alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Teresa Cháfer Nácher

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Política Agrària Comuna (PAC)
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edf. B4. 46018. València
 • chafer_marnac@gva.es
 • 961 247 277

Agenda

Agenda juny

La Direcció General de Política Agrària Comuna (PAC) exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria de foment i garantia agrària i la Política Agrària Comuna, i R+D+I en el sector agroalimentari i transferència tecnològica.

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, que es regirà per la seua normativa específica, i els centres d'investigació s'adscriuen a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a través de la Direcció General de Política Agrària Comuna (PAC).

El nivell administratiu de la Direcció General de Política Agrària Comuna (PAC) es desenvoluparà mitjançant ordre en aquelles unitats administratives que es consideren oportunes segons el que s'ha fixat en l'article 120.2 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. El desenvolupament d'aquestes competències per la direcció general comprén el desenvolupament de les funcions següents:


a) Els pagaments directes i la sol·licitud única, consistent a programar, dirigir, executar i controlar els procediments necessaris per a la gestió de les ajudes comunitàries o nacionals, cofinançades amb fons comunitaris, tant del primer com del segon pilar de la PAC, dirigides a titulars d'explotacions agràries i l'objectiu de les quals siga donar suport a una renda viable dels productors, especialment dones i joves, i promoure la resiliència de les explotacions agrícoles; promoure una activitat i un desenvolupament agrari i rural sostenible econòmicament, socialment i mediambientalment, contribuint a una gestió més eficient dels recursos naturals i la potenciació dels serveis ecosistèmics en qualsevol zona del territori rural; mantindre actualitzades les bases de dades necessàries per a la tramitació de les ajudes PAC; emetre informes i estadístiques en relació amb els pagaments directes de la PAC i ajudes a superfícies per al desenvolupament rural a la Comunitat Valenciana; participar i coordinar grups de treball sobre orientació i desenvolupament de la PAC.


b) Control i suport tècnic, consistent a programar, dirigir i executar els plans de control necessaris per a l'aplicació de la PAC a la Comunitat Valenciana, posant especial èmfasi en l'aplicació del coneixement, la tecnologia i la digitalització necessària per a millorar i ser més eficients en la prestació dels serveis, inclosa la coordinació de les tècniques de monitoratge requerides pels plans de control anteriors. També li corresponen les funcions d'aplicació de les mesures d'intervenció en els mercats derivada de la política agrària comuna; suport tècnic a l'aplicació dels diferents programes sectorials de l'Organització Comuna de Mercats Agraris (OCMA), els sistemes d'informació geogràfica relacionats amb les funcions relatives a la política agrària comuna i competitivitat, el registre vitícola, el SIGPAC, així com el de nous registres que siguen necessaris per a l'aplicació de la PAC.


c) Indústries agroalimentàries i concentració de l'oferta, consistent a donar suport a la gestió tècnica, documental i tramitació d'ajudes de les activitats de transformació i industrialització de les petites i grans empreses, cooperatives i organitzacions de productors agroalimentaris; la programació, desplegament i aplicació de les mesures i les polítiques sectorials actives relacionades amb l'organització, foment i millora de la diferenciació i competitivitat de les indústries agràries i alimentàries fent més èmfasi en l'aplicació del coneixement innovador, la tecnologia i la digitalització; la concentració de l'oferta i la millora de l'orientació al mercat, i l'organització amb finalitats econòmiques dels productors agraris, foment de l'associacionisme mitjançant la concentració, seguiment i control de les agrupacions, organitzacions de productors i altres operadors sectorials associatius; promoure mesures d'eficiència i innovació en la cadena alimentària, mesures de crisis de mercats, relacions interprofessionals, aprofitament alimentari, la gestió de les ajudes comunitàries, nacionals i autonòmiques relatives a aquestes matèries; l'ordenació, funcionament i control administratiu del Registre d'Establiments Alimentaris (REA), així com el Registre d'Embotelladors i el Registre d'Etiquetatge d'Empreses Vitivinícoles, i gestionar i custodiar el Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana, desenvolupant les actuacions que procedisquen en matèria de qualificació, promoció i ordenació de les mateixes societats.


d) La gestió agrària sostenible, consistent a gestionar les mesures de foment previstes en la reglamentació comunitària tendent a la utilització sostenible de la superfície agrària, així com les destinades a pal·liar la problemàtica de l'agricultura en les zones de muntanya desfavorides, i elaborar informes de seguiment sobre l'aplicació de les mesures que se li encomanen i les propostes de millora per a incrementar la seua eficàcia. També coordinarà el manteniment i suport tècnic i normatiu del registre de titulars d'efectius productius agrícoles, en particular, el Registre d'Explotacions de Productors Agraris, amb funcionalitats que faciliten l'expansió de l'administració electrònica i la digitalització del món rural.


e) La transferència de tecnologia, consistent en la detecció i actuació sobre els problemes que afecten les produccions agràries, l'experimentació i adaptació de les innovacions en les tècniques de producció agropecuària, la introducció i l'assaig de nous materials vegetals, el suport a la investigació agrària, la transferència de tecnologia als sectors productius agraris, l'assessorament i l'assistència tècnica als agricultors i ramaders, la divulgació de la informació sobre els avanços tecnològics, l'estudi dels cultius adaptat a les característiques de cada comarca, l'estudi dels microclimes per a adaptar els cultius a aquests, l'estudi de l'impacte del canvi climàtic en els cultius actuals, el desenvolupament i la implantació de noves tecnologies, la formació contínua a través de l'organització de cursos, conferències i demostracions. Les estacions experimentals i instituts tecnològics en allò que estiga relacionat amb les seues competències.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.291,14 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.401,56 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Política Agrària Comuna (PAC) Llista completa d'obsequis

09/06/2021

Una caixa amb dues botelles de vi i una botella d'oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Llevant

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: Directora General Política Agrària Comuna

23/12/2020

Assortit de torró.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comite Agricultura ECO.COM.VAL

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: María Teresa Cháfer Nácher

21/12/2020

Plançó de surera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: María Teresa Cháfer Nácher

18/12/2020

Assortit d'especialitats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Surinver Hortofrutícola

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: María Teresa Cháfer Nácher

18/12/2020

Caixa botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas Bocopa

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: Direcció General de Política Agrària Comuna

17/12/2020

Dues botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Baronia de Turis Coop. V.

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: María Teresa Cháfer Nácher

17/12/2020

Caixa amb tres botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coarval COOP.V.

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: María Teresa Cháfer Nácher

26/11/2020

Paella i lot d'ingredients de preparació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bollo Internacional

Destinatari de l'obsequi: MARÍA TERESA CHÁFER NÁCHER

Destinació: María Teresa Cháfer Nácher

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat Politècnica de Valencia Formació Profesora titular de Universitat 01/10/2000 07/07/2015 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL VALENCIÀ DE LA INNOVACIÓ VOCAL 02/11/2015
CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS VICEPRESIDENTA
CONSEJO ASESOR DE LA AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA VOCAL
COMITÉ VALENCIANO DE CONTROL DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE VOCAL
COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA CV VICEPRESIDENTA
PLENO Y COMISIÓN EJECUTIVA DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA CV VICEPRESIDENTA
AINIA - Instituto Tecnológico de la Industria Agroalimentaria VOCAL
COMISIÓN DE COOPERATIVISMO AGRARIO VALENCIANO VOCAL
ALTO CONSEJO CONSULTIVO DE LA CV VOCAL
VAERSA RESIDUS VOCAL DEL CONSELL D'AMINISTRACIÓ 17/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 32.903,74 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 52.678,45 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.419,38 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 1.250,61 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 117.196,73 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 6.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 1.323,93 €
Rendiment del treball 58.717,49 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 57,41 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos