alts càrrecs

<< Ves enrere
 • David Torres García

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Desenvolupament Rural
 • Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edif. B4. 46018. València
 • torres_davgar@gva.es
 • 961 247 316

La Direcció General de Desenvolupament Rural exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria d'impuls de polítiques de desenvolupament rural; foment de l'agricultura ecològica, de nous models productius i sostenibles, de la competitivitat, de l'eficiència i de l'economia sostenible de la indústria agroalimentària; desenvolupament i implantació de noves àrees de producció i d'augment de valor afegit dels productes agrícoles, ramaders i forestals, i figures de qualitat.

Així mateix s'adscriu a aquesta direcció general les competències i tutela sobre les corporacions de dret públic constituïdes o que es constituïsquen en matèria de figures de qualitat, denominacions d'origen i qualsevol tipus d'organització que es cree i regule en relació amb el sector agroalimentari, així com els consorcis de protecció i foment agrari.

Les oficines comarcals, unitats administratives territorialment desconcentrades d'atenció directa a la ciutadania seran coordinades per la Direcció General de Desenvolupament Rural en la forma que es determine en l'ordre de desenvolupament del present decret, sense perjudici de la dependència funcional d'aquestes dels òrgans directius corresponents a través de les direccions territorials en la forma que es determine en l'ordre de desenvolupament del present decret.

El nivell administratiu de la Direcció General de Desenvolupament Rural es desenvoluparà mitjançant ordre en aquelles unitats administratives que es consideren oportunes segons el que s'ha fixat en l'article 120.2 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. El desenvolupament d'aquestes competències per la direcció general comprén el desenvolupament de les funcions següents:

a) Estratègia territorial rural, consistent en l'execució de l'estratègia territorial rural de la Comunitat Valenciana, realitzant les funcions de gestionar, coordinar i resoldre i controlar les convocatòries d'ajudes en matèria de desenvolupament rural; controlar i aplicar els mecanismes de pagament de les esmentades convocatòries; actuar com a unitat de suport en la col·laboració i concertació amb les diferents administracions en la implantació de l'estratègia de desenvolupament rural de la Comunitat i a la Comissió Interdepartamental per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis Valencians; qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.

b) Promoció de la dona, consistent a facilitar la incorporació de les dones en l'àmbit rural als sectors econòmics i millorar les seues condicions, reconeixent-les professionalment i promocionant la seua evolució dins del sector econòmic i, especialment agrari i agroalimentari; impulsar i difondre actuacions que fomenten una visualització de les dones, fomentar la participació de dones en els àmbits de presa de decisions, ser fòrum de detecció i/o transmissió de necessitats reals de les dones de l'àmbit rural, tractant de buscar vies de solució i/o millora d'aquestes, actuar com a departament de col·laboració amb institucions i agents socials que treballen per la igualtat d'oportunitats de les dones dins de l'àmbit esmentat.

c) Producció ecològica i innovació, consistent a fomentar la producció ecològica i la valorització dels productes ecològics i el seu consum, el desenvolupament de productes ecològics i la promoció d'aquests; gestionar i coordinar amb altres administracions públiques, institucions, associacions o empreses competents en la matèria, programes específics que permeten millorar de manera contínua, coherent i des d'una perspectiva integral la producció ecològica; fomentar la formació en agricultura ecològica a les escoles, universitats, centres de formació professional en coordinació amb els òrgans competents; el desenvolupament de tècniques agroecològiques; la implantació i difusió de mètodes ecològics en la lluita contra plagues i el desenvolupament de productes ecològics en la producció ecològica; la innovació contínua.

d) Figures de qualitat agroalimentària, consistent en la promoció de nous mercats per als productes de qualitat agroalimentaris i els productes ecològics valencians, el desenvolupament d'una cadena alimentària que proporcione aliments sans i de qualitat al consumidor; impulsar i tutelar les figures de qualitat diferenciada, agricultura ecològica i altres marques de qualitat relatives a la producció agroalimentària de la Comunitat Valenciana; impulsar els programes voluntaris de qualitat en la producció; el foment d'empreses agroalimentàries de productes artesanals i diferencials; tramitar la resolució i control de les ajudes a favor de la competitivitat del sector agroalimentari; prestar serveis de millora de la qualitat i la formació d'emprenedors agroalimentaris; desenvolupament de productes agroalimentaris de qualitat agroecològica i el desenvolupament de mercats per a aquests; col·laborar i coordinar amb altres administracions en el foment i la promoció dels productes agroalimentaris, a més del suport a les actuacions de les associacions, fundacions, federacions, i interprofessionals dirigides a aquesta mateixa finalitat.

e) El Control de la qualitat agroalimentària, consistent a elaborar plans d'inspecció en matèria de lluita contra el frau en la producció i comercialització de productes agroalimentaris; el control oficial de les mesures que adopten la indústria i els agents comercials del sector agroalimentari en matèria d'implantació i gestió de qualitat, exclosos els punts de venda directa al consumidor i els agents de la producció primària; el control oficial de qualitat dels productes alimentaris, en les fases de manipulació, transformació, envasament, emmagatzematge i transport, amb destinació al mercat de la Unió Europea; el control oficial de la qualitat en fertilitzants, en les fases de producció, transformació, envasament, emmagatzematge, transport i comercialització majorista i minorista, amb destinació al mercat de la Unió Europea; la gestió dels laboratoris agraris; el control en escorxadors de la classificació de canals en boví i porcí; la instrucció dels expedients sancionadors en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària, així com coordinar aquestes competències amb els plans i programes elaborats per l'òrgan directiu competent en matèria de sanitat vegetal.

Fuente: Funciones

Director General de Desenvolupament Rural Llista completa d'obsequis

24/01/2023

Visita Madrid Fusión

18/01/2023

Reunió de la DO Cava (Almendralejo)

Costs
 • Manutenció
  16,25 €
 • Transport
  683,44 €
 • Total 699,69 €
17/11/2022 - 18/11/2022

Reunion ajudes *LEADER Direcció General Astúries

Costs
 • Allotjament
  69,99 €
 • Transport
  203,32 €
 • Total 273,31 €
16/10/2022 - 17/10/2022

Visita Fira SIAL (Paris)

Costs
 • Allotjament
  305,65 €
 • Transport
  294,75 €
 • Total 600,40 €
05/10/2022 - 06/10/2022

Fira Fruit Attraction (Madrid)

Costs
 • Allotjament
  111,16 €
 • Transport
  246,80 €
 • Total 357,96 €
08/06/2022

Organic Food Iberia (Madrid)

Costs
 • Transport
  182,34 €
 • Total 182,34 €
16/05/2022 - 18/05/2022

Fira Prowein (Düsseldorf)

Costs
 • Allotjament
  922,00 €
 • Manutenció
  45,45 €
 • Transport
  432,29 €
 • Total 1.399,74 €
27/04/2022 - 28/04/2022

Salón Gourmets (Madrid)

Costs
 • Allotjament
  154,36 €
 • Manutenció
  8,01 €
 • Transport
  186,85 €
 • Total 349,22 €
26/04/2022

XIV Congrés Internacional de SEAE Palma (Mallorca)

Costs
 • Transport
  144,30 €
 • Total 144,30 €
06/04/2022 - 07/04/2022

Fira Alimentària (Barcelona)

Costs
 • Allotjament
  137,92 €
 • Transport
  59,10 €
 • Total 197,02 €
04/04/2022 - 06/04/2022

FRUIT LOGISTICA (Berlín)

Costs
 • Allotjament
  314,00 €
 • Transport
  352,00 €
 • Total 666,00 €
10/12/2021 - 12/10/2021

Visita Fira Anuga (Colonia, Alemanya)

Costs
 • Allotjament
  763,48 €
 • Manutenció
  119,34 €
 • Transport
  503,23 €
 • Total 1.386,05 €
17/10/2021 - 19/10/2021

Visita Fira Gourmets (Madrid)

Costs
 • Allotjament
  255,40 €
 • Transport
  312,55 €
 • Total 567,95 €
06/10/2021

Visita Fira Fruit Atraction (Madrid)

Costs
 • Transport
  145,00 €
 • Total 145,00 €
04/10/2021 - 06/10/2021

Visita Fira Conxemar (VIGO)

Costs
 • Allotjament
  198,00 €
 • Transport
  573,36 €
 • Total 771,36 €
05/05/2021 - 06/05/2021

Visita Estació Enológica de la Rioja

Acompanyant/s
 • Jefe Panel oficial de cata de la Comunidad Valenciana
Costs
 • Allotjament
  182,18 €
 • Manutenció
  29,50 €
 • Transport
  219,98 €
 • Total 431,66 €
12/02/2020 - 14/02/2020

Visita Fira d'Aliments Ecológics Biofach. Nuremberg

Costs
 • Allotjament
  895,66 €
 • Manutenció
  45,81 €
 • Transport
  1.029,69 €
 • Total 1.971,16 €
05/02/2020 - 06/02/2020

Visita Fira Fruit Logistic Berlin 2020

Costs
 • Allotjament
  214,03 €
 • Manutenció
  36,60 €
 • Transport
  656,39 €
 • Total 907,02 €
15/01/2020

2ª Reunió amb les CCAA del Grup de Treball per a l'Objetiu Específic nº 8 y l'Objetiu Transversal de la PAC 2021-2027

Costs
 • Manutenció
  10,05 €
 • Transport
  131,90 €
 • Total 141,95 €
07/11/2019

Visita Fira BioCultura.

Costs
 • Transport
  113,37 €
 • Total 113,37 €
21/10/2019 - 22/10/2019

Visita a la Fira Internacional Fruit Attraction 2019-IFEMA

Costs
 • Allotjament
  180,57 €
 • Transport
  115,38 €
 • Total 295,95 €
07/10/2019

Reunió del Subgrup LEADER

Costs
 • Transport
  115,38 €
 • Total 115,38 €
02/09/2019 - 07/09/2019

Visita a la Fira Asia Fruit Logística

Costs
 • Allotjament
  281,01 €
 • Manutenció
  203,51 €
 • Transport
  852,72 €
 • Total 1.337,24 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Desenvolupament Rural Llista completa d'obsequis

03/01/2023

7 Calendaris

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Direcció General de Desenvolupament Rural

26/12/2022

Caixa Raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CRDOP Uva de mesa embolsada Vinalopó

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

26/12/2022

2 Botellas de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Baronia de Turis, Coop. V.

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

22/12/2022

3 botelles de cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pago de Tharsys

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

21/12/2022

Botella d'oli d'oliva ¡ un paraigua.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alimentos de España

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

21/12/2022

Plançó d'una murta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GRUPO TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

19/12/2022

Pack de 4 botelles de Cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador D.O. Cava

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

19/12/2022

Una botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas BOCOPA

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

15/12/2022

Dos botelles de vi i una botella d'oli d'oliva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COARVAL COOP. V.

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

15/12/2022

Flor de Pasqua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT - Asociació Professional de Flors, Plantes y Tecnologia Hortícola de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

14/12/2022

Pack 3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo Regulador D.O.P. Alicante

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

13/12/2022

Motxilla amb productes nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAECV (Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana)

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

13/12/2022

Calendari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Regants de Sagunt

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

10/01/2022

4 botelles de Cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador de la Denominació d'Origin Protegida del CAVA

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

23/12/2021

2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: "La Baronia de Turis" Coop. V.

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

21/12/2021

Cistella amb una varietat de productes alimentaris

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COITAVC

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

20/12/2021

Plantón de una encina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GRUPO TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

17/12/2021

Una botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas BOCOPA

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

16/12/2021

Caixa amb sis botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador Vins Denominació d'Origen Protegida Valencia

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

14/12/2021

Caixa amb varietat de torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador I.G.P. Xixona i Torró d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

10/12/2021

Flor de Pasqua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT - Asociació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

10/12/2021

Conjunt de 3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CRDOP Alacant

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

30/11/2021

8 Caixes amb 3 botelles de vi cadascuna

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas Vicente Gandia

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Direcció General

25/11/2021

Mostra de fruites i hortalises

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CONSUMEUROPE

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Direcció General

23/12/2020

2 Botelles de vi i una copa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CRDO Vins Alacant

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

22/12/2020

4 Botelles de Cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CRDO Cava

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

22/12/2020

Caixa Raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CRDOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

21/12/2020

Plançó de surer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Tragsa

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

18/12/2020

Cistella de productes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COITAVC. Colegi Oficial d'Enginyers Tècnis Agrícoles i Graduats de València i Castelló

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

18/12/2020

1 Botella de vi, més una caçadora gravada amb el lema "CAMINEM JUNTS"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas BOCOPA

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

18/12/2020

Assortit de productes ecológics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAECV (Cómité d'Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana)

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

17/12/2020

2 Botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Baronia de Turis, Coop. V.

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

17/12/2020

Llibre: LEADER en España

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Javier Esparcia y Rafael Mesa. Universitat de Valencia

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

16/12/2020

1 Botella de Cava i de Vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dominio de La Vega

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

16/12/2020

Flor de Pasqua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT - Asociació Professional de Flors, Plantes y Tecnologia Hortícola de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

14/12/2020

Assortit de Torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Jijona y Turrón de Alicante

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

09/12/2020

Kit El Paeller

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOLLO International Fruits

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

19/02/2020

Passe de visita 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira Valencia

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

30/12/2019

Pack de 3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador D.O. Utiel-Requena

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

20/12/2019

Pack de 4 botelles de Cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Reguladro D.O. Cava

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

18/12/2019

Cistella de productes ecològics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

18/12/2019

2 Botelles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coop. V. La Baronia de Turís

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

16/12/2019

3 Botelles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador D.O.P. Aiacant

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

11/12/2019

Assortit de torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Jijona y Turrón de Alicante

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

10/12/2019

Flor de Pasqua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT - Asociació Professional de Flors, Plantes y Tecnologia Hortícola de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

15/10/2019

Una botella de vi "Pasión de bobal". Bodega Sierra Norte.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.O. Utiel-Requena

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

14/10/2019

Passe de visitant d'honor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IFA: Institución Ferial Alicantina

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

11/10/2019

Cistella degustació de mel variada

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Aiora

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

02/10/2019

Litografia realitzada amb el motiu de la inaguració del museu "El Bambú i el paper de l'Alqueria"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de l'Alqueria d'Asnar

Destinatari de l'obsequi: DAVID TORRES GARCIA

Destinació: Director General

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.312,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.312,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 44.769,87 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.081,30 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 31.305,16 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.382,27 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 563,58 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Participació Capital Social Fiare banca Ètica 262,50 €
Participació Capital Social Cooperativa Som Energia 100,00 €
Total: 362,50 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prèstec hipotecari 65.750,00 €
prèstec hipotecari 30.509,88 €
Total: 96.259,88 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Kutxabank Vida y Pensiones 94.500,00 €
Total: 94.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 43.569,65 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Fundació Assemblea ciutadans i ciutadanes del mediterrani Xarxa que promou el diàleg, la proposta i l'acció ciutadana al Mediterrani Director de programes 17/05/2019 05/07/2019 NO
Corts Valencianes Parlament Diputat Autonòmic 11/06/2015 16/05/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Institut Valencià d'Investigacions Agràries vicepresidència primera de l’IVIA 17/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos