alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Javier Santos Burgos Muñoz

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Nomenament: 26/08/2019 DOGV
 • C/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010. València
 • burgos_javmun@gva.es
 • 961 928 511

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Investigació i Inspecció Sanitària, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'investigació i innovació sanitària, inspecció de la cartera de serveis del sistema sanitari, acreditació, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris i d'investigació sanitària, tutela dels drets i deures de la ciutadania en matèria de salut i la inspecció de centres i serveis sanitaris públics i privats, el control i la inspecció de les prestacions de la seguretat social i farmacèutiques, així com el control i vigilància de l'activitat dels departaments de salut en règim de concessió.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària Llista completa d'obsequis

16/12/2019

Cotxe propi: 1) Reunió del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló; 2) Reunió a la UJI amb BIÒTICA; 3) Reunió amb el vicerrector d'Investigació i Transferencia de la UJI

22/11/2019

Participació en "Desgranando Ciencia 6", esdeveniment de divulgació organitzat per l'associació sense ànim de lucre "Hablando de Ciencia"

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
FIBAO GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DIRECTOR GERENTE 02/08/2017 19/08/2018 NO
NEURON BIO INVESTIGACIÓN DIRECTOR GENERAL 25/02/2014 02/08/2017 NO
CEU SAN PABLO DOCENCIA DOCENTE OCASIONAL NO
FUNDACIÓN ARANZADI EDITORIAL COLABORADOR OCASIONAL NO
WABI SABI EDITORIAL COLABORADOR OCASIONAL NO
FUNDAZIOA EUSKAMPUS EDITORIAL COLABORADOR OCASIONAL NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
FISABIO Investigación Junta de Gobierno 26/08/2019 Pública
FUNDACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA Investigación Junta de Gobierno 26/08/2019 Pública
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO DE LA FE Investigación Patronato 02/09/2019 Pública
FUNDACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA Investigación Patronato 11/09/2019 Pública
INCLIVA Investigación Junta de Gobierno 26/08/2019 Pública
ISABIAL Investigación Junta de Gobierno 26/08/2019 Pública
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO DE LA FE Investigación Junta de Gobierno 26/08/2019 Pública
INCLIVA Investigación Patronato 16/09/2019 Pública
ISABIAL Investigación Patronato 16/09/2019 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES Investigación Patronato 22/09/2020 Pública
FISABIO Investigación Patronato 31/01/2020 Pública
CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN Asistencial Patronato 09/12/2019 Pública
FUNDACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Investigación Patronato 11/06/2020 Pública
Centro de Investigación Príncipe Felipe Investigación Patronato 29/10/2019 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Granada Espanya 30.563,77 €
Ple domini 100 Garatge Granada Espanya 6.958,87 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 80.990,40 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 4.651,35 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 16.677,45 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Total: 3.086,64 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 3.417,74 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 5.016,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 67.853,04 €
Total: 67.853,04 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
CANTIDADES PENDIENTES DE PAGO DE NEURON BIO 8.064,28 €
Total: 8.064,28 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
EVO 4.884,95 €
BANCO MEDIOLANUM 19.942,20 €
BANCO MEDIOLANUM 29.388,58 €
Total: 54.215,73 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 824,24 €
Rendiment del treball 52.688,20 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 382,37 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 37,65 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos