FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • David Torres García

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director general de Desenvolupament Rural
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edif. B4. 46018. València
 • torres_davgar@gva.es
 • 961 247 316
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Desenvolupament Rural exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria d'impuls de polítiques de desenvolupament rural; foment de l'agricultura ecològica, de nous models productius i sostenibles, de la competitivitat, de l'eficiència i de l'economia sostenible de la indústria agroalimentària; desenvolupament i implantació de noves àrees de producció i d'augment de valor afegit dels productes agrícoles, ramaders i forestals, i figures de qualitat.

Així mateix s'adscriu a aquesta direcció general les competències i tutela sobre les corporacions de dret públic constituïdes o que es constituïsquen en matèria de figures de qualitat, denominacions d'origen i qualsevol tipus d'organització que es cree i regule en relació amb el sector agroalimentari, així com els consorcis de protecció i foment agrari.

Les oficines comarcals, unitats administratives territorialment desconcentrades d'atenció directa a la ciutadania seran coordinades per la Direcció General de Desenvolupament Rural en la forma que es determine en l'ordre de desenvolupament del present decret, sense perjudici de la dependència funcional d'aquestes dels òrgans directius corresponents a través de les direccions territorials en la forma que es determine en l'ordre de desenvolupament del present decret.

El nivell administratiu de la Direcció General de Desenvolupament Rural es desenvoluparà mitjançant ordre en aquelles unitats administratives que es consideren oportunes segons el que s'ha fixat en l'article 120.2 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. El desenvolupament d'aquestes competències per la direcció general comprén el desenvolupament de les funcions següents:

a) Estratègia territorial rural, consistent en l'execució de l'estratègia territorial rural de la Comunitat Valenciana, realitzant les funcions de gestionar, coordinar i resoldre i controlar les convocatòries d'ajudes en matèria de desenvolupament rural; controlar i aplicar els mecanismes de pagament de les esmentades convocatòries; actuar com a unitat de suport en la col·laboració i concertació amb les diferents administracions en la implantació de l'estratègia de desenvolupament rural de la Comunitat i a la Comissió Interdepartamental per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis Valencians; qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.

b) Promoció de la dona, consistent a facilitar la incorporació de les dones en l'àmbit rural als sectors econòmics i millorar les seues condicions, reconeixent-les professionalment i promocionant la seua evolució dins del sector econòmic i, especialment agrari i agroalimentari; impulsar i difondre actuacions que fomenten una visualització de les dones, fomentar la participació de dones en els àmbits de presa de decisions, ser fòrum de detecció i/o transmissió de necessitats reals de les dones de l'àmbit rural, tractant de buscar vies de solució i/o millora d'aquestes, actuar com a departament de col·laboració amb institucions i agents socials que treballen per la igualtat d'oportunitats de les dones dins de l'àmbit esmentat.

c) Producció ecològica i innovació, consistent a fomentar la producció ecològica i la valorització dels productes ecològics i el seu consum, el desenvolupament de productes ecològics i la promoció d'aquests; gestionar i coordinar amb altres administracions públiques, institucions, associacions o empreses competents en la matèria, programes específics que permeten millorar de manera contínua, coherent i des d'una perspectiva integral la producció ecològica; fomentar la formació en agricultura ecològica a les escoles, universitats, centres de formació professional en coordinació amb els òrgans competents; el desenvolupament de tècniques agroecològiques; la implantació i difusió de mètodes ecològics en la lluita contra plagues i el desenvolupament de productes ecològics en la producció ecològica; la innovació contínua.

d) Figures de qualitat agroalimentària, consistent en la promoció de nous mercats per als productes de qualitat agroalimentaris i els productes ecològics valencians, el desenvolupament d'una cadena alimentària que proporcione aliments sans i de qualitat al consumidor; impulsar i tutelar les figures de qualitat diferenciada, agricultura ecològica i altres marques de qualitat relatives a la producció agroalimentària de la Comunitat Valenciana; impulsar els programes voluntaris de qualitat en la producció; el foment d'empreses agroalimentàries de productes artesanals i diferencials; tramitar la resolució i control de les ajudes a favor de la competitivitat del sector agroalimentari; prestar serveis de millora de la qualitat i la formació d'emprenedors agroalimentaris; desenvolupament de productes agroalimentaris de qualitat agroecològica i el desenvolupament de mercats per a aquests; col·laborar i coordinar amb altres administracions en el foment i la promoció dels productes agroalimentaris, a més del suport a les actuacions de les associacions, fundacions, federacions, i interprofessionals dirigides a aquesta mateixa finalitat.

e) El Control de la qualitat agroalimentària, consistent a elaborar plans d'inspecció en matèria de lluita contra el frau en la producció i comercialització de productes agroalimentaris; el control oficial de les mesures que adopten la indústria i els agents comercials del sector agroalimentari en matèria d'implantació i gestió de qualitat, exclosos els punts de venda directa al consumidor i els agents de la producció primària; el control oficial de qualitat dels productes alimentaris, en les fases de manipulació, transformació, envasament, emmagatzematge i transport, amb destinació al mercat de la Unió Europea; el control oficial de la qualitat en fertilitzants, en les fases de producció, transformació, envasament, emmagatzematge, transport i comercialització majorista i minorista, amb destinació al mercat de la Unió Europea; la gestió dels laboratoris agraris; el control en escorxadors de la classificació de canals en boví i porcí; la instrucció dels expedients sancionadors en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària, així com coordinar aquestes competències amb els plans i programes elaborats per l'òrgan directiu competent en matèria de sanitat vegetal.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 08/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 44.769,87 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.081,30 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 31.305,16 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.382,27 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Kutxabank 668,75 €
kutxabank 542,90 €
kutxabank 304,30 €
Fiare Banca Ètica 0,00 €
Total: 1.515,94 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Participació Capital Social Fiare banca Ètica 262,50 €
Participació Capital Social Cooperativa Som Energia 100,00 €
Total: 362,50 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prèstec hipotecari 57.153,90 €
prèstec hipotecari 25.507,48 €
prèstec personal 4.228,40 €
prèstec personal 4.111,52 €
Total: 91.001,30 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Kutxabank Vida y Pensiones 94.500,00 €
Total: 94.500,00 €

Presentada el 29/07/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 44.769,87 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.081,30 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 31.305,16 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.382,27 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Kutxabank 224,03 €
kutxabank 29,90 €
kutxabank 153,88 €
Fiare Banca Ètica 155,78 €
Total: 563,58 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Participació Capital Social Fiare banca Ètica 262,50 €
Participació Capital Social Cooperativa Som Energia 100,00 €
Total: 362,50 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prèstec hipotecari 65.750,00 €
prèstec hipotecari 30.509,88 €
Total: 96.259,88 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Kutxabank Vida y Pensiones 94.500,00 €
Total: 94.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 4,37 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 127,11 €
Rendiment del treball 57.035,36 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 43.569,65 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,20 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 47.994,73 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 29/07/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 46.507,23 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 29/07/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Corts Valencianes Parlament Diputat Autonòmic 11/06/2015 16/05/2019 NO
Fundació Assemblea ciutadans i ciutadanes del mediterrani Xarxa que promou el diàleg, la proposta i l'acció ciutadana al Mediterrani Director de programes 17/05/2019 05/07/2019 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 02/08/2019

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Institut Valencià d'Investigacions Agràries vicepresidència primera de l’IVIA 17/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 11/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 11/09/2023 Per compte d'altri CERAI

Presentada el 28/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos