alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Víctor García i Tomàs

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general d'Infraestructures Educatives
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • dginfraestructureseducatives@gva.es
 • 961 970 166

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Infraestructures Educativa exercirà les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i assumeix les competències en matèria de proposta, planificació, programació, gestió i execució de les infraestructures educatives, així com la seua contractació, assistència i gestió economicoadministrativa. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Redacció, gestió i supervisió dels projectes tècnics de construccions escolars, i la direcció, seguiment i control de l'execució de les obres en centres educatius, tot això amb referència a aquells l'execució dels quals assumisca directament la Conselleria.
 • Planificar i gestionar la tramitació tecnicoadministrativa de les actuacions incloses en el programa Edificant.
 • Proposar i revisar les delegacions de competències en cooperació amb les administracions locals per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics de la Generalitat.
 • Elaborar les normes de disseny i qualitat dels centres docents.
 • Planificar i estudiar, conjuntament i en coordinació amb els centres directius competents, el programa de necessitats de construccions escolars i la realització d'estudis de viabilitat tècnica de parcel·les.
 • La revisió i actualització dels mòduls de cost de les obres, així com els preus unitaris d'estudis i treballs relacionats amb aquells.
 • Emetre informes en matèria d'infraestructures educatives i sobre tots aquells documents urbanístics referents a la reserva de sòl dotacional d'ús escolar, de conformitat amb la normativa vigent.
 • Suport tècnic i supervisió de la documentació tècnica pel que respecta al compliment dels requisits mínims dels espais exigibles per la normativa específica en cada nivell d'ensenyament, en la tramitació dels expedients relatius a la creació, autorització i modificació de centres privats; així com dels centres públics que no són de titularitat de la Generalitat.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.452,08 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.415,46 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 70.977,96 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General d'Infraestuctures Educatives Llista completa d'obsequis

24/05/2021

Llibre " De la Rereguarda a les presons: República, Guerra Civil i Dictadura Franquista a Paiporta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paiporta

Destinatari de l'obsequi: VÍCTOR GARCÍA I TOMÀS

Destinació: Despatx Direcció General

24/05/2021

Llibre: "Una mirada fotográfica al patrimoni ambiental i urbà de Paiporta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paiporta

Destinatari de l'obsequi: VÍCTOR GARCÍA I TOMÀS

Destinació: Despatx Direcció General

24/05/2021

Llibre : "20 anys del museu de la rajoleria"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paiporta

Destinatari de l'obsequi: VÍCTOR GARCÍA I TOMÀS

Destinació: Despatx Direcció General

24/05/2021

Llibre: " Orgànic, esposició col·lectiva de cerámica"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paiporta

Destinatari de l'obsequi: VÍCTOR GARCÍA I TOMÀS

Destinació: Despatx de la Direcció General

30/04/2021

10 quilos de llimes i 10 quilos de taronges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Los Montesinos

Destinatari de l'obsequi: VÍCTOR GARCÍA I TOMÀS

Destinació: Consum propi

29/04/2021

Llibre "Peñín Arquitectos. Obra propia" Edita: General de Ediciones de Arquitectura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de La Font d'Encarrós

Destinatari de l'obsequi: VÍCTOR GARCÍA I TOMÀS

Destinació: Despatx Director

15/12/2020

Una caixa de dos quilos de raïm varietat ALEDO

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: VÍCTOR GARCÍA I TOMÀS

Destinació: Despatx del DG

28/01/2020

Premi obra guanyadora XV Edició FOPA a la millor obra en la provincia d'Alacant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FOPA

Destinatari de l'obsequi: VÍCTOR GARCÍA I TOMÀS

Destinació: Despatx Director General

17/12/2019

Caixa de bombons Lindor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANPE

Destinatari de l'obsequi: VÍCTOR GARCÍA I TOMÀS

Destinació: Es reparteix amb el personal de la Direcció General

03/12/2019

Llibre "50 años IES La Melva" d'Elda, edicció especial

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directora IES La Melva

Destinatari de l'obsequi: VÍCTOR GARCÍA I TOMÀS

Destinació: Despatx Director General

29/10/2019

dues botelles d'oli d'oliva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de Canet lo Roig

Destinatari de l'obsequi: VÍCTOR GARCÍA I TOMÀS

Destinació: Despatx del DG

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE L'ALCORA ALCALDE 13/06/2015 06/06/2017 NO
CORTS VALENCIANES DIPUTAT 11/06/2015 26/04/2019 SI
AJUNTAMENT DE L'ALCORA 1r TINENT D'ALCALDE 12/06/2017 15/06/2019 NO
AJUNTAMENT DE L'ALCORA REGIDOR 15/06/2019 22/07/2019 NO
GENERALITAT VALENCIANA PROFESSOR ENSENYAMENT SECUDARI (TECNOLOGIA) 30/04/2019 17/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL VOCAL 23/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 151.280,97 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 4.891,14 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA BONIFICADA XARXA AGENCIAL 13135 BANKIA 130.202,40 €
HIPOTECA BONIFICADA XARXA AGENCIAL 1315 BANKIA 36.406,25 €
Total: 166.608,66 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
REALE 200.000,00 €
Total: 200.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA 4.689,38 €
BANKIA (GVA) 422,53 €
FIATC 690,02 €
Total: 5.801,93 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 65.815,65 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2,49 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos