alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rosa Ana Seguí Sanmateu

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Comerç, Artesania i Consum
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. 46018. València
 • segui_rossan@gva.es
 • 961 209 446 / 609 632 662
Agenda gen-feb
30 31 1 2 3 4 5
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'ordenació territorial de l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, comerç interior, artesania i protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries.

En particular, té atribuïdes les competències en matèria de promoció de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació i el seu Consell i de les fires comercials, sense perjudici del que es disposa en els articles 13 i 14 anteriors en matèria de promoció de fires, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, en col·laboració, si escau, amb altres centres directius de la Generalitat, altres entitats del sector públic, o altres administracions públiques.

Així mateix, la persona titular d'aquesta direcció general exercirà la vicepresidència segona del Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana i de la seua Junta Rectora, de conformitat amb el que disposen els seus estatuts.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.312,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.230,32 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 69.543,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 115.000,00 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 10.000,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 96.823,74 €
Béns i drets afectats activitats empresarials i professionals.
Descripció Import
APARTAMENT PLATJA GUARDAMAR 48.411,87 €
PIS EN GANDIA 57.500,00 €
COTXERA GANDIA 5.000,00 €
Total: 110.911,87 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 1.250,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÈSCTEC HIPOTECARI 94.000,00 €
PRÈSTEC HIPOTECARI 93.000,00 €
Total: 187.000,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
INGRÉS PER LLOGUER 450,00 €
Total: 450,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
VARIES 365.441,20 €
Total: 365.441,20 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 525,25 €
Rendiment del treball 63.214,86 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 200,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DE LA SAFOR AJUNTAMENT ALCALDESSA 18/01/2016 14/07/2019 NO
CONSELLERIA EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORTS PERSONAL DOCENT PERSONAL DOCENT 25/01/2018 31/03/2018 NO
CONSELLERIA EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT PERSONAL DOCENT PERSONAL DOCENT 01/09/2018 17/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA DIRECTORA GENERAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM DIRECTORA GENERAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL COMISSIÓ D'ARTESANIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA PRESIDENTA 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL COMISSIÓ DE PREUS DE LA GENERALITAT PRESIDENTA 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL CONSELL ASSESSOR DE LA VENDA NO SEDENTARIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA PRESIDENTA 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL CONSELL DE CONSUMIDORS I USUARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICE PRESIDENTA 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL OBSERVATORI DEL COMERÇ VALENCIÀ VICE PRESIDENTA 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D'ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA-JUNTA RECTORA VICE PRESIDENTA SEGONA 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÓGICA INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) CONSELL RECTOR VOCAL 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL COMISSIÓ DE COOPERACIÓ DE CONSUM VOCAL 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRUDUCTIUS, COMERÇ I TREBALL CONSELL LOCAL DE COMERÇ D'ALACANT MEMBRE 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRUDUCTIUS, COMERÇ I TREBALL CONSELL SECTORIAL DE TURISME D'ORIHUELA VOCAL 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRUDUCTIUS, COMERÇ I TREBALL FIRA VALÈNCIA, COMITÉ EJECUTIU VOCAL 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRUDUCTIUS, COMERÇ I TREBALL FIRA VALÈNCIA, PATRONAT VICE PRESIDENTA PRIMERA 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRUDUCTIUS, COMERÇ I TREBALL INSTITUCIÓ FIRAL ALICANTINA-IFA COMITÉ DE DIRECCIÓ VOCAL 18/07/2019 Pública
CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRUDUCTIUS, COMERÇ I TREBALL INSTITUCIÓ FIRAL ALICANTINA (IFA) PATRONAT VOCAL 18/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos