alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Llanos Cuenca González

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • C/ Misser Mascó 31 - 33. 46010. València
 • dgpetap@gva.es
 • 961 928 372

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Dirección General de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente, bajo la dependencia de la Secretaría Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, ejerce las competencias establecidas en el artículo 70 de la Ley 5/1983, así como las restantes previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de coordinación de las políticas de salud recogidas en el Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, en materia de garantía de accesibilidad y de tiempo al sistema de salud, evaluación de las tecnologías sanitarias, calidad asistencial y seguridad del paciente, colaboración con las asociaciones de pacientes, de ciudadanos y ciudadanas, y de voluntariado, velando por el cumplimiento de la protección de los derechos de las y de los pacientes, aseguramiento y sistemas de información sanitaria, sistemas y tecnologías de la información y la comunicación en el área de sanidad.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient Llista completa d'obsequis

02/03/2020 - 03/03/2020

XXIII Infors@lud 2020. Madrid

Costs
 • Allotjament
  125,00 €
 • Manutenció
  29,60 €
 • Transport
  145,90 €
 • Total 300,50 €
29/01/2020

Jornada sobre Gestió Sanitària en els temps de canvi. Sistemes Sanitaris Europeus en transformació. Madrid

Costs
 • Transport
  168,30 €
 • Total 168,30 €
12/12/2019

Jornada Treball com irrumple la transformació digital en la sanitat

Costs
 • Transport
  115,30 €
 • Total 115,30 €
04/12/2019 - 06/12/2019

Reunió organitzada per la xarxa de salut EUREGHA

Costs
 • Allotjament
  296,00 €
 • Transport
  251,80 €
 • Total 547,80 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.290,92 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.401,34 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient Llista completa d'obsequis

28/05/2021

Quadre ceràmic en agraïment al suport rebut en aquests 20 anys.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AFEMPES

Destinatari de l'obsequi: MARÍA LLANOS CUENCA GONZÁLEZ

Destinació: Despatx

03/03/2021

Calendari Xinès

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: MARÍA LLANOS CUENCA GONZÁLEZ

Destinació: despatx

19/02/2021

Manual d'Organització i Funcionament dels Servicis Socials d'atenció Primària

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives .

Destinatari de l'obsequi: MARÍA LLANOS CUENCA GONZÁLEZ

Destinació: despatx

28/12/2020

Calendari i agenda 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Atenzia

Destinatari de l'obsequi: MARÍA LLANOS CUENCA GONZÁLEZ

Destinació: Despatx

18/02/2020

Calendari Xinès

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: MARÍA LLANOS CUENCA GONZÁLEZ

Destinació: despatx

21/11/2019

Llibre.- Revista espanyola d'economia de la salut, octubre 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: wecare-U. Healtcare communications group

Destinatari de l'obsequi: MARÍA LLANOS CUENCA GONZÁLEZ

Destinació: Direcció General de planificació, eficiència tecnològica i atenció al paciente

08/11/2019

bossa amb logotip d'AVISA caixa productes alimentaris

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Valenciana informàtics de sanitat

Destinatari de l'obsequi: MARÍA LLANOS CUENCA GONZÁLEZ

Destinació: Direcció general de planificació, eficiència tecnològica i atenció al pacient

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat Politècnica de València Profesora Titular de Universidad 28/10/2013 23/07/2019 NO
Universitat Politècnica de València Secretaria del Departamento de Organización de Empresas 01/12/2016 23/07/2019 NO
Universitat Politècnica de València Directora académica del Máster Universitario en Ingeniería Informática 13/12/2017 23/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comité de Bioética de la C.V. Coordinadora

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 128.883,62 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 9.373,38 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 33.101,62 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 6.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
121.608,79 €
Total: 121.608,79 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Depósitos 2.000,00 €
Cuenta de valores 25,60 €
Total: 2.025,60 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Bankia 1.997,79 €
Bankia 558,67 €
Total: 2.556,46 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Bankia 2.976,52 €
Bankia 993,15 €
BBVA 1.454,68 €
Total: 5.424,35 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 56.755,44 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 193,96 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos