alts càrrecs

<< Ves enrere
 • José Manuel Ventura Cerdá

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Farmàcia i Productes Sanitaris
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Nomenament: 16/06/2018 DOGV
 • C/ Misser Mascó, 31. 46010. València
 • ventura_jma@gva.es
 • 961 928 302

Agenda

La Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació de recursos farmacèutics, ordenació farmacèutica, racionalització i control de l'ús del medicament, provisió i assistència farmacèutica, així com prestacions complementàries.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris Llista completa d'obsequis

03/03/2020 - 04/03/2020

Comissió Permanent de Farmàcia i Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments al Ministeri de Sanitat

Costs
 • Allotjament
  145,00 €
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  118,00 €
 • Total 275,00 €
24/02/2020

III Foro Comissions de Farmacia y Terapéutica organitzat per Fuinsa, Hospital de la Princesa (Madrid)

03/02/2020 - 04/02/2020

Comissió Permanent de Farmacia i Comissió Interministerial dels Preus dels Medicaments, Ministeri de Sanitat

Costs
 • Allotjament
  120,00 €
 • Manutenció
  16,00 €
 • Transport
  118,00 €
 • Total 254,00 €
19/12/2019

2ª sessió de la Comissió de seguiment del Conveni de col·laboració entre l' AGE i Farmaindústria

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
17/12/2019

Reunió de la Comissió Interministerial de preus dels medicaments, al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
30/09/2019

Reunió de la Comissió Interministerial de preus dels medicaments en Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
05/09/2019 - 06/09/2019

XIX Trobada de la Indústria Farmacèutica Espanyola

12/07/2019

Assistència a la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado 18-20. Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
26/06/2019 - 27/06/2019

Assistència a la reunió de la Comissió Permanent de Farmàcia i de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 20 Madrid

Costs
 • Allotjament
  100,00 €
 • Manutenció
  100,00 €
 • Transport
  150,00 €
 • Total 350,00 €
30/05/2019

Assistència a la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado 18-20. Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
13/05/2019

Reunió en la Agència Espanyola del Medicament (AEMPS) com a membre del jurat dels Premis PRAN. C/ Campezo, 1. Madrid

11/04/2019

Reunió de la Comissió Permanent de Farmàcia i del Grup de Treball de Teràpies CAR-T al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 18-20.Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
01/04/2019 - 02/04/2019

Recollida del Premi a Les millors iniciatives de la Farmàcia de l'any 2018, atorgat per Correu Farmacèutic. C/ Ortega i Gasset, 29 Madrid

Costs
 • Allotjament
  80,00 €
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  120,00 €
 • Total 230,00 €
11/03/2019

Jornada sobre evaluació, selecció i posicionament de medicaments com a línies estratègiques bàsiques del farmacèutic d'hospital. C/ Serrano, 40 Madrid

05/03/2019

Assistència a la reunió de la Comissió Permanent de Farmàcia al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 18-20. Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
26/02/2019

Assistència a la reunió del Grup de Treball Institucional de Teràpies Avançades de medicaments CAR-T al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 18-20. Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
21/02/2019 - 22/02/2019

Assistència al taller sobre variabilitat en el benefici dels pacients organitzat per l'Escola Andalusa de Salut Pública (EASP). Hotel Playa Victoria. Cádiz

15/02/2019

Assistència a la Sessió Inaugural de l'Acadèmia de Farmàcia de la Comunitat Valenciana a la seu del Col·legi Oficial de Farmacèutics d'Alacant. C/ Jorge Juan, 8. Alacant

10/01/2019

Assistència a la Comissió Permanent de Farmàcia, al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 20 Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
30/11/2018

Assistència a la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments en el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 20 Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
16/11/2018

Inauguració de les noves instal·lacions del Col·legi Oficial de Farmacèutics d'Alacant. C/ Jorge Juan, 8 Alacant

15/11/2018

Participació al Cicle "Optimització en la Gestió del Medicament a la Fundació per a la Investigació en Salut (FUINSA). C/ Marqués de la Ensenada, 14 MADRID

12/11/2018

Assistència al Consell Rector de l'Agència Espanyola del Medicament i el Producte Sanitari (AEMPS) C/ Campezo, 1 MADRID

07/11/2018

Assistència al Comité Consultiu del Sistema Nacional de Salut i a la Comissió Delegada del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, Passeig del Prado, 20. MADRID

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
31/10/2018

Assistència a la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 18 -20. Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
23/10/2018 - 24/10/2018

Lliurament dels XIII Premis BESTinCLASS 2018. Palau d'Exposicions i Congressos. Santander

Costs
 • Allotjament
  66,00 €
 • Transport
  840,00 €
 • Total 906,00 €
20/09/2018

Assistència a la Comissió Permanent de Farmàcia al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Passeig del Prado, 18-20. Madrid

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
19/07/2018

Asistència a la reunió de la Comisió Permanent de Farmacia. Ministeri de Sanitat. Madrid.

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €
16/07/2018

Asisència a la Comisió Interministerial de preus dels medicaments. Ministeri de Sanitat. Madrid.

Costs
 • Transport
  150,00 €
 • Total 150,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.290,92 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.401,34 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions:  Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris Llista completa d'obsequis

23/12/2020

Agenda 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centro Farmacéutico

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Despatx DireccióGeneral

23/12/2020

Caixa de taronges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COF de Castelló

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Despatx DGFPS

18/12/2020

Bombons i material d'oficina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dr. Reddy's

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Despatx dirección

18/02/2020

Dos calendaris de sobretaula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Instituto Confucio de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Despatx DGFPS

29/01/2020

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diariofarma

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Despatx del Director General

16/01/2020

Altaveu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diario Médico

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Despatx DG Farmàcia

19/12/2019

Caixa de taronges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Despatx DGFPS

18/12/2019

Agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Despatx DGFPS

04/12/2019

Agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Farmacèutic

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Despatx DGFPS

13/03/2019

Xicotet obsequi de productes d'alimentació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Facultat de Farmàcia - Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

16/01/2019

Targeta Gran Feria Club, amb accés lliure a tots els certàmens organitzats per Fira València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

19/12/2018

Agenda enquadernada en pell, color verd, grandària 20x30 cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Farmacèutic

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

12/12/2018

Calaix de taronges de 10 quilograms

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

09/11/2018

Targeter marró de pell, de deu centímetres, amb les inicials JMV en la part de davant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ROIK WALLETS

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL VENTURA CERDÁ

Destinació: Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Hospital Universitari Doctor Peset Sanitària. Hospital públic Facultaitu especialista 01/12/2017 15/06/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Interministerial de Preus del Medicaments vocal autonòmic 01/01/2016 Pública
Comissió d'estadística de la Conselleria de Sanitat vocal 01/01/2016 Pública
Comissió Permanent de Farmàcia. Consell Interterritorial SNS vocal autonòmic 15/06/2018 Pública
Comité Institucional del Plan Nacioanl para la Hepatitis C. Ministeri de Sanitat i Consum vocal autonòmic 01/01/2016 Pública
Comissió de seguiment i control del sistema d'informació sobre malalties rares de la CV vocal 01/01/2016 Pública
CEIC auntonòmic d'estudis de medicaments i productes sanitaris de la CV vicepresident 01/09/2015 30/11/2017 Pública
Coité autonòmic d'estudis postautorització observacional prospectius (CAEPO) president 01/09/2015 30/11/2017 Pública
CAEPRO comité autonòmic estudis observacional de productes sanitaris president 01/09/2015 Pública
Comissió asesora d'utilització de medicaments en situacions especials (CAUME) vocal 01/01/2011 Pública
Comité autonòmic de medicaments d'alt impacte sanitari i econòmic (CEMAISE) vocal 01/09/2015 Pública
Subcomité asesor de MAISE de teràpies de malalties infeccioses vocal 01/01/2012 30/11/2017 Pública
FISABIO patrono 15/06/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 100.315,79 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 5.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 58.694,73 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 138,08 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos