRO 17/07/2019
COMISIÓN DE EXPERTOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL (CIDAM) MIEMBRO 17/07/2019
RED DE AUTORIDADES AMBIENTALES MIEMBRO 17/07/2019
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO NACIONAL MIEMBRO 17/07/2019
CONSEJO NACIONAL DEL CLIMA MIEMBRO 17/07/2019
CONSORCI DE RESIDUS C2 VOCAL 17/07/2019
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE PCB's DE LA CV DESCONTAMINACIÓN PCB's VOCAL 17/07/2019 Pública
RED NACIONAL DE AUTORIDADES AMBIENTALES COORDINACIÓN NACIONAL AUTORIDADES AMBIENTALES VOCAL 17/07/2019 Pública
COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO COORDINACIÓN NACIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO VOCAL 17/07/2019 Pública
CONSEJO NACIONAL DEL CLIMA COORDINACIÓN NACIONAL POLÍTICAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO VOCAL-SUPLENTE 17/07/2019 Pública
COMISIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL CALIDAD AMBIENTAL SECTOR RESIDUOS COORDINACIÓN NACIONAL GESTIÓN RESIDUOS VOCAL 17/07/2019 Pública
COMISIÓN COORDINACIÓN NACIONAL AMBIENTAL CALIDAD DEL AIRE COORDINACIÓN NACIONAL POLÍTICAS PROTECCIÓN CALIDAD DEL AIRE VOCAL 17/07/2019 Pública
COMISIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL IPPC COORDINACIÓN NACIONAL ACTIVIDADES SUJETAS A IPPC VOCAL 17/07/2019 Pública
MESA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA DE LA CV COORDINACIÓ I IMPULS ESTRATÈGIA VALENCIANA A FAVOR DEL VEHICLE ELÈCTRIC VOCAL 17/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 30.979,81 €
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló 38.713,21 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 30.979,81 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 10.261,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA KUTXABANK DE LA CASA CALLE MANUEL CASTELLANOS VALENCIA. PROPIEDAD MITAD JOAN PIQUER, MITAD MI ESPOSA, EMPLEADA PUBLICA, MÉDICO, HOSPITAL DENIA 74.528,50 €
Total: 74.528,50 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
VALENCIA CF. 11 ACCIONS. 742,50 €
Total: 742,50 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
KUTXABANK VIDA Y PENSIONES (SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO POR HIPOTECA VIVIENDA MANUEL CASTELLANOS, VALENCIA) 86.560,18 €
Total: 86.560,18 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.934,06 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2,85 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos