alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Amparo García Layunta

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Assistència Sanitària
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Nomenament: 16/06/2018 DOGV
 • C/ Misser Mascó, 31. 46010. València
 • garcia_mamparo@gva.es
 • 961 928 190

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Assistència Sanitària, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació, gestió i avaluació dels recursos assistencials, programes i serveis sanitaris, gestió de l'activitat assistencial i dels centres sanitaris, atenció sanitària a la cronicitat, salut mental, urgències i emergències.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General d'Assistència Sanitària Llista completa d'obsequis

12/02/2020 - 13/06/2020

Reunió del Consell EPSCO (Brussel·les)

Costs
 • Allotjament
  215,00 €
 • Manutenció
  20,38 €
 • Transport
  808,91 €
 • Total 1.044,29 €
04/02/2020

Comissió de Coordinació Assistencial

Costs
 • Manutenció
  17,50 €
 • Transport
  122,54 €
 • Total 140,04 €
07/10/2019

Comitè Consultiu del Sistema Nacional de Salut

Costs
 • Manutenció
  13,90 €
 • Total 13,90 €
02/10/2019

Lliurament Premis Tecnologia i Salut 2019

Costs
 • Manutenció
  29,30 €
 • Total 29,30 €
11/06/2019

Cinquena Edició Fòrum Premis Albert Jovell-Janssen

Costs
 • Transport
  115,38 €
 • Total 115,38 €
06/05/2019

Comitè Consultiu del Sistema Nacional de Salut i la Comissió Delegada del Consell Interterritorial

Costs
 • Manutenció
  20,20 €
 • Transport
  115,38 €
 • Total 135,58 €
04/04/2019

Proposta Metodològica per a l'Anàlisi del Marc Estratègic per a Atenció Primària de Salut

Costs
 • Manutenció
  29,50 €
 • Transport
  115,38 €
 • Total 144,88 €
03/04/2019

Comitè Consultiu del Sistema Nacional de Salut

Costs
 • Manutenció
  21,50 €
 • Transport
  115,38 €
 • Total 136,88 €
26/03/2019

Proposta per a l'Anàlisi del Marc Estratègic per a Atenció Primària de Salut

Costs
 • Manutenció
  23,90 €
 • Transport
  115,80 €
 • Total 139,70 €
20/03/2019

Proposta per a l'Anàlisi del Marc Estratègic per a Atenció Primària de Salut

Costs
 • Manutenció
  11,90 €
 • Transport
  115,80 €
 • Total 127,70 €
07/11/2018

Recollida premi millor campanya de divulgació sociosanitària

Costs
 • Transport
  125,50 €
 • Total 125,50 €
02/10/2018

Reunió conferència sectorial del pla nacional sobre drogues

Costs
 • Transport
  123,26 €
 • Total 123,26 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.742,86 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.853,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Assistència Sanitària Llista completa d'obsequis

28/05/2021

Quadre ceràmic en agraïment al suport rebut en aquests 20 anys.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AFEMPES

Destinatari de l'obsequi: Mª AMPARO GARCÍA LAYUNTA

Destinació: Despatx de la DG. assistència Sanitària

01/07/2020

Quadre dissenyat i realitzat per l'artista Marina Amaya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jansen

Destinatari de l'obsequi: Mª AMPARO GARCÍA LAYUNTA

Destinació: Despatx de la DG. assistència Sanitària

13/05/2019

Samarreta de cotó de màniga curta amb la serigrafia "Tocat per l'estrella"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dpto. València de LA FE

Destinatari de l'obsequi: Mª AMPARO GARCÍA LAYUNTA

Destinació: Ús propi

10/04/2019

Llibre: Societat Musical la Artística de Buñol, Ateneu Musical i d'ensenyament Banda Primitiva Lliria, Jove Banda Simfònica de la FSMCV.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: Mª AMPARO GARCÍA LAYUNTA

Destinació: Despatx

14/03/2019

Llibre innovació i solvència: cara i creu de la sostenibilitat del sistema sanitari espanyol

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Gaspar Casal

Destinatari de l'obsequi: Mª AMPARO GARCÍA LAYUNTA

Destinació: Despatx

09/03/2019

Bufanda del València Basket i ampolla esportiva amb el lema "juguen elles guanyem tots"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delikia

Destinatari de l'obsequi: Mª AMPARO GARCÍA LAYUNTA

Destinació: Ús personal

04/03/2019

Dos calendaris de l'any nou xinès 4717

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: Mª AMPARO GARCÍA LAYUNTA

Destinació: Despaxt

09/01/2019

Llibre de la catàstrofe del 98 a la segona república

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Mèdic Valencià

Destinatari de l'obsequi: Mª AMPARO GARCÍA LAYUNTA

Destinació: Despatx

08/11/2018

Collar: penjoll metàl·lic amb cordó negre de l'associació síndrome de Down

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació de SEDISA

Destinatari de l'obsequi: Mª AMPARO GARCÍA LAYUNTA

Destinació: Ús personal

07/11/2018

Premi: Placa de Metacrilat (NME 2018)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Revista NEW MEDICAL ECONOMICS

Destinatari de l'obsequi: Mª AMPARO GARCÍA LAYUNTA

Destinació: Despatx Consellera

31/10/2018

Llibre Nens Marginals i Neuropsiquiatria Social

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial de Metges de València

Destinatari de l'obsequi: Mª AMPARO GARCÍA LAYUNTA

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PUBLICA SERVICIOS SANITARIOS SUBDIRECTORA GENERAL DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL INTEGRADA 01/12/2015 15/06/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell de Salut de la Comunitat Valenciana Vocal 16/06/2018 Pública
Consell Valencià de Persones Majors Vocal 16/06/2018 Pública
Comité Consultiu Autonòmic del Sistema Valencià per a l'Autonomia i Dependència Membre 16/06/2018 Pública
Comissió Assessora del Mapa Sanitari Presidenta 16/06/2018 Pública
Consejo Asesor de Salud Mental Vicepresidenta 16/06/2018 Pública
Observatorio Valenciano sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos Vicepresidenta 16/06/2018 Pública
Comité Técnico de Prevención de las Drogodependencias de la Comunidad Valenciana Presidenta 16/06/2018 Pública
Consejo de Gobierno del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia Vocal 16/06/2018 Pública
Patronato de la Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia Miembro 16/06/2018 Pública
Patronato de la Fundación de la CV Centro de Investigación Príncipe Felipe Patrona 16/06/2018 Pública
Patronato de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la CV (FISABIO) Patrona 16/06/2018 Pública
Junta de Gobierno de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la CV (FISABIO) Miembro 16/06/2018 Pública
Comisión de Seguimiento y Control del Convenio entre el Ministerio de Defensa de la GV para regular el uso compartido civil y militar del Hospital General Básico de la Defensa Representante 16/06/2018 Pública
Comisión Mixta de Seguimiento del Derecho al acceso a la Atención Sanitaria Universal Miembro 16/06/2018 Pública
Comisión Técnica Reguladora del Acceso a la INformación del Sistema de Información de Asistencia Ambulatoria Vicepresidente Segundo 16/06/2018 Pública
Comisión Mixta de Atención y Acogida a Personas Refugiadas y Desplazadas Vocal 16/06/2018 Pública
Comisión Interdepartamental de Cooperación al Desarrollo Vocal 16/06/2018 Pública
Comisión Mixta de Corporaciones Locales Representante 16/06/2018 Pública
Comisión Interdepartamental para la elaboración, implementación y desarrollo del Plan Valenciano de Envejecimiento Activo Representante 16/06/2018 Pública
Consejo de Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias Vocal 16/06/2018 Pública
Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) Miembro 16/06/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 99.381,03 €
Ple domini 33 Vivendes Valencia/València Espanya 100.000,00 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 7.729,09 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 5.087,63 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 3.081,48 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 110.260,70 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
NATIONALE NEDERLANDEN VIDA 30.000,00 €
BANKIA MAPFRE VIDA 70.324,00 €
Total: 100.324,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 60.246,15 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos